quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại chi cục hải quan cửa khẩu sbqt nội bài thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Kira
Kira(23514 tài liệu)
(346 người theo dõi)
Lượt xem 2
0
Tải xuống 5,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 65 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 23:04

Mô tả: MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI 4Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI 4CHƯƠNG I 6 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC 6HẢI QUAN CỬA KHÂU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI 61. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 61.1. Lịch sử hình thành và phát triển Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 61.2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 61.3. Tổ chức bộ máy của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 71.4. Các loại hình xuất nhập khẩu chủ yếu Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 71.5. Kết quả thực hiện các mặt công tác tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 92. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 112.1. Giới thiệu về hàng nhập đầu tư 112.1.1. Khái niệm và tính chất 112.1.2. Các loại hàng nhập đầu tư 112.2. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng nhập đầu tư 132.2.1. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng nhập đầu tư không được miễn thuế 132.2.2. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng nhập đầu tư được miễn thuế 173. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 193.1. Các nhân tố thuộc Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 193.2. Các nhân tố ngoài Chi cục 21CHƯƠNG II 24THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 24HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC 24HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI 241. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA QUA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 24VIỆT NAM ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP SÂU RỘNG VÀO KINH TẾ THẾ GIỚI, CHỊU TÁC ĐỘNG MẠNH TỪ CÁC KHUNG PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHO ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THỰC TẾ, CỦA KHU VỰC CŨNG NHƯ TOÀN THẾ GIỚI. CÁC LOẠI HÌNH NHẬP KHẨU NGÀY CÀNG ĐA DẠNG, PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐA PHƯƠNG THỨC HIỆN NAY. NHÌN CHUNG, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO TẤT CẢ CÁC LOẠI HÌNH NGÀY CÀNG TĂNG THEO TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP CỦA ĐẤT NƯỚC. VIỆC GIẢM THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU THEO LỘ TRÌNH ĐÃ CAM KẾT GIA NHẬP WTO, KHIẾN HÀNG NHẬP KHẨU TRỞ NÊN RẺ HƠN VÀ ĐỔ MẠNH VÀO THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC. TUY NHIÊN, SỰ TĂNG GIẢM NÀY CŨNG PHỤ THUỘC NHIỀU VÀO TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI. NĂM 2008 VÀ ĐẦU NĂM 2009, KINH TẾ THẾ GIỚI XẢY RA KHỦNG HOẢNG NGHIÊM TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG SÂU RỘNG VÀO HẦU HẾT CÁC NƯỚC, VÙNG LÃNH THỔ, NỀN KINH TẾ TRONG NƯỚC SỤT GIẢM VÀ NGOẠI THƯƠNG CŨNG ĐI XUỐNG. VIỆT NAM LÀ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN, NỀN KINH TẾ CHƯA MẠNH VỚI CHỦ YẾU LÀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, HOẠT ĐỘNG LINH HOẠT, DỄ THAY ĐỔI THEO BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG. HƠN NỮA, BẰNG CÁC BIỆN PHÁP 1KÍCH CẦU KỊP THỜI, ĐÚNG ĐẮN CỦA CHÍNH PHỦ, KINH TẾ VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG VƯỢT QUA CUỘC SUY THOÁI DO CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG THẾ GIỚI MỘT CÁCH NHANH CHÓNG. SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU QUA CÁC NĂM TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI CŨNG TUÂN THEO NHỮNG BIẾN ĐỘNG, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CẢ NƯỚC, VỚI CÁC SỐ LIỆU NĂM 2008 VÀ 2009 ĐỀU GIẢM SO VỚI NĂM 2007, VÀ SỰ THAY ĐỔI MẠNH MẼ VÀO ĐẦU NĂM 2010. 242. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 282.1. Thực hiện các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 282.2. Quy trình thủ tục hải quan với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 322.3. Phối hợp giữa các bộ phận trong công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 422.4.Các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 45 Nhập đầu tư là một trong nhiều loại hình được thực hiện ở Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với nhập đầu tư nói riêng và các loại hình nói chung, Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài đã triển khai những công việc như sau: 453. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 473.1. Ưu điểm 473.2. Tồn tại 483.3. Nguyên nhân của những tồn tại 50CHƯƠNG III 51GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI 511. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 521.1. Định hướng hoạt động quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Ngành, của Cục hải quan TP Hà Nội và của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 521.2. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư 541.3. Mục tiêu về quản lý hàng nhập đầu tư trong thời gian tới 552. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SBQT NỘI BÀI 562.1. Giải pháp đối với doanh nghiệp 562.1.1. Nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật hải quan 562.1.2. Tích cực góp phần triển khai hải quan điện tử 572.1.3. Nâng cao hiệu quả trong quá trình làm thủ tục hải quan 592.2. Giải pháp đối với hoạt động của Chi cục hải quan 592.2.1. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan hữu quan 592.2.2. Hoàn thiện hiện đại hóa hải quan ở Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 602.2.3. Chính sách cán bộ 62KẾT LUẬN 63DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 652DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUDanh mục bảngBảng 1.1: Kết quả về giám sát quản lý tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài qua các năm 9Bảng 1.2: Kết quả thu thuế tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài qua các năm 10Bảng 1.3: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài qua các năm.10Bảng 2.2: Kim ngạch nhập khẩu theo một số loại hình qua các năm 25Bảng 2.3: Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu của Công ty cổ phần Giấy An Hòa (MST: 5000219471) 27Bảng 2.4: Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu của Công ty TNHH 28 bảo vệ mạng vi tính Sao Mộc (MST: 0303646949) 28Bảng 2.5: Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu của công ty CP Viện mắt quốc tế Việt Nga FYODOROV (MST: 0102609231) 28Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ kim ngạch nhập đầu tư so với nhập kinh doanh và nhập khẩu nói chung qua các năm 26Biểu đồ 2.2: Biểu đồ cơ cấu phân luồng tờ khai qua các năm 36Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 8Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổng quát quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (ban hành kèm theo Quyết đinh 1171-TCHQ) 16LỜI MỞ ĐẦUTăng cường đẩy mạnh đầu tư luôn là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bởi đầu tư làm tăng nguồn vốn cho kinh doanh, sản xuất; tạo việc làm mới; tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, phương pháp quản lý mới; đóng góp vào ngân sách nhà nước và tăng trưởng GDP; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện cán cân thanh toán; nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế…Với rất nhiều vai trò quan trọng như vậy, để thực hiện việc phát triển đầu tư, phải có nhiều biện pháp đồng bộ và sự phối hợp thực hiện của nhiều cơ quan ban ngành từ Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương. Không đứng ngoài nhiệm vụ chung đó, ngành Hải quan đóng vai trò quan 3trọng thực hiện các chính sách hàng hóa và chính sách thuế, các công chức hải quan được coi như “chiến sĩ an ninh trên mặt trận kinh tế”. Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư là một nhiệm vụ công tác của ngành Hải quan nói chung và Chi cục hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế (SBQT) Nội Bài nói riêng. Đây là một loại hình mới và phức tạp, có nhiều vướng mắc trong thực hiện và dễ xảy ra gian lận. Vì vậy trong quá trình thực tập tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài, tôi lựa chọn chuyên đề “Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Chuyên đề nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình hoạt động tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài; quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng nhập đầu tư, các ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện, phân tích các nhân tố liên quan, và đưa ra các giải pháp cho hoạt động quản lý hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài. Đề tài đã chọn được tìm hiểu thông qua một số phương pháp: phép biện chứng duy vật, thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh, suy luận…trên cơ sở phạm vi tìm hiểu là tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài và đề cập tới những vấn đề được coi là cơ bản liên quan đến hàng hóa đầu tư nhập khẩu. Qua chuyên đề này hy vọng sẽ giúp người đọc hiểu được quy trình thủ tục đối với hàng nhập đầu tư và hoạt động hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài một cách tổng quát và trung thực nhất. Chuyên đề gồm 3 phần:Chương I: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHÂU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA 4KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI. Chuyên đề là sự nỗ lực tìm tòi, phân tích các văn bản pháp luật liên quan, sự quan sát, thực hành thực tế và tham khảo ý kiến trực tiếp của rất nhiều các cán bộ công chức hải quan tại Chi cục. Đặc biệt có sự giúp đỡ rất tận tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Quang Huy, giảng viên hướng dẫn đề tài này. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian thực tập, hiểu biết cá nhân còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự cảm thông của người đọc. Xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất và lời chúc sức khỏe, thành công tới tất cả các cán bộ công chức hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài, đặc biệt là các Lãnh đạo Chi cục và các cán bộ nhân viên Đội thủ tục hàng hóa nhập và thầy giáo ThS. Nguyễn Quang Huy, đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt chuyên đề này!5CHƯƠNG I KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHÂU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI1. Giới thiệu tổng quan về Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội BàiChi cục Hải quan Cửa khẩu SBQT Nội Bài là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. Từ một trạm hải quan với biên chế chỉ có vài chục cán bộ công chức được tách ra từ Hải quan Gia Lâm năm 1981 theo Quyết định số 583/BNT/TCCB của Bộ Ngoại thương, Chi cục Hải quan Cửa khẩu SBQT Nội Bài hiện nay đã trở thành một Cửa khẩu sân bay quốc tế lớn thứ hai của nước ta với tổng số cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng gồm 182 người, trong đó trên 80% có trình độ Đại học.Chi cục Hải quan Cửa khẩu SBQT Nội bài có 01 Đảng bộ bộ phận và 09 chi bộ Đảng cơ sở trực thuộc gồm 115 Đảng viên, 01 Công đoàn bộ phận, 01 chi hội phụ nữ và 01 chi đoàn Thanh niên với 55 Đoàn viên.Chi cục Hải Quan Cửa khẩu SBQT Nội Bài là một đơn vị có địa bàn hoạt động rộng, vị trí làm việc của các Đội, Tổ được bố trí dàn trải trên toàn khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội BàiChi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài thực hiện chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận 6chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.Nhiệm vụ chính của Chi cục được giao: Thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hải quan tại khu vực Cảng hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài; làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách, phương tiện vận tải và hàng hoá xuất nhập khẩu; chống buôn lậu và gian lận thương mại; thực hiện công tác thống kê nhà nước về hải quan; kiểm tra phòng chống ma tuý và triển khai công tác cải cách, hiện đại hoá theo kế hoạch đã đề ra của toàn Ngành Hải quan. 1.3. Tổ chức bộ máy của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội BàiChi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài là Chi cục hải quan lớn nhất trong Cục hải quan Hà Nội. Để thực hiện các nhiệm vụ rất đặc thù ở Sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài có bộ máy khá lớn với 10 Đội, Tổ công tác. (xem sơ đồ 1.1).1.4. Các loại hình xuất nhập khẩu chủ yếu Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài- Xuất nhập khẩu các loại hình hàng hóa qua đường hàng không; - Phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh, quá cảnh; - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chuyển phát nhanh (DHL, EMS…) - Quản lý hàng hóa quá cảnh, hàng hóa tạm nhập tái xuất; - Quản lý cửa hàng miễn thuế; - Quản lý kho ngoại quan (vàng)… 7Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài8Chi cục trưởngPhó Chi cục trưởngPhó Chi cục trưởnggPhó Chi cục trưởngPhó Chi cục trưởngPhó Chi cục trưởngPhó Chi cục trưởngĐội tổng hợpĐội Thủ tục Hành lý xuất khẩuĐội Thủ tục Hành lý nhập khẩuĐội Thủ tục Hàng hoá xuất khẩuĐội Thủ tục Hàng hoá nhập khẩuĐội Thủ tục hải quan Chuyển phát nhanhĐội Giám sátĐội quản lý thuếTổ kiểm soát Hải quanTổ kiểm soát phòng chống ma túy1.5. Kết quả thực hiện các mặt công tác tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội BàiĐể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi cục đã xây dựng được kế hoạch chi tiết trong tất cả các mặt công tác. Lãnh đạo đơn vị đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội, Tổ nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức thanh tra công vụ nội bộ để kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; nhắc nhở các Đội, Tổ và các cá nhân còn thiếu sót khi thực hiện nhiệm vụ trong ban hàng tháng. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như phương tiện xuất nhập cảnh, hành khách xuất nhập cảnh ngày càng tăng. Số lượng tờ khai hàng hóa làm thủ tục hải quan tại Chi cục trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm tăng hơn 10000 tờ khai. Vì vậy trị giá hàng hóa cũng tăng lên một lượng đáng kể, điển hình từ năm 2006, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu là dưới 1 tỷ USD thì sang năm 2007 con số này là trên 2,5 tỷ USD và duy trì mức cao này ở các năm sau đó.Bảng 1.1: Kết quả về giám sát quản lý tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài qua các nămNămHành khách XNC (Lượt)Phương tiện XNC (Lượt)Hàng hoá XNKTờ khai Trị giá (USD)2004 1.556.012 15.658 39.408 367.712.1082005 2.616.279 17.015 42.766 386.699.2722006 1.973.024 21.564 54.963 798.326.1682007 2.146.317 23.134 65.062 2.531.764.3042008 3.137.279 26.014 87.039 2.731.791.6212009 1.535.541 15.093 48.633 1.272.498.220(Số liệu năm 2009 kể từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/07)(Nguồn: Đội tổng hợp – Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài)Trong công tác thu nộp Ngân sách, xác định nhiệm vụ trọng tậm là thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời, nhiều năm liên Chi cục luôn hoàn hành và vượt chỉ tiêu thu thuế được giao, năm sau cao hơn năm trước. 9Bảng 1.2: Kết quả thu thuế tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài qua các nămNămChi tiêu thu thuế được giao (VND)Kết quả thu thuế (VND)So sánh với chỉ tiêu/năm2004 220 tỷ 234,5 tỷ 107%2005 370 tỷ 418,3 tỷ 113%2006 525 tỷ 763,3 tỷ 145,4%2007 740 tỷ 1.040 tỷ 142%2008 950 tỷ 1.324,4 tỷ 139,4%2009 1.200 tỷ 874,8 tỷ (tính đến 30/7/2009) 72,9%(Nguồn: Đội quản lý thuế – Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài)Trong những năm gần đây, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến hết sức phức tạp, chủ yếu là buôn lậu ma túy, nhập khẩu văn hóa phẩm phản động, hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Chi cục đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, kết quả cụ thể của 5 năm gần đây:Bảng 1.3: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài qua các nămNămSố vụ vi phạm(vụ)Số tiền vi phạm (USD+VND)Số tiền phạt tại Chi cục (VND)2004 100 72.139 USD 41.010.0002005 240 77.306 USD 109.615.0002006 222 18.000 USD + 6 tỷ 118.549.0002007 145 493.402 USD 173.614.0002008 245 215.403 USD 272.268.0002009 113(tính đến 31/7/2009)173.196 USD 99.800.000(Nguồn: Đội tổng hợp – Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài)Số vụ vi phạm tăng giảm không đều qua các năm nhưng số tiền phạt tại Chi cục thì tăng nhanh từ năm 2004 trở lại đây. Năm 2008 là năm nổi cộm nhiều vụ vi phạm với 245 vụ, và tương ứng số tiền phạt lớn là hơn 270 triệu đồng, con số này hơn năm 2007 là 100 triệu đồng.Cải cách hành chính và hiện đại hoá Hải quan là nhiệm vụ cần thiết, có ý nghĩa quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu 10 . Ba.2. Nội dung quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 2.1. Giới thiệu về hàng nhập đầu tư 2.1.1 đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 282.2. Quy trình thủ tục hải quan với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 322.3.

— Xem thêm —

Từ khóa: báo cáođề tàiluận vănchuyên đềkhóa luận

Xem thêm: quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại chi cục hải quan cửa khẩu sbqt nội bài thực trạng và giải pháp hoàn thiện, quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại chi cục hải quan cửa khẩu sbqt nội bài thực trạng và giải pháp hoàn thiện, quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại chi cục hải quan cửa khẩu sbqt nội bài thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan01
  luanvan01 · Vào lúc 05:59 am 21/02/2014
  Thanks nhiều nhiều, em cũng là nhân mới đang rất cần tài liệu này
 • bero3a
  bero3a · Vào lúc 06:58 am 23/02/2014
  Rất cảm ơn bạn. Tài liệu hay
 • totoa11
  totoa11 · Vào lúc 08:29 am 23/02/2014
  Cám ơn bạn nhiều, mình cũng đang quan tâm vấn đề này. Tài liệu rất bổ ích.
 • fresh boy 41
  fresh boy 41 · Vào lúc 08:46 am 23/02/2014
  Thanks bạn, tài liệu hay lắm
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 08:53 am 23/02/2014
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu bổ ích nhé. 
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0983619689941 s. Memory usage = 13.43 MB