Tài liệu ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM pot

tailieuhay_789
tailieuhay_789(11398 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 8
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 120 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 06:20

Mô tả: 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ * * * * * TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM Biên sọan: Ts. Trần Văn Hiếu ( Chủ biên) Ts. Lê Duy Sơn Ths. Hồ Thị Quốc Hồng Lưu hành nội bộ Năm 2009 2 I. PHẦN MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo từ xa của Trường đại học Cần Thơ Tài liệu hướng dẫn học môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ đào tạo từ xa, làm sao để người học có thể tiếp cận môn học nầy một cách có hiệu quả nhất. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng biên soạn chắt lọc những nội dung cơ bản nhất để giới thiệu tới bạn đọc. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn học tập có hiệu quả trong quá trình tự học. II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức khái quát về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tới cách mạng XHCN. Từ đó sinh viên có hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng Việt Nam, mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam mà Đảng ta đã lựa chọn. Những chủ trương và chính sách lớn của Đảng và của nhà nước ta về các lĩnh vực. Nó là cơ sở, phương pháp luận cho sinh viên đi sâu hơn tìm hiểu các môn khoa học chuyên ngành sau nầy. III. YÊU CẦU MÔN HỌC Phải học qua môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. IV. CẤU TRÚC MÔN HỌC. Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Chương 1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền ( 1930-1945). Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945-1975). Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa. Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 3 Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. Chương 7: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. Chương 8: Đường lối đối ngoại. TÀI LIỆU THAM KHẢO Môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là môn học bắt buộc đối với sinh viên đại học do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Đây là môn học mới nên tài liệu tham khảo chưa nhiều, tuy nhiên sinh viên để có thể tham khảo các tài liệu sau đây: 1. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng Việt Nam của Bộ giáo dục đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, HN năm 2009. 2. Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, NXB chính trị quốc gia, HN, năm 2009. 3. Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục đào tạo, NXB chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2007. 4. Đảng lãnh đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đại học quốc gia Hà Nội, NXB chính trị quốc gia, HN năm 2008. 5. Nguyễn Đình Đài, “Nguyễn Ái Quốc sự sáng tạo trong thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, giá trị lịch sử và hiện thực”, NXB chính trị quốc gia, HN năm 2006. 6. Nguyễn Sĩ Nồng, “Phương thức lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”, NXB chính trị quốc gia, HN năm 2007. 4 Chương mở đầu ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong họat động lãnh đạo của Đảng, vấn đề cơ bản, trước hết là đề ra đường lối. Đây là công việc hàng đầu của một chính đảng. Trong chương nầy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cách khái quát về: - Đối tượng của môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. - Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. MỤC TIÊU Sau khi học xong chương nầy, các bạn sẽ hiểu rõ được: - Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là hệ thống những quan điểm, chủ trương chính sách về mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp của cách mạng Việt Nam. - Đối tượng gnhiên cứu môn học là hệ thống những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ đến cách mạng XHCN. - Phương pháp nghiên cứu môn học là lịch sử và lô gích. Ngòai ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh.v.v… NỘI DUNG CHÍNH I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu. 1. Đối tượng nghiên cứu. a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt nam, đại biểu cho lợi ích trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, 5 Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt nam. Đường lối của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, Nghị quyết, chỉ thị v.v…. Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng , quyết định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia, dân tộc. Vì vậy, để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết phải xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn. Vì vậy phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng HCM, bám sát thực tiễn vận động của đất nước và của thời đại, tìm tòi, nghiên cứu nắm bắt những quy luật khách quan của thời đại. b. Đối tượng nghiên cứu của môn học. Môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam (ĐLCMCĐCSVN) nghiên cứu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo của CMVN từ năm 1930 đến nay. Do đó đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống chủ trương, quan điểm của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt nam, từ CMDTDC đến CMXHCN. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN có mối quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM. Vì đường lối của Đảng là sự kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM với thực tiễn cách mạng VN. Do đó việc nắm vững hai môn học nầy sẽ trang bị cho sinh viên cơ sở và phương pháp luận khoa học để nhận thức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Mặt khác, ĐLCMCĐCSVN không chỉ phản ánh sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng HCM mà còn là sự bổ sung phát triển và làm phong phú hơn chủ nghĩa Mác – Lênin & tư tưởng HCM trước sự vận động không ngừng của đấ nước và quốc tế. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 nhiệm vụ. - Một là, làm rõ sự ra đời của Đảng CSVN, chủ thể hoạch định đường lối của CMVN. 6 - Hai là, quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay, nhất là đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. II. Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học. 1. Phương pháp nghiên cứu. - Dựa trên cơ sở phương pháp khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của tư tưởng HCM. - Sử dụng phương pháp lịch sử và lô gích. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn dịch, cụ thể hóa, trừu tượng hóa v.v… 2. Ý nghĩa việc học tập môn học. - Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong cách mạng XHCN. - Bồi dưỡng sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. - Vận dụng vào kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội v.v…theo đường lối, chính sách của Đảng. CÂU HỎI TỰ LUẬN 1. Trình bày khái niệm về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì sao nói sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của CMVN ? 2. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là gì ? Mối quan hệ giữa môn ĐLCMCĐCSVN và môn Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ? 3. Phương pháp và ý nghĩa của việc học tập môn ĐLCMCĐCSVN ? CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam là: a. Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của ĐCSVN. b. Phương hướng, mục tiêu và giải pháp của ĐCSVN 7 c. Đường lối của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng. d. Cả a,b,c đều đúng. 2. Đối tượng nghiên cứu của môn ĐLCM của ĐCSVN là: a. Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng b. Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình CMVN. c. Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình CMVN từ CMDTDC đến CMXHCN. d. Sự vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng HCM vào thực tiễn CMVN. 3. Nhiệm vụ của môn ĐLCM của ĐCSVN là: a. Làm rõ sự ra đời tất yếu của ĐCSVN. b. Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng. c. Làm rõ kết quả thực hiện ĐLCM của ĐCSVN d. Cả a,b,c đều đúng. 4. Phương pháp quan trọng để nghiên cứu môn ĐLCM của ĐCSVN là: a. Lịch sử và lô gích. b. Phân tích. c. Tổng hợp d. So sánh. 5. Cơ sở, phương pháp luận của môn ĐLCM của ĐCSVN là: a. Thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. b. Các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. c. Phương pháp luận duy tâm. d. Cả a,b đều đúng. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI I. Câu hỏi tự luận. 1. Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt nam, đại biểu cho lợi ích trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, 8 Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt nam. Đường lối của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, Nghị quyết, chỉ thị v.v…. Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng , quyết định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia, dân tộc. Vì vậy, để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết phải xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn. Vì vậy phải vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng HCM, bám sát thực tiễn vận động của đất nước và của thời đại, tìm tòi, nghiên cứu nắm bắt những quy luật khách quan của thời đại. 2. Môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam (ĐLCMCĐCSVN) nghiên cứu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối của Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo của CMVN từ năm 1930 đến nay. Do đó đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống chủ trương, quan điểm của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt nam, từ CMDTDC đến CMXHCN. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN có mối quan hệ mật thiết với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM. Vì đường lối của Đảng là sự kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM với thực tiễn cách mạng VN. Do đó việc nắm vững hai môn học nầy sẽ trang bị cho sinh viên cơ sở và phương pháp luận khoa học để nhận thức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng một cách toàn diện và sâu sắc hơn. Mặt khác, ĐLCMCĐCSVN không chỉ phản ánh sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng HCM mà còn là sự bổ sung phát triển và làm phong phú hơn chủ nghĩa Mác – Lênin & tư tưởng HCM trước sự vận động không ngừng của đấ nước và quốc tế. 3. Phương pháp nghiên cứu và nghĩa việc học tập môn học a. Phương pháp nghiên cứu - Dựa trên cơ sở phương pháp khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của tư tưởng HCM. 9 - Sử dụng phương pháp lịch sử và lô gích. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn dịch, cụ thể hóa, trừu tượng hóa v.v… b. Ý nghĩa việc học tập môn học. - Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong cách mạng XHCN. - Bồi dưỡng sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. - Vận dụng vào kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội v.v…theo đường lối, chính sách của Đảng. II. Câu hỏi trắc nghiệm. 1 2 3 4 5 d c d a d 10 CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG A: NỘI DUNG CHÍNH: I: HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: 1:Hoàn cảnh Quốc Tế của TK XIX đầu thế kỷ XX a: Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX CNTB tự do cạnh tranh đã chuyển nhanh sang giai đoạn đế quốc CN, vì vậy vấn đề thị trường và vấn đề sống còn của CNĐQ. Các nước đế quốc đẩy nhanh công cuộc xâm lược thực dân trên quy mô lớn của thời đại đó là: mâu thuẫn giữa CNĐQ và nước thuộc địa dẫn đến phong trào phản kháng dân tộc phát triển mạnh mẽ. Điều đó làm xuất hiện liên minh chiến đấu giảm ND các nước thuộc địa và liên minh chiến giữa ND lao động chính quốc với ND thuộc địa dẫn đến phong trào giải phóng dân tộc đã trở thành 1 bộ phận của CM vô sản thế giới. b: Chủ Nghĩa MLN và Quốc tế cộng sản: c: Cách mạng tháng 10 Nga và sự ra đời của nhiều Đảng CS: Tháng 3. 1919 Quốc tế III do Lênin thành lập, đặc biệt tháng 7. 1920 đề cương “vấn đề dân tộc thuộc địa” của Lênin đã tác động đến các nước thuộc địa trong đó có VN – NAQ viết “An Nam muốn làm cách mạng thành công thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế”. 2: Hoàn cảnh trong nước: a: XHVN dưới ách thống trị của thực dân Pháp: Ở VN cuối thế kỷ 19 trở đi cũng chịu tác động bởi bối cảnh chung. 1858 đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Triều Nguyễn từng bước đầu hàng. 1884 Triều Nguyễn ký hiệp ước Pa tơ nôt hoàn toàn dâng nước ta cho Pháp.Từ đó thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa với mục đích + Vơ vét nhanh nhất, nhiều nhất tài nguyên, khoáng sản ở VN để phục vụ công nghiệp chính quốc và xuất khẩu thu lợi nhuận . + Kìm hãm nền KT VN trong vòng lạc hậu - lệ thuộc vào Pháp. . tượng của môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. - Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. . CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM pot, Tài liệu ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM pot, Tài liệu ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM pot

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 01:06 pm 27/02/2014
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 06:37 pm 01/03/2014
  Cảm ơn đã share nhé. Bạn còn tài liệu nào khác nữa không, share típ đi :X
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 06:49 pm 01/03/2014
  Tổng hợp nhiều, không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Thanks bạn! 
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 12:58 am 02/03/2014
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
 • ffff fff
  ffff fff · Vào lúc 02:13 am 02/03/2014
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0684490203857 s. Memory usage = 13.41 MB