vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

Lưu trữ tài liệu online
(56 người theo dõi)
Lượt xem 14
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 01:40

Mô tả: VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trìnhgiải chúng ta có thể áp dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định luật bảo toàn điện &ch để giải nhanh. !"#$% !"#$%&''(!)*+, &$'()*+,)()*-./,)()/012 345/1%67# 28/09%()(-0%()(/-%()/123:;<=>?2"$()*%*,()*-%/()/%*, %/@ ()* 422*(AB;&C.2DE>F0/.%GHIJKBL2-)MNJ/ONP%QRNH#;?'22LST#U((+4/.%VR"0WX2Y%()/J9%()/5J/05#.%()5J123L'./,)DE/,),KOH$P)01%GL7<+4T#ZKB;?'[\+,201%:;<=>?2"2$ 5<&$'-./,)9/,)0/,)()*012()/+4U1%VSJG/04U*.2&HNKBKBNH#]%67#2/069%()U0%()/%()/-123Z?>2./,)0/,29/,\NH#04U/1HNKBNH#^Z['G,)01)2+4U1%:;<=>?22"$4789:2)!"#$%&''(;<)#19  =>/?@ ._'()(/0/,)()(UG,) 01 2 %V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(*2()(U%A()(-2()(*%/0/5:(/0/4()(/2()(-1231:;<=>?2"$()(/%/,()(U%* %*,%/O*P1:;<=>?2NKB$6?;K!ZO*P2O/PKB ()(Ua()(/ 40AB;&C/N\$$N`2/;S>F%bS*22>F0KKB*)cd/J/ONP%bS/+NNJK)KB/)e5AB;f[C7 %GKBAB;&2Y%*)-M9%/)50%*)e504123$BCV`"K!O#/N\Pg/;S2>F%3)`"]g/;Sh>F%.2:;<=>?2NKB;?'g;S/@GKBAB;&/%*)-MU)*/OP5789:2)%&''( D< 0AB;&C DE3/2()(5-0/37<T#+4UW)$KB['i#7N\%2?;$NJ+4^)67# 2Y%()(5-A/0/E0%()*U-%%()*e%1231:;<>?2@;?''DEU, a0/,()(da345/1O ,()(5-P1:;<=>?2";?'$U ,/%()(d/O ,()(5-P@ ()(dF789:2):)*,:)81GHIJ)'K 022*-)MAB;CY2Y/4U-((+4*.KBM)c/J/ONP2&%VR"0/.RS2&RKBKBNH#^2Y%()*c-J%9%()/-J%/046#.%()-/J%123&'7+,aY4/1a41KO$RP%:;<=>?2"G02&,,41@/4O*P,,Y4/1,/4@YO4PUjO/PU,,YO4PU@YU,,U/4OUPQRNH#2^)N ?OUP2$EO*P)O/PALMNVQ10Q/(*()$N7]$R?>F;K!;7;2)K]2_J<%A()=>4//@&$'()(c+,a()(/ 2 41%L$' 2,a` 2 2()(5%V_&2LKB*((k%k$;O>lmn#/4P29%/0%*/%*U123)&)9?2"&2L,&()(c%*()(/%/, @ ()(U,L()(5%*%*@()(5V_&L ?;?',,41/43,K @A()4=>4//A@Q722DE3/>F_KB4/T#)KBNJ&%^;<H&2*J'9O4P/()* 2G4()*.)KBL2/*)cNH#%0L2+4)^ ^NH#%67#2Y%/U)/9%*/)MO0/%/5)(123)&)L2+4^ ^NH#;?'o41234/\?34U/1234U1%,9?2",9?2A()5=>4//A@&'70/,)+,) 2 )$# 2()*%0*p/&;?'+4OKP)KB/NH#%0*p/&\;?'0O4P/OKP)KBUNH#%.qN7)HH\&ZKB^fN%67#2Y%d)/*9%d)/MO0?E%c)5c123)&),VT?H*p/&H0O4P/ZKBKBNH#!N+4N+4)0/,HN#NH#H04U/1\;?'41,04U1@04U/1,/4@,G0O4P/K2*p/&:;<>?2"G\ ?;?'/ 04 ,04/,/4()(M()(U:;<>?2NKBA()F =>/@ 0/d)eAB;>_Ck2DE2M((0345() %3N7;?' ?22)KB&2U()5AB;N\%bSrNKB#DEAB;>S26P05?Q9%Uc)-es0%M5)5/s%5U)M/s123)&)3;?'KBAB;N\$NKB!NKBAB;N\>S2H[$k;?'ZNKBN\?%0'lDEW;?'%6tk2 2DE;?'2$NKB^f;?'9?2";?'O' k/,)DE/,)345/1P6?OuP2OuuPKB ()/a()*A()6=>4//A@+/)/UAB;&C7N\DE)Y)k). )_vKB/)c*AB;L%22L2+4UOKP)KB()Mc/JNJ+4O?;wNx^)gNP%3+4UW;?'2Y%()*/%9%()*5%0%()*M%/0O123)&)DE(@DEU,,UE+,-,UE@+,/Y(@YU,,UE4/(,5E@/41/k(@k/,,/E,9?2NKB,9?2".2 @,9?2+-ALMRSTUA()&$'+,)>./,)012345/1%9R'o)>))2,/>,/A,/>,,>,/,>/,A()49'>G,a+,ab45U1%*J97<00/KKBU*NH#%.qN7H\*J9KBUc)M  ^  f  N%  +C  _#UG,a+,ab45U1SKB2%()U.a()U.a()M.A()*.a()*.a()/.()U.a()U.a()/.()U.a()/.a()/.A()5L'0/,()*a./,()Ua01()5a04U1%G\LZKBNKB2Uc)5A5d)e/-)5U()-A()F._'()(/0/,a()(UG,) 012345/1%V`NKB7$2-)5U-%67# 2SKB2()(U2()(/A()(-2()(*()(*2()(U()(/2()(- . VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH TRONG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DUNG DỊCHVới các bài tập phần dung dịch, để ết kiệm thời gian giải, trong quá trình giải. dụng một &nh chất quan trọng của dung dịch là luôn trunghòa về điện. Dưới đây là một số dạng toán hay gặp trong phần dung dịch mà cóthể áp dụng định

— Xem thêm —

Từ khóa: ôn thi đại học môn hóathi thử đại học môn hóatrắc nghiệm môn hóathi thử hóa có đáp ánphương pháp giải nhanh toán hóa

Xem thêm: vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học, vận dụng định luật bảo toàn điện tích trong giải bài tập hóa học

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • windy
  windy · Vào lúc 03:28 pm 07/03/2014
  Tài liệu này hay này các bạn
 • fresh boy 21
  fresh boy 21 · Vào lúc 11:42 pm 09/03/2014
  Thanks nhiều nhiều, em cũng là nhân mới đang rất cần tài liệu này
 • fresh boy 29
  fresh boy 29 · Vào lúc 01:23 am 10/03/2014
  Bài hay, mình cũng muốn tìm hiểu nhưng ko có tài liệu
 • fresh boy 34
  fresh boy 34 · Vào lúc 02:09 am 10/03/2014
  Cảm ơn bạn tỷ tỷ lần nhé. Chúc bạn ngày mới vui vẻ. Mình đang cần tìm những tài liệu này.
 • fresh boy 36
  fresh boy 36 · Vào lúc 02:13 am 10/03/2014
  Cái này được nè, thanks

Mục lục

Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.955724000931 s. Memory usage = 13.41 MB