Chapter 24 Congestion Control and Quality of Service pdf

tailieuhay_889
tailieuhay_889(11504 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 12:20

Mô tả: 24.1Chapter 24Congestion Control andQuality of ServiceCopyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.24.224-1 DATA TRAFFIC24-1 DATA TRAFFICThe main focus of congestion control and quality of The main focus of congestion control and quality of service is service is data trafficdata traffic. In congestion control we try to . In congestion control we try to avoid traffic congestion. In quality of service, we try to avoid traffic congestion. In quality of service, we try to create an appropriate environment for the traffic. So, create an appropriate environment for the traffic. So, before talking about congestion control and quality of before talking about congestion control and quality of service, we discuss the data traffic itself.service, we discuss the data traffic itself.Traffic DescriptorTraffic ProfilesTopics discussed in this section:Topics discussed in this section:24.3Figure 24.1 Traffic descriptors24.4Figure 24.2 Three traffic profiles24.524-2 CONGESTION24-2 CONGESTIONCongestion in a network may occur if the load on the Congestion in a network may occur if the load on the network—the number of packets sent to the network—network—the number of packets sent to the network—is greater than the capacity of the network—the is greater than the capacity of the network—the number of packets a network can handle. Congestion number of packets a network can handle. Congestion control refers to the mechanisms and techniques to control refers to the mechanisms and techniques to control the congestion and keep the load below the control the congestion and keep the load below the capacity.capacity.Network PerformanceTopics discussed in this section:Topics discussed in this section:24.6Figure 24.3 Queues in a router24.7Figure Packet delay and throughput as functions of load24.824-3 CONGESTION CONTROL24-3 CONGESTION CONTROLCongestion control refers to techniques and Congestion control refers to techniques and mechanisms that can either prevent congestion, before mechanisms that can either prevent congestion, before it happens, or remove congestion, after it has it happens, or remove congestion, after it has happened. In general, we can divide congestion happened. In general, we can divide congestion control mechanisms into two broad categories: open-control mechanisms into two broad categories: open-loop congestion control (prevention) and closed-loop loop congestion control (prevention) and closed-loop congestion control (removal).congestion control (removal).Open-Loop Congestion ControlClosed-Loop Congestion ControlTopics discussed in this section:Topics discussed in this section:24.9Figure 24.5 Congestion control categories24.10Figure 24.6 Backpressure method for alleviating congestion . display. 24. 2 24- 1 DATA TRAFFIC 24- 1 DATA TRAFFICThe main focus of congestion control and quality of The main focus of congestion control and quality of service. section: 24. 6Figure 24. 3 Queues in a router 24. 7Figure Packet delay and throughput as functions of load 24. 8 24- 3 CONGESTION CONTROL 24- 3 CONGESTION CONTROL Congestion

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Chapter 24 Congestion Control and Quality of Service pdf, Chapter 24 Congestion Control and Quality of Service pdf, Chapter 24 Congestion Control and Quality of Service pdf

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 11:44 pm 07/03/2014
  Mình cũng thấy tài liệu rất bổ ích. TKs
 • Quỳnh Lưu
  Quỳnh Lưu · Vào lúc 04:31 am 11/03/2014
  Cảm ơn bạn nhiều lằm, mình đang tìm tài liệu này
 • fresh boy 37
  fresh boy 37 · Vào lúc 03:45 am 12/03/2014
  Cảm ơn bạn nhé, hi vọng bạn sẽ có nhiều tài liệu hay như thế này để chia sẻ cho mọi người.
 • fresh boy 44
  fresh boy 44 · Vào lúc 04:36 am 12/03/2014
  Cảm ơn bạn và 123doc.vn
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 05:03 am 12/03/2014
  Đọc sơ thấy tài liệu này rõ ràng dễ hiểu, thank bạn đã up lên nhé!

Mục lục

Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.103248119354 s. Memory usage = 13.81 MB