GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN II

Nemanja Sử
Nemanja Sử(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1728
87
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOCX
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:47

Mô tả: Sử Trí Thànhdnh117362@gmail.com1GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN IIGIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN IICâu 1: Trình bày những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của CNĐQ và các thế lực thù Câu 1: Trình bày những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của CNĐQ và các thế lực thù địch? Liên hệ thực tiễn, trách nhiệm bản thân.địch? Liên hệ thực tiễn, trách nhiệm bản thân.∆Phá hoại kinh tế- Âm mưu+Phá hoại kinh tế, tạo sức ép để buộc ta về điều kiện Chính Trị+Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ để đặt ra điều kiện gây sức ép về chính trị.- Thủ đoạn+Mở rộng kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế thị trường tự do.+Thu hẹp làm suy yếu thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể.+Phủ định định hướng XHCN trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần của ta.+Thiết lập 1 nền KT tư bản dưới sự điều khiển của Mỹ ở VN.∆Chống phá về Chính Trị tư tưởng- Âm mưu+Xóa bỏ CN Mác Lênin, tư tưởng HCM, quan điểm đường lối của Đảng.+Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức Chính trị_XH.- Thủ đoạn+Tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập”, “tự do hóa”, “dân chủ dân quyền”.+Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “tôn giáo”……… để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.∆Xâm nhập về Văn Hóa- Âm mưu +Chuyển đổi văn hóa VN thành “ thuộc địa văn hóa’ của CNĐQ.+Tạo ra và bổ sung cho LL đội quân xung kích thực hiện “DBHB, BLLĐ”.- Thủ đoạn: xuyên tạc, bôi nhọa làm phai mờ những giá tị văn hóa truyền thống của dân tộc ta.∆Về tôn giáo, dân tộca/ Về dân tộcDT7NH2 AN GIANG UNIVERSITY 2013 Page 1Sử Trí Thànhdnh117362@gmail.com2- Âm mưu+Phá vỡ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.+Tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, nhà nước và CĐ XHCN- Thủ đoạn+Kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết DT gây rối loạn tình hình AN-XH.+Xuyên tạc, mua chuộc và khi có cơ hội sẽ xúi dục số người trong dân tộc.b/Về tôn giáo- Âm mưu: Phá vỡ chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo. Tôn giáo hóa dân tộc, tạo dựng LL chống Đảng, chính quyền.- Thủ đoạn+Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của ta để truyền đạo trái phép.+Phối hợp LL phản động trong nước và LL chống cộng quốc tế.+Đấu tranh ôn hòa đòi tự do tôn giáo, tự do dân chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập.+Kết hợp với sự chỉ đạo, giúp đỡ, viện trợ của CNĐQ và các thế lực phản động bên ngoài sẽ tiến hành bạo loạn lật đổ giành chính quyền.∆Về lĩnh vực quốc phòng an ninh- Âm mưu: “phi chính trị hóa quân đội và công an”, vô hiệu hóa LLVT “ trung lập hóa quân đội” và làm phai mờ bản chất truyền thống CM của quân đội và công an.- Thủ đoạn+Kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT, đặt lợi ích kinh tế đối lập với lợi ích QP, đối lập giữa 2 nhiệm vụ XD và BVTQ.+Phủ định vai trò QP trong sự nghiệp CM của nhân dân ta.∆Về Lĩnh vực đối ngoại- Âm mưu: tuyên truyền và hướng VN đi theo quỹ đạo CNTB, hạn chế ngăn chặn các dự án đầu tư quốc tế vào VN- Thủ đoạn+Coi trọng việc chia rẽ tình đại đoàn kết giữa VN với Lào, CPC và các nước XHCN.+Hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.∆Bạo loạn lật đổ- Âm mưu: gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lật đổ chính quyền ở địa phương hay Trung ương.DT7NH2 AN GIANG UNIVERSITY 2013 Page 2Sử Trí Thànhdnh117362@gmail.com3- Thủ đoạn:+Kích động sự bất bình của quần chúng.+Dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình.Câu 2: Trình bày quan điểm của Đảng và nhà nước ta về XD và BV chủ quyền lảnh thổ, biên giới quốc gia? Liên hệ Câu 2: Trình bày quan điểm của Đảng và nhà nước ta về XD và BV chủ quyền lảnh thổ, biên giới quốc gia? Liên hệ thực tiễn và trách nhiệm bản thân.thực tiễn và trách nhiệm bản thân.Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là 1 nội dung quan trọng của sự nghiệp XD và BVTQVNXHCN.- TQVNXHCN được hình thành và phát triển trong quá trình đấu tranh của CM dân tộc, là sự kế thừa và phát triển ĐN suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.- Lãnh thổ, biên giới QGVN là 1 bộ phận hợp thành quan trọng ko thể tách rời.- Chủ quyền lãnh thổ và biên giới QG là sự khẳng định chủ quyền của NNVN. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới QG là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc VN- Lãnh thổ quốc gia VN là nơi sinh ra và phát triển những con người và những giá trị của dân tộc VN.- Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là kết quả đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc suốt mấy ngàn năm lịch sử. Bác Hồ từng dạy “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước”.- Luật biên giới quốc gia của nước ta khẳng định: “Biên giới quốc gia của nước CHXHCNVN là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.” Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định; giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.- Đây là vấn đề quan trọng, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.- Đảng và Nhà nước khẳng định: “ VN luôn sẵn sàng thương lượng hòa bình để giải quyết các lý do một cách có lý có tình.Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới QG là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của NN, lấy LLVT làm nòng cốt- Đảng lảnh đạo, NN quản lý việc xây dựng, bảo vễ chủ quyền lãnh thổ, biên giới QG.- MTTQVN, các tổ chức thành viên trong phạm vi có chức năng, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.- Quân đội nhân dân VN là LL nòng cốt có trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lảnh thổ, chủ quyền lảnh thổ, biên giới quốc gia.Câu 3: Trình bày những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN và các thế lực thù Câu 3: Trình bày những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá CMVN và các thế lực thù địch. Liên hệ thực tiễn và trách nhiệm bản thân.địch. Liên hệ thực tiễn và trách nhiệm bản thân.a/ Âm mưu: âm mưu chủ đạo cảu việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo sử dụng “ ngòi nổ” dân tộc, tôn giáo làm nguyên cớ, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh DT7NH2 AN GIANG UNIVERSITY 2013 Page 3Sử Trí Thànhdnh117362@gmail.com4tế, chính trị, tư tưởng để chuyển chế độ XHCN ở VN; xóa bỏ vai trò lảnh đạo của Đảng đối với toàn XH, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”.b/ Thủ đoạn:- 1 là: tìm mọi cách xuyên tạc CN Mác Lênin, tư tưởng HCM, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta mà trực tiếp là quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo để gây mâu thuẩn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của VN.- 2 là: lợi dụng những vấn đề dt, tôn giáo để kích động tư tưởng hẹp hòi, dân tộc cực đoan, ly khai….hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.- 3 là: tập trung phá hoại các cơ sở KT_XH, mua chuộc lôi kéo đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị_xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để VN đàn áp các dân tộc, các tôn giáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng VN………- 4 là: tìm mọi cách để nuôi dưỡng các tổ chức phản động người VN ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo LL phản động trong các dân tộc, các tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá CMVN như: truyền đạo trái phép để “ tôn giáo hóa” các vùng dt, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc gây đối trọng với Đảng, chính quyền.∆ Âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng VN của các thế lực thù địch rất nham hiểm. Tuy nhiên, âm mưu thủ đoạn đó của chúng có thực hiện được hay không thì không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng mà chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần cảnh giác, khả năng ngăn chặn, sự chủ động tiến công của ta.CHÚC CÁC BẠN THI… ĐẠT KẾT QUẢCHÚC CÁC BẠN THI… ĐẠT KẾT QUẢDT7NH2 AN GIANG UNIVERSITY 2013 Page 4 . Sử Trí Thànhdnh117362@gmail.com1GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN IIGIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN IICâu 1: Trình bày những âm mưu, thủ. hình AN- XH.+Xuyên tạc, mua chuộc và khi có cơ hội sẽ xúi dục số người trong dân tộc.b/Về tôn giáo- Âm mưu: Phá vỡ chia rẽ khối đoàn kết tôn giáo. Tôn giáo

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN II, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN II, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH _ HỌC PHẦN II

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyễn thị kim chung
  nguyễn thị kim chung · Vào lúc 07:00 pm 26/09/2013
  Phải nói là quá hay ! <3<3<3
 • BasicEnglishForEveryone
  BasicEnglishForEveryone · Vào lúc 06:37 pm 14/10/2013
  Tài liệu hay và cần thiết nữa. Thank thật nhiều!
 • NT2
  NT2 · Vào lúc 01:46 am 03/11/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình rất quan tâm đến tài liệu này
 • Juu
  Juu · Vào lúc 08:18 am 16/12/2013
  Cám ơn tài liệu của bạn. đúng cái mình đang cần hì hì 
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 08:56 am 27/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích! cảm ơn bạn nhé!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0694990158081 s. Memory usage = 13.86 MB