Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- công ty con

Diệp Tử
Diệp Tử(13711 tài liệu)
(47 người theo dõi)
Lượt xem 30
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 4 | Loại file: DOCX
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 16:15

Mô tả: Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- công ty con BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM————Số: 72/2005/TT-BTCĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc————————————— Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 THƠNG TƯHướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của cơng ty nhà nước hoạt động theo mơ hình “Cơng ty mẹ - Cơng ty con” _____________________ Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/08/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng cơng ty nhà nước và chuyển đổi tổng cơng ty nhà nước, cơng ty nhà nước độc lập theo mơ hình cơng ty mẹ – cơng ty con;Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của cơng ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của cơng ty nhà nước hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con như sau: I - QUY ĐỊNH CHUNG 1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện hướng dẫn tại thơng tư này là các tổng cơng ty nhà nước, cơng ty thành viên hạch tốn độc lập của tổng cơng ty nhà nước, cơng ty nhà nước độc lập (sau đây gọi tắt là cơng ty nhà nước) hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con quy định tại Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/08/2004 của Chính phủ. 2. Cơng ty mẹ là cơng ty nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/08/2004 của Chính phủ. Cơng ty mẹ có chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác hoặc chỉ thực hiện việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác. 3. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu tồn bộ vốn điều lệ của cơng ty mẹ. Nhà nước thực hiện đầu tư vốn cho cơng ty mẹ. Việc đầu tư vốn vào các cơng ty con, cơng ty liên kết do cơng ty mẹ quyết định. 4. Tài sản của cơng ty mẹ được hình thành từ vốn nhà nước đầu tư tại cơng ty mẹ, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác do cơng ty mẹ trực tiếp quản lý và sử dụng. Tài sản của cơng ty con được hình thành từ vốn cơng ty mẹ đầu tư, vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác do cơng ty con quản lý và sử dụng. 5. Mọi quan hệ mua - bán, th - cho th, vay - cho vay, điều chuyển tài sản giữa cơng ty mẹ với cơng ty con phải thực hiện thơng qua hợp đồng kinh tế và phải thanh tốn như đối với các pháp nhân khác. II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ A. Quy chế quản lý tài chính Cơng ty mẹ: 1. Công ty mẹ thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản, doanh thu và chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ theo quy định tại mục 1, 2, 3 và 4 Chương II Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 2. Công ty mẹ thực hiện quản lý vốn nhà nước đầu tư vào công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Điều 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Chương IV Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính. B. Mối quan hệ tài chính giữa công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết: 1. Trường hợp công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên: 1.1) Hội đồng quản trị công ty mẹ là chủ sở hữu đối với công ty con. Hội đồng quản trị công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên (công ty con) theo quy định tại các khoản 1 Điều 27, khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 47, Điều 48 của Luật doanh nghiệp và các quy định của Nhà nước về công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Ngoài quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, công ty mẹ quan hệ với công ty con bình đẳng như với các pháp nhân kinh tế khác. 1.2) Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên được tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành. 1.3) Vốn điều lệ của công ty con là vốn do công ty mẹ đầu tư và ghi trong điều lệ của công ty. 1.4) Công ty con thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản, doanh thu và chi phí, lợi nhuận theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. 1.5) Hội đồng quản trị công ty mẹ kiểm tra, giám sát công ty con trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, các mục tiêu nhà nước giao cho công ty; giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động công ty theo quy định của nhà nước. 2. Trường hợp công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty liên doanh với nước ngoài và công ty ở nước ngoài có cổ phần, vốn góp chi phối của công ty mẹ: 2.1) Công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài có cổ phần, vốn góp chi phối của công ty mẹ được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, pháp luật nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan. 2.2) Công ty mẹ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần, công ty có vốn góp chi phối của công ty mẹ. 2.3) Công ty mẹ là chủ sở hữu vốn và trực tiếp quản lý cổ phần, vốn góp chi phối tại các công ty con nêu tại điểm 2.1; có quyền và nghĩa vụ đối với cổ phần, vốn góp chi phối theo quy định tại Điều 58 của Luật doanh nghiệp Nhà nước và quy định tại điểm 2 Điều 45 Chương IV Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính. 2.4) Lợi nhuận của công ty con được phân phối theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên hoặc thành viên góp vốn của công ty con. 3. Quan hệ giữa công ty mẹ là nhà đầu tư với công ty liên kết: Công ty liên kết thực hiện quyền chủ động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công ty mẹ thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông hoặc bên góp vốn thông qua đại diện của mình tại doanh nghiệp mà mình có cổ phần hoặc vốn góp, phù hợp với pháp luật và Điều lệ của công ty liên kết. Trường hợp công ty mẹ nếu thấy không cần thiết phải cử người đại diện phần vốn đã đầu tư vào công ty liên kết mà công ty mẹ không nắm quyền chi phối thì công ty mẹ phải tổ chức theo dõi số vốn đã đầu tư và số lợi tức được chia từ phần vốn đầu tư tại công ty liên kết và phân công người thực hiện các quyền của cổ đông, người góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty liên kết. 4. Trách nhiệm của Công ty mẹ đối với các công ty con: Trường hợp công ty mẹ lạm dụng vị thế nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối làm tổn hại đến lợi ích của công ty con, các chủ nợ và các bên có liên quan, thực hiện như quy định tại Điều 27 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/08/2004 của Chính phủ. C. Kế hoạch tài chính - kế toán - kiểm toán: Công ty mẹ thực hiện theo quy định tại mục 5 Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ. Ngoài báo cáo tài chính phần trực tiếp hoạt động kinh doanh của mình, công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty theo quy định của pháp luật. Ban kiểm soát của công ty mẹ thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty. Thông qua người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty con, công ty liên kết và ban kiểm soát của công ty con, công ty liên kết, Ban kiểm soát của công ty mẹ giúp Hội đồng quản trị quản lý việc sử dụng phần vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết nhằm đảm bảo kinh doanh có hiệu quả nhất. III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các tổng công ty nhà nước, công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này để xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./. KT/BỘ TRƯỞNGThứ trưởng Lê Thị Băng Tâm ---------------------Nguồn: Công báo số 22 (tháng 9), ra ngày 17/9/2005 . đầu tư vào doanh nghiệp khác;Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của cơng ty nhà nước hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con. Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 2. Công ty mẹ thực hiện quản lý vốn nhà nước đầu tư

— Xem thêm —

Từ khóa: công tyhoạt độngquản lýxây dựngtài chínhnhà nướccông ty conQuy chếHướng dẫnThông tưCông ty mẹtheo mô hình hoạt động theo nhóm hoạt động thể thao

Xem thêm: Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- công ty con, Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- công ty con, Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- công ty con

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • BasicEnglishForEveryone
  BasicEnglishForEveryone · Vào lúc 10:54 am 11/11/2013
  Bác đúng là một tấm gương lớn kiếm tiền không khó chỉ cần bạn chịu khó đấy ạ :))
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 10:46 am 21/12/2013
  Tìm mãi mới thấy tài liệu này
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 05:50 pm 28/12/2013
  Uhm..cái này dc nè.thanks :D
 • fresh boy 2
  fresh boy 2 · Vào lúc 06:28 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn, mình đang cần tài liệu này lắm lắm. Thank so much!
 • fresh boy 27
  fresh boy 27 · Vào lúc 05:54 pm 29/12/2013
  Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của website!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0904049873352 s. Memory usage = 13.88 MB