Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng lao động thương binh và xã hội

Diệp Tử
Diệp Tử(13205 tài liệu)
(64 người theo dõi)
Lượt xem 6102
70
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2013, 17:23

Mô tả: Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng lao động thương binh và xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ BỈM SƠN Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Số: 2474/QĐ-UBND Bỉm Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của phòng LĐ-TB&XH CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 4540/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị xã hội, tổ chức Chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp cơng lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hố; Xét Tờ trình số 18/TTr-LĐTBXH ngày 20/12/2010 của Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội về việc thanh lý tài sản; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-KH, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng Lao động-TB&XH thị xã Bỉm Sơn gồm các Ơng (Bà) có tên sau: Chủ tịch hội đồng: Bà Vũ Thị Ước, Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch. Thành viên: Ơng Trịnh Thế Nam, Trưởng phòng LĐ-TB&XH. Bà Trần Thị Chánh, Kế tốn phòng LĐ-TB&XH. Ơng Hồng Xn Hòe, Chun viên phòng Tài chính-KH. Bà Lê Thị Lan, Quản trị mạng Văn phòng HĐND& UBND thị xã. Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá cơng khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Hội đồng tự giải thể sau khi hồn thành nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND& UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính- KH, Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3QĐ; PHĨ CHỦ TỊCH - Lưu: VP, TCKH. Tống Thanh Bình(đã ký) Phụ lục kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng 12 năm 2010 của UBND thị xã Bỉm Sơn T T Tên Tài sản Số lượng Năm SD Nguyên giá (đ) Giá trị Còn lại(đ) Ghi chú 1 Máy tính FPT 01 2005 13.000.000 2.600.000 2 Máy tính ASEAN 02 2006 13.200.000 3.960.000 3 Ghế xoay Xuân Hoà 02 2000 1.300.000 0 4 Máy điện thoại chuyên môn 02 2003 2.226.000 0 5 Bàn làm việc 01 2006 . thương binh và xã hội về việc thanh lý tài sản; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-KH, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản máy tính,. QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của phòng LĐ-TB&XH CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN Căn cứ

— Xem thêm —

Từ khóa: tài sảnxã hộimáy tínhthành lậpthương binhthanh lýQuyết địnhHội đồngbàn ghếPhòng lao động

Xem thêm: Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng lao động thương binh và xã hội, Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng lao động thương binh và xã hội, Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng lao động thương binh và xã hội

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • HuyenHn
  HuyenHn · Vào lúc 05:08 am 11/08/2013
  Tài liệu này thực sự có ích với mình. Thanks bạn đã post bài này nhá!
 • Diệp Tử
  Diệp Tử · Vào lúc 04:24 am 22/10/2013
  Tài liệu này hay này các bạn
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 11:34 am 26/12/2013
  Thanks nhiều nhiều, em cũng là nhân mới đang rất cần tài liệu này
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 10:10 pm 27/12/2013
  Đang khát nước gặp cơn mưa.... cám ơn bạn nhiều nha :x
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 08:10 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn về thông tin bổ ích này
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0829560756683 s. Memory usage = 13.86 MB