luat nguoi khuyet tat.DOC

Annchee
Annchee(384 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 88
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 26 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2012, 22:26

Mô tả: Luật người khuyết tật QUỐC HỘI_______CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______LUẬTNGƯỜI KHUYẾT TẬT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật người khuyết tật.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh !"#$!%&'()*+,#'-.#$!%/#0'!1234''/'%&'()5Điều 2. Giải thích từ ngữ 6+70#,#89:%/';%<#'=%!5 Người khuyết tật >%&'?(').().47@#'?4A#B=7@#?'C.#D#E%<#?'='-:%/':F(')#7>!740'7F0G#A@A(H(E55 Kỳ thị người khuyết tật>,'4('%&7@#')I+G%&'()1>J:7()#$!%&'H5K5Phân biệt đối xử người khuyết tật>'2!>,08#'0%<#3'0AL?,0#H(')7@#F#)#$!%&'()1>J:7()#$!%&'H5M5Giáo dục hòa nhập>A%BD#',7:"##%&'()/'%&'(I()+7#BN',7:"#55 Giáo dục chuyên biệt >A%BD#',7:"#:+'O#7%&'()+7#BN',7:"#51P5Giáo dục bán hòa nhập>A%BD#',7:"#()<A'9!',7:"#Q!A',7:"##O?'-#7%&'()+7#BN',7:"#5R5Sống độc lập>'-#%&'()%<#S#$)9T#H>'O!)#4##$!#U?C;5V5Tiếp cận>'-#%&'()W:"%<##I+1#I#40A%B'-'!7I0#I-I'0:#"EH!0=!70:>#:#"(,#AX<A=#H=Q!A#4Y5Điều 3. Dạng tật và mức độ khuyết tật5ZF?!7Y.![\)4*?[\)]0H'*#[\)1*:[\)^('0;.^*[\)+U-*][\)(,#55%&'()%<##'!]7.D#4()!;![%&'()@#?'-@>%&':7():_)(I=SS#'-'-#A"#"#^'7F#,;*?[%&'()@>%&':7():_)(I=SS#'-.4'-#A"#"#^'7F#,;*#[%&'()`>%&'()(I4#+%&<AF''=.!'=.?(7C5K5UA$#''):F.D#4()F'a'5Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật 5%&'()%<#?C7C.S#'-#,#!;![6!.'!?1b7#,#7F4234'*?[c4#>A0Q!A#4Y*#[a%<#.'d7@#'C..4(7CHHA#7#,#7F4234'*2:[a%<##E.H#D#(e]0A"#Y'#D#E0G#EH!0G#0'-#>.0+<'fAA,A>J0')A##I+1#I#40A%B'-'!7I0#I-I'0:#"EH!0=!70:>#:#"(,#AX<A/':F.D#4()*[,#(,#]7#$!A,A>55%&'()S#'-#,# !"#I:;]7#$!A,A>5Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người khuyết tật5E.0%/#?+U;,#=S#'-#U,#%&'()55gQ8!0'C.'=()?h.'0():7!'F%BU#0?-#B(,#:_)()5K5iC7+<234'*+<'fA%&'()+7#E.H#D#(e]0',7:"#0:F0'-#>.0EH!0=!70'C'+U0')A##I+1#I#4#I-I'0!.'!'!7I*%'OS#'-#U,#?C7+<234'j+<%&'()>+k].0%&'#!7l'5M5YmA#U,#%&'()+7#U,#A,+'=(')n234'556F7'('-=%&'()%<##L10A"#Y'#D#E*(o#A"#(H(E04#>AQ!A#4Y5P5a7F70?Y':%p%&'>.#I,#%T0#E.H#%&'()5R5\)(U#7F4+<'fA%&'()5V56F7'('-=l#D##$!%&'()0l#D#1%&'()7F45q5\]%N#B!0l#D#0#,;#HU#0HHA+7'-#+<'fA%&'()55rW>J'O..'#B!0l#D#0#,;#H''AF.#$!(,##$!A,A>#H>'O!53Điều 6. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật5%/#()(U#l#D#0#,;^%0'+<0+<'fA'#U0(s=S#'-7F4#L10A"#Y'#D#E0#E.H#0',7:"#0:F0F7'-#>.0##TA:#"(,#+<'fA%&'()556l#D#0#,;^%2;:S#BN#L10A"#Y'#D#E0#E.H#0',7:"#0:F0F7'-#>.7@##BN##TA:#"(,#+<'fA%&'()%<#%N#U,#%3'234'H!]7#$!A,A>5Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân5B!0l#D#+7AF.''-."0F#$!.1#H+,#'-.#E.H#0?C7-0><'U#<AA,A#$!%&'()55t@+6l#u'-!.#,#l#D#'O#H+,#'-.4234'+<'fA%&'()')A#:#"234'0Q!A#4Y*!.'!2;:S0',.,S#'-#U,#0A,A>#%B+10,+<'fA%&'()5K5tG'#,;#H+,#'-.I+G0+<'fA'fAp%&'()5Điều 8. Trách nhiệm của gia đình 5'!1#H+,#'-.',7:"#0F7'('-='O'!1;#!7D#T()*S#'-#,#?'-A,AAQ8!0'C.'=()?h.'0():7!'F%BU#0?-#B(,#:_)()55'!1%&'()#H+,#'-.!;![iC7-0I':%p0#E.H#%&'()*?[6F7'('-=%&'()%<##E.H#D#(e]S#'-0 !"#$!.1*#[6I+GJ(')#$!%&'()+7'-#)9T>'O!)#4##$!?C;%&'()'!1*:[6S#'-F'(7Ca'54Điều 9. Tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật56l#D##$!%&'()>l#D#234'%<#>A7F4]7#$!A,A>=F':'-#70><'U#<AA,A#$!4''O>%&'()0!.'!2;:S0',.,S#'-#U,#0A,A>'/'%&'()556l#D#1%&'()>l#D#234'%<#>A7F4]7#$!A,A>=S#'-#,#7F4+<'fA%&'()5Điều 10. Quỹ trợ giúp người khuyết tật 5s+<'fA%&'()>s234'8'-v.4Y>S#+<'fA%&'()55s+<'fA%&'()%<#18#,#Y!;![aHHAS-0'+<#$!l#D#0#,;+7%/#%/#7'*?[j+<8;,#%/#*#[,#(7C<AA,A(,#5K5s+<'fA%&'()%<#>A7F4]7#$!A,A>5Điều 11. Ngày người khuyết tật Việt NamV,ME.>%&'()u'-!.5Điều 12. Hợp tác quốc tế về người khuyết tật5<A,##)%&'()%<#S#'-+O#BNI+G4#>A0#$07`>3l0?1b0AX<A/'A,A>u'-!.A,A>#)554':<A,##)%&'()?!7Y.![r;:SS#'-#%B+10:S,<A,##)%&'()*5?[6!.'!l#D##)*(J()0'!AS#'-'%/##)0e!#)>'O!)%&'()*#[6+!7l'I'0(''-.T>'O!)%&'()5Điều 13. Thông tin, truyền thông, giáo dục56I'0+I0',7:"#T()v.AQ8!0'C.'=()*;#!7D#0!l','4'T()*#(w0A;?'-'2W%&'()554':I'0+I0',7:"#T()?!7Y.![0 !"#$!%&'()*?[a%&>'0#$+%B0#U,##$!aC0A,A>#$!%/#%&'()*#[6+,#'-.#$!#B!0l#D#0#,;0'!1'/'%&'()*:[O;:_)()#,#?'-A,AAQ8!0'C.'=()*[(w0A;?'-'2W%&'()5K56I'0+I0',7:"#T()AC'?C7C.#U2,#0+x+0')S#*AX<A/'+EH!0F7D#234'5M56+,#'-.I'0+I0',7:"#T()![B!0l#D#+7AF.''-."0F#$!.1#H+,#'-.I'0+I0',7:"#T()*?[y?!;:;#,##TA#H+,#'-.l#D#S#'-#I,#I'0+I0',7:"#T()#7;:;+O!?!A%B*#[,##B!I'F'#f#H+,#'-.%'O:>%<0+UE+O?,7'0?,7'-W*&''=.0&'>%<A,HI'0+I0',7:"#T()+O'A,!0'+1]7#$!i4+%Ni46I'6+I5Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm65\w0A;?'-'2W%&'()55r;.AF.;=0;Ah.0:!:S0'C00><'U#<AA,A#$!%&'()5K5I'(m70:":j7@#mA?4#%&'()S#'-''AF.A,A>0F7D#234'5M5<':"%&'()0l#D##$!%&'()0l#D#1%&'()01C0I'#,;01+F#$!%&'()=+"#><'7@#S#'-''AF.A,A>55%&'#H+,#'-.I':%p0#E.H#%&'()(IS#'-7@#S#'-(I^$+,#'-.I':%p0#E.H#]7#$!A,A>5P5C+N()I0I'#7#$!%&'()5R5'!:'+7'-#2,#.D#4()0#TA'T2,#()5XÁC NHẬN KHUYẾT TẬTĐiều 15. Trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật5u'-#2,#.D#4():74'Y2,#.D#4()S#'-556+7#,#+%&<A!;1'-#2,#.D#4():74'Y',.(7!S#'-![4'Y2,#.D#4()(I%!+!%<#()>.D#4()*?[%&'()7@#F':'-<AA,A#$!%&'()(IYJ/'()>#$!4'Y2,#.D#4()*#[H?v#D2,#S#'-#2,#.D#4()#$!4'Y2,#.D#4()(I(,#!0#U2,#57K56+%&<A3#H()>#$!4'Y',.(7!(CESA"#"0.D#4'C.(CE>!741'-#2,#.D#4()]7#$!UA$5Điều 16. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật54'Y2,#.D#4():7$#y?!;:;230A%&0+Tz!;G'#>#TA23[>A554'Y2,#.D#4()?!7Y.#,#'O!;![$#y?!;:;#TA23>$#4'Y*?[6+F.+%N+F.)#TA23*#[I#D##TA23A"+,##I,#>!740%B?'234'*:[%&'D^7@##TAAH#$!y?!t@+6l#u'-!.04'A"90a7!'O04'#S#')?'#TA23*[%&'D^l#D##$!%&'()#TA23B'#Hl#D##$!%&'()5K5$#4'Y#H+,#'-.l#D##$+17F4#$!4'Y54'Y>.'-#]7Oo#A=54#GA#$!4'Y#L#H',+('#HUT!'A^?!'O#$!4'Y!.:S5\)>#$!4'Y%<#I!?v#,#?'=)]7!0+%&<AA')!!1)]7J(')#$!$#4'Y5\)>#$!4'Y%<#='-?vE?C:7$#4'Y(J5M54'Y2,#.D#4())4#>A#+,#'-.+%/#A,A>U+S#+7'-#2,#.D#4()55i4+%Ni4!74n6%B?'r34'#'')7F4#$!4'Y2,#.D#4()5Điều 17. Phương pháp xác định mức độ khuyết tật5u'-#2,#.D#4()F'(7Ca'#$!%<#S#'-?vA%BA,A!,+S#')A%&'()0I!S#'-7F4B'CA"#"#^'7F#,;0W:"?4#;e']7#,#'O#U)0234'#,#A%BA,AB'C(,#=()>.D#4()'/'8%&'()58i4+%Ni4!74n6%B?'r34'#$+1A'<A/'i4+%Ni4{)0i4+%Ni4',7:"#a7F7#'')(7C55i4+%Ni4{)#$+1A'<A/'i4+%Ni4!74n6%B?'r34'#'')'-#2,#.D#4()'/'+%&<AF'(7Ca'#$!5Điều 18. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật5\'#H#^2,#.D#4()0%&'()7@#%&'F':'-<AA,A#$!%&'()W'B)y?!;:;#TA23B'%&'()#%+f556+7&'FK0(=8B2,#.D#4()0$#y?!;:;#TA23#H+,#'-.+'-A4'Y2,#.D#4()0W'I?,7&''!2,#.D#4()#7%&'()7@#%&'F':'-<AA,A#$!G5K54'Y2,#.D#4()l#D#'-#2,#.D#4()0>AYB2,#.D#4()+!()>5M56+7&'F>.'-#0(=8#H()>#$!4'Y2,#.D#4()0$#y?!;:;#TA23'O.)I?,7#I(!'()>#$!4'Y2,#.D#4()#TA'T2,#()55i4+%Ni4!74n6%B?'r34'#'')+1S0$"#0YB2,#.D#4()F'a'5Điều 19. Giấy xác nhận khuyết tật5'T2,#()#H#,#4':#B?C!;![GO00,0E.'0'/'U#$!%&'()*?[a!#LB'#%+f#$!%&'()*#[ZF()*:[tD#4()55'T2,#()#H'->S#(=8$#y?!;:;#TA23(J5K5i4+%Ni4!74n6%B?'r34''-#l'0#TA>F'0Y''T2,#()5Điều 20. Xác định lại mức độ khuyết tật95u'-#2,#>F'.D#4()%<#S#'-]7#$!%&'()7@#%&'F':'-<AA,A#$!%&'()('#HS('->.!l'.D#4()556+1S0$"#2,#>F'.D#4()#TA'T2,#()%<#S#'-]7F'a'Va'q#$!5CHĂM SÓC SỨC KHỎEĐiều 21. Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú56+F.)#TA23#H+,#'-.!;![6+'=(!'#,#1D#O+0',7:"#0Al?')(')D#AlI#E.H#D#(e]0AQ8!0'C.'=()*%/:_%&'()A%BA,AAQ?-0S#E.H#D#(e]A"#Y'#D#E*?[AYB]7:x'0C>JD#(e]%&'()*#[\,.?-0#9!?-AX<A/'AF.'#O.I#7%&'()55\'AU=S#'-F''=.!'=.?(7Ca':7;,#%/#?C7C.5Điều 22. Khám bệnh, chữa bệnh5%/#?C7C.=%&'()%<#(,.?-0#9!?-W:"#,#:#")AX<A55%&'()%<#%N#U,#?C7'=.)]7#$!A,A>?C7'=.)5K5'!1%&'()#H+,#'-.F7'('-><'=%&'()%<#(,.?-0#9!?-5M5%&'()>%&'.o#?-;.^N+F,'(U#40+^.#C.0#HJ%N0'S,7@#;'=.#7%&'(,#%<#j+<'7FAU0#'AU'>F'#'AU'++7&''!'+?o?4#F'#BN(,.?-0#9!?-510

— Xem thêm —

Từ khóa: người khuyết tậtkhuyết tậtluật người khuyết tậttrẻ em khuyết tậtKhuyết tật cọc khoan nhồi

Xem thêm: luat nguoi khuyet tat.DOC, luat nguoi khuyet tat.DOC, luat nguoi khuyet tat.DOC

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 08:31 pm 27/02/2013
  Tài liệu rất hay. cảm ơn bạn :)
 • ChiếpChiếp
  ChiếpChiếp · Vào lúc 12:02 am 27/05/2013
  Quá hay luôn bạn!!!
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 07:17 pm 18/08/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • fresh boy 34
  fresh boy 34 · Vào lúc 05:00 pm 26/12/2013
  Cám ơn bạn đã cung cấp tài liệu này
 • fresh boy 36
  fresh boy 36 · Vào lúc 03:59 pm 27/12/2013
  Đọc sơ thấy tài liệu này rõ ràng dễ hiểu, thank bạn đã up lên nhé!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.106534957886 s. Memory usage = 13.93 MB