Luat pho bien, giao duc phap luat.doc

Annchee
Annchee(384 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 69
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 15 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2012, 22:26

Mô tả: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật QUỐC HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________LUẬTPHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬTCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh !"#$%&'(')&*("%+,-,%./0"''(')"12"#$3456%3$/-7"'89%:/$%(;3<"'(')5*("%+,"12"=2/8"7"/"(4">?,&"("%@%+9A;A,";"#$("'89%:/$%(;3<"'(')BĐiều 2. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dânB#$34"> !"#$%& '(')&">*("%+,"16$-,%./0"' '(')BB C"9A;A,/D;%@%+";"#$34E"%+ !"#$%&'(')BĐiều 3. Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật BF89%:/$%(;3<"'('))*("%+,"12;96+$"G*/*;$> C"$%H&2%*II$"BB C"9A;A,$J)E""K%:";"#$("'89%:/$%(;3<"'(')BBLE"%+MN6%>2"#$("'89%:/$%(;3<"'(')5@O P$"=2/8"7"/"(4">>$$>'G""E"*;$"#$("'89%:/$%(;3<"'(')BB%(;3<"'(')*;$"(""=P$%(;3<""12+$$%(;3<""34 !")J$$Q'*;$" =$*-$%(;3<""12"(""R'0"&*-6;D;5),66%3$*;$" =$*-$%(;3<"*$0""=P/*$0"'8#$/$%(;3<"$$%+'/$%(;3<"D%0"BĐiều 4. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật C"@:@G"&">"G("S*!/D;%@%+%&C%"=2/8"7"/3;2$%+'/"(42,$%2E"%+'89%:/$%(;3<"'(')56$"("$J)E"MN6%>$$>'";"#$("'89%:/$%(;3<"'(')BT"7--@%:UMN6%"12V$W%@X/G'1"<."G("S*!%&C%"=2/8"7"/3;2$%+'/"(42,$%2E"%+'89%:/$%(;3<"'(')BĐiều 5. Các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật BGM("/K1/*Y*$/3Z%./%:E"BB['W%/ W$M\/">*0$4,/*0$%.,BB]23D$"("-7"'89%:/$%(;3<"'(')/'^!'&C%"K/)728%/*-6"12% !$ !"'89%:/$%(;3<"'(')&*$/';$<"/'(_'"12346"BB`&C%&%+"%'(')/E"%+%+,&<'(*%.@%:UMN6%/9A;A,"'I$/2%"12R C"/"122' =$&W%$a$$"12$ W%34BbBF%!'"c"d$%H2"=2/8"7"/$%2-&MN6%BĐiều 6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật B6%3$A)e C"&'89%:/$%(;3<"'(')92;$J,2fg43E$/92&T9A'D,'(')/" =$*-/@:;D"&'89%:/$%(;3<"'(')59fhD;/ C$3i&8"7"E"%+"#$("'89%:/$%(;3<"'(')5"fjJ%3 k$@%:7"'(')/$%+'&<'89%:/$%(;3<"'(')53fg43E$&A)e"=P3H)%+"$%2&'(')5fL$@\/8$@:&'89%:/$%(;3<"'(')5OfL2*2/@%.,*2/$%A%:@%:D%/"(;&Ml)e&%'D,*;$'89%:/$%(;3<"'(')5$f!'("":&'89%:/$%(;3<"'(')BB=2A)e C"&'89%:/$%(;3<"'(')92;$J,2fG'1$RA)e C"&'89%:/$%(;3<"'(')59fj6L '('"*("%+,* C"G'1E"%+A)e C"&'89%:/$%(;3<"'(')5"1*-M43E$/*-L1 C$G'192" =$*-/@:;D"3%D/*$D&'89%:/$%(;3<"'(')5"1*-M43E$"=P3H)%+"$%2&'(')5"fj6/"=2$2$96*;$'D,&%%+,&</D"12,-">*("%+,'%!'&C%j6L '('E"%+A)e C"&'89%:/$%(;3<"'(')53fmn92434"(""R'">*("%+,E"%+A)e C"&'89%:/$%(;3<"'(')D%2' =$BĐiều 7. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtB6%J$'%!''89%:/$%(;3<"'(') !")'P*$ =$/h/'*E"6"*$ =$/+//MN/'6"h/)"=2 &R";G'1/o92434"R'h/o92434"R'+&"#$("'89%:/$%(;3<"'(')&6$$J)E"";"#$("'89%:/$%(;3<"'(')BB=2 W$*E"6%J$'%!''89%:/$%(;3<"'(')"12G'1)j6L '('/"12o92434"R'h)pPL '('/"12o92434"R'+)FI$L '('BBL1 C$G'1"%%:&'K&%+,&</D"126%J$'%!''89%:/$%(;3<"'(')BĐiều 8. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam$q($a$T,)$F(') C"6$I2MN6%"1$r2s%+2,B$F(') !"8"7"a,#&%%:'('/'(')/$%(;3<"e7" !$#'(')";,0%$ W%*;$MN6%BG'1"%%:]%BĐiều 9. Các hành vi bị cấmBL*D2%)+"/'\'(6%3$'(') !"'89%:5@#$"$"R'#$%/%)%+O;"12'(')5"$"R'#$%/%)%+">6%3$2%E/*(%'(')/*(%D;7"MN6%/*$_'"12346"BB!%3<$'89%:/$%(;3<"'(').M\D""1* =$/ W$)%"12]A$/'(')"12 C"5\*"G("^"/$4"%2*d@%D%;@:;346"5M4,'D,)!%G""12 C"/&)!%G"!''('"12"=2/8"7"/"(4BBA*P&%+"E"%+ !"#$%/-,%./0"''(')"12"#$34/;D6$'89%:/$%(;3<"'(')"12"=2/8"7"/"(4BB!%3<$&%+"E"%+ !"#$%/-,%./0"''(').$4"A*P:;D6$9- W$"12"=2/8"7"/"(4/$4,R*E/2;MN6%BNỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬTMục 1NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHUNG CHO CÔNG DÂNĐiều 10. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật B"12%:'('&&T9A'D,'(')/*0$4,)"(""12'(')&34E/-E/"G/#4&$%2-/9-t$$%C%/R2%/M43E$/9A;&+,#%* W$/)2;6$/$%(;3<"/:/"'I$/2%/$%2;#$/&$r2&<"=9A"12"#$34/D&*("%+,"12"=2 C"/"(96/"#$"7"/"("&T9A'D,'('),C% !"92BB("% C"":, C"6$I2MN6%"1$r2s%+2,)&%\/"("u2":BBv7"#*0$&"R''(')5e7"9A;&+'(')5)!%G""12&%+""R''(')5$ =$$ W%/&%+"*;$E"%+'(')BĐiều 11. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luậtB0'9(;/#$"(;9(;"GBBF89%:'(')*E"%:'5 &R/ C$3i-,%.'(')5"$"R'#$%/%)%+'(')BBL#$2 "(" ' =$ %+#$%D%"w$/ );2*2/%O*O/'2U#/('U'G"/*2"86$5T$A%*\#$9(;5T$A%#$%'(')*\*2$#$%%+l5%\,:D%*<P/9A$%"12"=2/8"7"/@34" BBL8"7"%-,%.'(')BbBL#$2"#$("MQMl/Ml)e&%'D,"G/;D6$%:'"#$34/$%A%:@%:D%/"(;"12"#$34&;D6$@(""12"(""=2*;$96,( C"5#$2;D6$*!$%w''(')e/I2$%A%P"=PBxBJ$$Q'*;$;D6$&T>2/&T$+/%;D"128"7""G*&"(";./"4)D"96/1("'(')&"("%:":&T>2@("P"=PByBL#$2" =$*-$%(;3<"'(')*;$"(""=P$%(;3<""12+$$%(;3<""34BzB("-7"'89%:/$%(;3<"'(')@("'^!'&C%V$% !$"<.,"(""=2/8"7"/"(4">?,">.('3<$.9A;A,";"#$("'89%:/$%(;3<"'(')O,)D%%+ABĐiều 12. Họp báo, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật BsT'I$1" C""1*-'%!'&C%sT'I$"6%/"=2"1*-;DA;8"7"0'9(;&*2#$"(;9(;"G&)/'(')+/$:"72E$'D,'(')"12"6%/o92 W$&<"6%2@%1" C"@e)+"#$9BBa$($/j6L '('"1*-'%!'&C%sT'I$G'1&"=2"1*-;DA;*2#$"(;9(;"G&&T9A'D,'(')3;G'1/L1 C$G'192BB6%3$"12#$"(;9(;"G\*YE"K%:/,<"G"92&6%3$"1:"12&T9A'D,'(')BĐiều 13. Đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử B("#$%'(')24'A% !"T$A%*\*2$#$%%+l"1296/"=2$2$96/"=26"G'1/LI2(434%"2;/s%+@%.,(434%"2;/[%.,;( C"/o92L*$ =${c*L8"s%+2,&"=2*$ =$"128"7""G*UMN6%/6%J$434/o92434"R'h2fsT9A'D,'('))%\2:)r&E";D6$"12"=2/8"7"59fsT9A'D,'(')3;"=292;c"3;"=2/8"7"'%!'925"f("1<""G)%\2*E"%:':$ W%34/3;2$%+'6"*("%+,"12"=2/8"7"53f|EA;&T9A'D,'(') !""#$9.)Re@%:O;"12'(')BB$;%"("#$%D%@;A]%/@:@G""(""=2/8"7"T$A%*\*2$#$%%+l"("#$%@("&;D6$M43E$&E"%+'(')/u%U(''(')"K%:";$ W%34BĐiều 14. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng]%L*-s%+2,/]%L%:$>%s%+2,/L#$RMNs%+2,/j(;434/9(;"12"(""=29A;&+'(')/9(;&%'(2/%*-"R'hM43E$" =$*-/"\*2$/"\,<"&'(')523D$>2"("-7"'89%:/$%(;3<"'(').'89%:b"(""12'(')/--%'(')&"("#$%@("&'(')BĐiều 15. Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luậtB=2/8"7"/"(42$MO,MQ/$%A%:&<&%+""12"#$34">*("%+,$%A%G"/"$"R'"(""12'(')">)%\2*E"%:':&<&%+"2$$%A%:;c" C$3i-,@%:,/*2"7*\"=P3H)%+"$%2&'(')@%"#$34>">\"KBB C"">"G("@:@G"8"7" &R'(')/"("8"7"3"&<'(')e@("/"=P;D;&"=P$%\"7"\$)E"%+&%+" &R/ C$3i-,%.'(')/"$"R'#$%/%)%+'('),%Z'G";434BĐiều 16. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáoBLI2(434"(""R'#$2"#$("MQMlD%*<P/)E2"0"("&<(G"!'">G$%(;3<""2;.8"7"MQMl) 6$a,'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%2,3E'%\I2&434BB=2 C"">?,#$2&%+"Ml)e&%'D,"G/;D6$%:'"#$34/$%A%:@%:D%/"(;/8"7"%;D%&C%$ W%34.@:!''89%:/$%(;3<"'(')BMục 2NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙĐiều 17. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân Bs%+"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%34P&^$346"%./,%w%/&^$4/&^$M2/9%\$%C%/&O9%./ A%A;/&^$">%@%+@%:UMN6%c"9%+@>@T&$ 34"T"7&;c"%.,"12V$% !$,'*$&;"("'(')&346"/#$%(;/*("%+,2,$%29A;&+/$%H$-2%/"'I$/9%\$%C%/"1"$%2/9%./A;/%$\/@;($A&"(")r&E"'(')@("$`)%&C%W%$/AMR"12$ W%34BB;D6$'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%34P&^$346"%./,%w%/&^$4/&^$M2/9%\$%C%/&O9%./A%A;/&^$">%@%+@%:UMN6%c"9%+@>@T&$ 34 !""w*0$E"%+#$2I2$%A%P"=P/*!$%w''(')e) 6$5 &R'(')/"$"R',%Zx'G#$%/%)%+'(')9a$%:$346"";J$9;346"%.5)J$$Q''89%:/$%(;3<"'(')*;$"(";D6$&T>2*$BB C"">"G(";D;/9J%3 k$/S*!$ W%),"#$("'89%:/$%(;3<"'(')/$%)$/* P$9A/$ W%">G*;$"6$J$"("346"%.2,$%2'89%:/$%(;3<"'(')D%2' =$5D;%@%+."("8"7"/"(4E"%+;D6$-$+'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%34P&^$346"%./,%w%/&^$4/&^$M2/9%\$%C%/&O9%./A%A;/&^$">%@%+@%:UMN6%c"9%+@>@T&$ 34BBo92434"(""R'8"7"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%34P&^$346"%./,%w%/&^$4/&^$M2/&^$">%@%+@%:UMN6%c"9%+@>@T&$ 345"1*-'%!'&C%j66%9%\'I$/#$2/A%2/[%.,)4,/A(9%.8"7"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%34P@&E"9%\$%C%/&O9%.&A%A;BĐiều18.Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệpBs%+"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%)2;6$*;$"("3;2$%+''*$&;&$r2&<"12$ W%)2;6$/$ W%l3<$)2;6$/'(')&&%+"),/2;&+%)2;6$/":6%) =$/9A;%.,MN6%/9A;%.,:/9A;%.,R$%+'/'(')"#$;&"("@(""12'(')&)2;6$BB;D6$'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%)2;6$*;$3;2$%+' !""w*0$E"%+#$2&%+"'89%:*E"%:'/%\,:"("'(')D%=%),&%+"/1("'(')/$%u("'(')/W$R'/)J$$Q'*;$"(";D6$&T>2/&T$+BB$ W%l3<$)2;6$">*("%+,9*GW%$%2/9A;A,"("%@%+"K%:.'89%:/$%(;3<"'(')5'%!'&C%8"7""#$;8"7"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%)2;6$*;$3;2$%+'BBL8"7""#$;">*("%+,"1*-&6$$ W%)2;6$-,%./0"''(')BĐiều 19. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đìnhBs%+"'89%:/$%(;3<"'(')";D49D;)E"$%2-'*$&;"(""12'(')&#4&$%2-/9-t$$%C%/'I$/"$9D;)E"$%2-/*("%+,"12 C"&MN6%*;$&%+"S*!/9A;&+D49D;)E"$%2-BB;D6$'89%:/$%(;3<"'(')";D49D;)E"$%2- !""w*0$E"%+#$2I2$%A%P"=P/*!$%w''(')e) 6$/ &R'('),%Z'G/'89%:/$%(;3<"'(')*E"%:'D%=%D,)(/"=P9A;*!MN6%/"=PS*!D49D;)E"$%2-ByBo92434MN/' W$/*R/o92{c*L8"s%+2,&"("8"7"&%\{c*P"=P">*("%+,8"7"'89%:/$%(;3<"'(')";"("% !$)D49D;)E"$%2-/$ W%">&%9D;)E"$%2-56$"("8"7"/"(4S*!@%'GE"%+'89%:/$%(;3<"'(')";"("% !$BB%2-">*("%+,$%(;3<"&%\E"%+"12'(')&'I$/"$9D;)E"$%2-/#4&$%2-/9-t$$%C%BĐiều 20. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tậtBs%+"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%@:'*$&;"("'(')&"12$ W%@:5":6/"G(""12 C"/*("%+,"12 C"&MN6%*;$&%+"D;%@%+/S*!$ W%@:&"("@(""12'('))%\2:$ W%@:BBF89%:/$%(;3<"'(')";$ W%@: !""w*0$E"%+9a$-7"/' =$7"/' =$%+/%)%+'^!'&C%V$);D%% !$$ W%@:BB C"">"G(";D;/9J%3 k$/S*!$ W%),"#$("'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%@:5@:@G""("8"7"/"(4S*!@%'GE"%+'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%@:BB=2)2;6$U =$9%&MN6%$%w'o92434"^$"R'"1*-/'%!'&C%8"7"$ W%@:"(""R'/"(""=2/8"7"@("E"%+'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%@:BĐiều 21. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộcBs%+"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%2$"R'-'D^/$ W%2$9('3<$9%+'(' 2&;* W$$%(;3 k$/"=P$%(;3<"9`96"/"=P"2%$%+9`96"/^O;V$% !$,'*$&;"("'(')&&$r2&<"12"#$34/'(')&-E/%(-E/Ml)e&%'D,"G5'(')&'I$/"$,2w&"("+DMN6%BBF89%:/$%(;3<"'(')";$ W%2$"R'-'D^/$ W%2$9('3<$9%+'(' 2&;* W$$%(;3 k$/"=P$%(;3<"9`96"/"=P"2%$%+9`96" !""w*0$E"%+#$2" =$*-0"'(')/$%(;3<""#$34&)J$$Q'*;$" =$*-0"&T;(/0"$/$%(;3<"(%I2'"6$J$5'89%:#$%W%E/"G("5%;D"4)D"96/>,J$t$&"("-7"'^!'@("BB%(,*D%$%2,/%+* P$* W$$%(;3 k$/$%(,""=P$%(;3<"9`96"&$%(,""=P"2%$%+9`96"">*("%+,8"7"'89%:/$%(;3<"'(')";'D,4/$ W%2$9('3<$9%+'(' 2&;* W$$%(;3 k$/"=P$%(;3<"9`96"/"=P"2%$%+9`96"BzĐiều 22. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo Bs%+"'89%:/$%(;3<"'(')";$ W%2$9('3<$9%+'('$%(;3<"D%MN/' W$/*R/$ W%9'D^ !" P$(*O;'*$&;"("'(')&&$r2&<"12"#$34/'(')&-E/%(-E/Ml)e&%'D,"GBBF89%:/$%(;3<"'(')";$ W%2$9('3<$9%+'('$%(;3<"D%MN/' W$/*R/$ W%9'D^ !" P$(*O; !""w*0$E"%+#$2-7"'89%:'(')*E"%:'5%;D"4)D"96&"("-7"'^!'@("BBo92434"R'MN">*("%+,'%!'&C%"(""=2/8"7"H2/"6$J$34" &$%2-$ W%2$9('3<$9%+'('$%(;3<"D%MN/' W$/*R/$ W%9'D^ !" P$(*O;8"7"'89%:/$%(;3<"'(')";"("% !$BMục 3GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂNĐiều 23. Nội dung giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dânB6%3$$%(;3<"'(')*;$"(""=P$%(;3<""12+$$%(;3<""34 !"M43E$'^!'&C%V$"R'0"&*-6;D;/'^!'&C%,<"%\$%(;3<"/$$;D;/9A;A,G$R/J$96/'8#$/"=9A/%:E"&">+$BB6%3$$%(;3<"'(')%&C%V$"R'0"&*-6;D;"12+$$%(;3<""34 !" 22f6%3$$%(;3<"'(')*;$" =$*-$%(;3<",K,;&%.0" !")J$$Q'#$26%3$$%(;3<"D;7"/->%O'^!'&C%"?,E"D;7""12MN6%/e7"@n)/%K;@:/%KE$%("/D;%-e7"'(')59f6%3$$%(;3<"'(')*;$" =$*-$%(;3<"*$0""=P/*$0"'8#$*2$9@%:7"92K&/$r2&<"12"#$34/*})+>%O/e7"#*0$&"R''(')5"f6%3$$%(;3<"'(')*;$" =$*-$%(;3<"$$%+'/$%(;3<"D%0"*2$9@%:7""=9A& C"&'(')/@%:7"'('))%\2:$/$;D;BĐiều 24. Hình thức giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dânqB%(;3<""G@>2#$2&%+")J$$Q'*;$"(";D6$$%(;3<"P"R',K,;5,#0"D;7"P"R'%.0"5,#0"$%(;3<""#$34P"R'*$0""=P/*$0"'8#$5,#0"'(')/'(')D%" =$/'(')"\$D%"=P$%(;3<"$$%+'/"=P$%(;3<"D%0"5"(",#0"*;$"=P$%(;3<"@(""12+$$%(;3<""34BB%(;3<"$;D%@>2&"(";D6$$%(;3<"$;%$%W)\)C'BTRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬTCỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂNMục 1TRÁCH NHIỆM PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬTCỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨCĐiều 25. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủBL*;$'D,&%%+,&</D"12,-/"("96/"=2$2$96/"=26"G'1">*("%+,242fj2O;?," =$*-/(/@:;D"'89%:/$%(;3<"'(')&"hD;/ C$3i"(""=2/=&6"?,A)e*%.@2%E"%+59fg("6%3$&-7"'89%:/$%(;3<"'(')'^!'&C%V$>,% !$59%\;D%)%+&'89%:@%:7"'(')"\$59A;A, !"#$%&'(')"124345"fL8"7"'89%:/$%(;3<"'(')";"(96/"#$"7"/&%\"7"&"(96/"%:~*;$)E") !$&•*2$4346"'D,&%A)e/"w*0$E"%+#$2'89%:'(')*E"%:'/"$"R'&T9A'D,'(')/*2$#$%%+l"12"=2/"("@>20"/)C';D;/9J%3 k$/'R53fg43E$/'R/9J%3 k$6%$•9(;"(;&%\'(')"1296/$5fhD;"("* W$/"=P3D$6"'D,&%A)e8"7"$%(;3<"'(')*;$"=P$%(;3<"/"=P3D$59*G/"?>2/9J%3 k$6%$•$%(;&%\3D,#$%(;3<""#$34/$%(;&%\/$%A$&%\3D'(')BBj6%(;3<"&];D;92" =$*-$%(;3<"'(')*;$"(""R'0"&*-6;D;5W%$%2/)6*-;&%+"

— Xem thêm —

Từ khóa: giáo dụcphổ biếnluật phổ biến giáo dục pháp luật

Xem thêm: Luat pho bien, giao duc phap luat.doc, Luat pho bien, giao duc phap luat.doc, Luat pho bien, giao duc phap luat.doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • An An
  An An · Vào lúc 06:03 pm 31/08/2013
  Tìm mãi mới thấy tài liệu này
 • Phạm thảo
  Phạm thảo · Vào lúc 11:33 pm 16/11/2013
  Phải nói là tài liệu nào của Annchee cũng hay hết ý! tks bạn nhiều
 • my_hero
  my_hero · Vào lúc 11:22 pm 07/12/2013
  Tài liệu Luat pho bien, giao duc phap luat.doc rất tuyệt. Cám ơn nhiều!
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 05:55 am 22/12/2013
  Cám ơn anh,tìm thấy hi vọng với môn này rồi 
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 03:20 pm 26/12/2013
  Mình đang đi tìm về tài liệu này, rất cảm ơn sự đóng góp của bạn nhé
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.193163871765 s. Memory usage = 14 MB