Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng 43.2011.TT.NHNN.doc

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(5858 tài liệu)
(67 người theo dõi)
Lượt xem 95
Lượt xem 95 | Tải 0 | 4 trang | Loại file DOC
Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống miễn phí
0

Gửi bình luận

Bình luận

Chi tiết

Danh mục: Tiền tệ - Ngân hàng

Số trang: 4 trang

Loại file: DOC

Ngày đăng: 08/09/2012, 09:54

Mô tả: Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng 43.2011.TT.NHNN. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2011/TT-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011THÔNG TƯQuy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàngCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001;Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng, như sau:Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Thông tư này quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của các đơn vị trong ngành Ngân hàng.2. Các hồ sơ, tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi chép trên các vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán, chứng từ điện tử, nếu chuyển đổi ra giấy, có đủ yếu tố pháp lý theo quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước thì được áp dụng thời hạn bảo quản tại Thông tư này.3. Các hồ sơ, tài liệu được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên (sau đây gọi tắt là đơn vị).Điều 3. Nguyên tắc xác định thời hạn bảo quảnThời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được xác định trên cơ sở phân tích và đánh giá toàn diện, đúng đắn giá trị thực tiễn và giá trị lịch sử của tài liệu đối với đơn vị, Ngành và Quốc gia.Thời hạn bảo quản của từng hồ sơ được xác định trên cơ sở tài liệu có giá trị cao nhất trong hồ sơ.Điều 4. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.2. Thời hạn bảo quản của mỗi hồ sơ, tài liệu lưu trữ được quy định theo hai mức: Bảo quản vĩnh viễn và bảo quản có thời hạn được quy định bằng số năm cụ thể, như sau:a) Bảo quản vĩnh viễn: Là những hồ sơ, tài liệu được lưu giữ vĩnh viễn cho đến khi tài liệu tự hủy hoại hoặc không thể phục hồi; được áp dụng cho loại hồ sơ, tài liệu quan trọng, phản ánh rõ nét chức năng, nhiệm vụ, phục vụ nghiên cứu lâu dài cho hoạt động của cơ quan, đơn vị; có giá trị về kinh tế, chính trị và lịch sử.b) Bảo quản có thời hạn: Là những hồ sơ, tài liệu không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.Điều 5. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ1. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ là bảng kê các nhóm hồ sơ, tài liệu có chỉ dẫn thời hạn bảo quản.2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng được quy định cụ thể tại Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ kèm theo Thông tư này (gọi tắt là Bảng thời hạn bảo quản, hồ sơ, tài liệu).3. Các hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong Bảng thời hạn bảo quản được phân loại theo các hoạt động, vấn đề và có số thứ tự độc lập, tên gọi cụ thể, tương ứng với thời hạn bảo quản được quy định, bao gồm:1Hồ sơ, tài liệu tổng hợp;2Hồ sơ, tài liệu về chiến lược phát triển ngân hàng;3Hồ sơ, tài liệu về chính sách tiền tệ;4Hồ sơ, tài liệu về dự báo, thống kê tiền tệ;5Hồ sơ, tài liệu về tín dụng;6Hồ sơ, tài liệu về quản lý rủi ro;7Hồ sơ, tài liệu về quan hệ với các nhà đầu tư;8Hồ sơ, tài liệu về ngoại hối;9Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế;10 Hồ sơ, tài liệu về thành lập, hoạt động, thanh lý các tổ chức tín dụng;11 Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, giám sát;12 Hồ sơ, tài liệu về kiểm toán;13 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền;14 Hồ sơ, tài liệu về công tác thanh toán;15 Hồ sơ, tài liệu về tài chính - kế toán;16 Hồ sơ, tài liệu về phát hành và kho quỹ;17 Hồ sơ, tài liệu về khoa học và công nghệ;18 Hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ, đào tạo;19 Hồ sơ, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng;20 Hồ sơ, tài liệu về công tác pháp chế;21 Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng;22 Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, báo chí;23 Hồ sơ, tài liệu về công tác quản trị;24 Hồ sơ, tài liệu về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ;25 Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.Điều 6. Sử dụng Bảng thời hạn bảo quảnBảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ làm căn cứ cho công tác xác định giá trị hồ sơ, tài liệu được chính xác, khoa học, đảm bảo tính thống nhất.1. Việc xác định giá trị tài liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau:a) Mức xác định thời hạn bảo quản cho mỗi hồ sơ, tài liệu cụ thể không được thấp hơn mức quy định tại Thông tư này.b) Khi tiến hành lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, phải xem xét mức độ đầy đủ của khối (phông) tài liệu, đồng thời lưu ý đến những giai đoạn, thời điểm lịch sử để có thể nâng mức thời hạn bảo quản của tài liệu lên cao hơn so với mức quy định.c) Đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã hết thời hạn bảo quản, phải tiến hành lập Danh mục trình Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan xem xét, đánh giá lại, trình Thủ trưởng đơn vị quyết định có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản, hoặc tiêu hủy.2. Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu lưu trữ chưa được quy định tại Bảng thời hạn bảo quản này, Thủ trưởng đơn vị căn cứ Thông tư này để cụ thể hóa các mức thời hạn bảo quản theo các nhóm hồ sơ, tài liệu lưu trữ tương ứng trong Bảng để xác định.Điều 7. Điều khoản thi hành1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2012; Thông tư số 20/2009/TT-NHNN ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động Ngân hàng, Lãnh đạo tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Thông tư này.3. Chánh Văn phòng NHNN có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện Thông tư này, hàng năm báo cáo Thống đốc tình hình thực hiện của các đơn vị./.KT. THỐNG ĐỐCPHÓ THỐNG ĐỐC(Đã ký)Trần Minh Tuấn . lưu trữ1 . Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ là bảng kê các nhóm hồ sơ, tài liệu có chỉ dẫn thời hạn bảo quản. 2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài. Thông tư này quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của các đơn vị trong ngành Ngân hàng. 2. Các hồ sơ, tài liệu quy định tại

— Xem thêm —

Từ khóa:ngân hàngtiền tệvăn bản luật tài liệu lưu trữ lưu trữ học bộ định thời Tài liệu văn thư lưu trữ ngành ngân hàng các bào quan bảo quản rau văn thư lưu trữ bảo quản đông tài liệ quan họ

Xem thêm: Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng 43.2011.TT.NHNN.doc, Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng 43.2011.TT.NHNN.doc, Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng 43.2011.TT.NHNN.doc

Lên đầu trang
 • HuyenHn
  HuyenHn · Vào lúc 02:36 am 19/01/2013
  Rất thiết thực cho sinh viên chúng mình
 • ngoclan
  ngoclan · Vào lúc 05:13 am 01/10/2013
  Tài liệu hay và cần thiết nữa. Thank thật nhiều!
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 12:48 pm 26/11/2013
  Tài liệu Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài... rất hay và bổ ích. cám ơn bạn rất nhiều!
 • fresh boy 32
  fresh boy 32 · Vào lúc 11:01 pm 13/12/2013
  Hay quá, cảm ơn Yeu Khoa Hoc. Rất bổ ích
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 06:55 pm 15/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều! Cứ phải làm bài tập mới được ^^

Tài liệu liên quan

Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.403728961945 s. Memory usage = 13.88 MB