Giáo án Luyện tập bài đường tròn

Ebook.VCU
Ebook.VCU(752 tài liệu)
(90 người theo dõi)
Lượt xem 209
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Mô tả: Giáo án Luyện tập bài đường tròn Tổ Tốn - Trường THPT Bình ĐiềnTiãút : 33LUÛN TÁÛPI. Mủc tiãu: Vãư kiãún thỉïc: - Cu ng c cạc li n th ïc â hc v khoa ng cạch t m ütí äú ãú ỉ ãư í ỉì ä âi m â n â ng thà ng va gọc gi ỵa hai â ng thà ng.ãø ãú ỉåì ó ì ỉ ỉåì ó Vãư k nàng: - Bi t v ûn dủng cạc ki n th ïc â hc â gia i cạc ba i toạnãú á ãú ỉ ãø í ì v khoa ng cạch t m üt âi m â n â ng thà ng va gọc gi ỵa hai â ng thà ng.ãư í ỉì ä ãø ãú ỉåì ó ì ỉ ỉåì ó Vãư thại âäü:- C n th ûn, chênh xạcáø áII. Chøn bë phỉång tiãûn dảy hc:III. Phỉång phạp dảy hc:- C ba n du ng ph ng phạp g üi mo v n âạp th ng qua cạc hoảt â üngå í ì ỉå å í áú ä ä âi u khi n t duy, âan xen hoảt â üng nhọm.ãư ãø ỉ äIV. Tiãún trçnh bi hc: HÂ1. Kiãøm tra bi c: C ng th ïc tênh khoa ng cạch t m üt âi m â n m ütä ỉ í ỉì ä ãø ãú ä â ng thà ng, cạch tçm gọc gi ỵa hai â ng thà ng. La m ba i 15 a, b.ỉåì ó ỉ ỉåì ó ì ì HÂ2. Luy ûn t ûp.ã áHoảt â üng cu a HSä í Hoảt â üng cu a GVä í N üi DungäNghe, hi u va th ûcãø ì ỉ hi ûn nhi ûm vủ.ã ãTha o lu ûn l i gia ií á åì í cạc ba i toạn.ìTra l i c u ho i.í åì á íGhi ba i.ìHoảt d üng cạ nh nä á la m cạc ba i t ûp the ì á cạc h ïng d ùn cu å á í giạo vi n.ãHoảt â üng nhọm tha o lu ûnä í á cạc l i gia i cạc ba i toạnåì í ì 15c,d. 17.Gi âải di ûn cạc nhọmã trçnh ba y.ìNh ûn xẹt - s ỵa ba i.á ỉ ìG üi :å- Ba i 17.ì- ng thà ng c n tçm lỉåì ó áư ì t ûp h üp cạc âi m M cạchá å ãø â ng thà ng cho tr ïc m ütỉåì ó ỉå ä khoa ng bà ng h.í ò- Cọ bao nhi u â ng thà ngã ỉåì ó nh v ûy.ỉ áHoảt â üng cạ nh n la m ba iä á ì ì 19, 20.Ba i 19.ì- N u A nà m tr n Ox va Bãú ò ã ì nà m tr n Oy cọ nh ûn xẹt gçò ã á v ta â ü cu a A, B.ãư ä í- Tam giạc MAB c n tải M tấ cọ k t lu ûn gç v ãú á ãưMA va MBìuuuur uuurBa i 15.ì c/. âụng d/. sai.Ba i 17.ìPh ng trçnh haiỉå â ng thà ng c n tçmỉåì ó áư la :ì2 2ax by c h a b+ + + +2 2ax by c h a b+ + − +Ba i 19.ìKh ng t n tải â ngä äư ỉåì thà ng tha mnó âi u ki ûn ba i toạn.ãư ã ìBa i 20.ìCọ hai â ng thà ngỉåì ó tha mn y u c áư ba i toạn.ì( )( ) ( )1 2 x 3 y 1 0+ − + − =Tổ Tốn - Trường THPT Bình ĐiềnTrçnh ba y l i gia i.ì åì íNh ûn xẹt áGhi ba i.ì?.Ba i 20.ì- Cọ nh ûn xẹt gç v gọc gi ỵấ ãư ỉ cạc â ng thà ng ỉåì ó1 2, ,∆ ∆ ∆?.- Cọ nh ûn xẹt gç v â ngá ãư ỉåì thà ng c n tçm va â ng ph nó áư ì ỉåì á giạc cu a í1 2,∆ ∆?.Gi HS l n ba ng.ã íCho HS xung phong la m ba i 20ì ì theo cạch khạc.Nh ûn xẹt s ỵa ba i.á ỉ ì( )( ) ( )1 2 x 3 y 1 0− − + − =Tổ Tốn - Trường THPT Bình Điền HÂ4. Cng cäú - Bi táûp vãư nh.- Rụt kinh nghi ûm th ng qua cạc ba i t ûp v a la m.ã ä ì á ỉì ì- BTVN la m cạc ba i t ûp co n lải.ì ì á ì 123doc.vn

— Xem thêm —

Từ khóa: đường tròngiáo ánluyện tập

Xem thêm: Giáo án Luyện tập bài đường tròn, Giáo án Luyện tập bài đường tròn, Giáo án Luyện tập bài đường tròn

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 12:47 am 21/02/2013
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 10:37 pm 04/07/2013
  Cảm ơn bạn lắm lắm! Mình đang nghiên cứu vấn đề này
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 06:03 pm 08/08/2013
  Cám ơn bro nhiều nhé, cứ tiếp tục phát huy như này nhé ^^
 • fresh boy 1
  fresh boy 1 · Vào lúc 11:06 pm 19/09/2013
  Nhà nghèo nhưng cũng phải cố tải về tham khảo :))
 • fresh boy 9
  fresh boy 9 · Vào lúc 01:09 pm 20/12/2013
  Hay quá, tài liệu mình đang cần. Cảm ơn bạn nhé
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.103652954102 s. Memory usage = 13.82 MB