SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở AN GIANG

phạm thị hải yến
phạm thị hải yến(8229 tài liệu)
(30 người theo dõi)
Lượt xem 456
3
Tải xuống 8,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 98 | Loại file: PDF
1

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 08:06

Mô tả: Đề tài “Sinh hoạt sao nhi đồng” trong trường tiểu họcở An Giang mang mã số 03/2001 HĐNC được thực hiện từ tháng 1/2001 Trang 1 Năm 2001 Chủ nhiệm đề tài: THÁI THỊ BI ( Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học ) Số Đăng ký: 03/2001 HĐNC “ SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG” TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG #" MỤC LỤC XoW MỞ ĐẦU Trang 1 Phần I Những vấn đề chung Trang 2 I. Lý do chọn đề tài Trang 2 II. Lòch sử của vấn đề nghiên cứu Trang 2 III. Mục đích yêu cầu Trang 2 IV. Nhiệm vụ nghiên cứu Trang 2 V. Đối tượng nghiên cứu Trang 2 VI. Quá trình thực hiện Trang 3 VII. Giả thuyết khoa học Trang 3 VIII. Phương pháp nghiên cứu Trang 3 IX. Dự kiến và những đóng góp các kết quả nghiên cứu của đề tài Trang 3 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I Những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài Trang 4 I. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng Trang 4 II.Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và công tác nhi đồng Trang 10 III. Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhi đồng Hồ Chí Minh Trang 12 IV. Công tác nhi đồng và Sao nhi đồng Trang 15 V. Mấy điểm cần chú ý trong công tác giáo dục nhi đồng Trang 27 VI. Những phương pháp chủ yếu trong công tác giáo dục nhi đồng Trang 28 CHƯƠNG II Thực trạng về tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng Trang 29 I. Vài nét về tình hình thiếu nhi và sinh hoạt Trang 2 Sao nhi đồng Trang 29 II. Thực trạng sinh hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học ở An Giang Trang 32 PHẦN THỨ BA Mô hình thử nghiệm sinh hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học ở An Giang Trang 74 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Trang 82 Trang 3 MỞ ĐẦU Đề tài “Sinh hoạt sao nhi đồng” trong trường tiểu học ở An Giang mang mã số 03/2001 HĐNC được thực hiện từ tháng 1/2001 theo hợp đồng số 03 NCKH với trường Đại học An Giang đã hoàn thành vào tháng 12 năm 2001 đúng tiến độ , đúng kế hoạch , đúng mục đích với sản phẩm , một báo cáo khoa học bao gồm các chuyên đề : - Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chăm sóc , giáo dục thiếu niên nhi đồng. - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và công tác nhi đồng. - Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhi đồng Hồ Chí Minh. - Công tác nhi đồng và Sao nhi đồng - Mấy điểm cần lưu ý trong công tác giáo dục nhi đồng. - Một số phương pháp chủ yếu trong công tác giáo dục nhi đồng. - Mô hình thử nghiệm sinh hoạt Sao nhi đồng . - Các số liệu thống kê về kết quả điều tra xã hội học. Trong quá trình thực hiện đề tài , chủ nhiệm đề tài nhận được sự giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Giám Hiệu , Hội Đồng Khoa Học trường Đại Học An Giang, Sở Giáo Dục và Đào Tạo An Giang . Hội Đồng Đội Tỉnh và Hội Đồng phụ trách Đội Thành Phố Long Xuyên , cùng với sự tham gia khảo sát thực tế một cách tích cực của Ban Giám Hiệu ; Cán bộ phụ trách thiếu nhi và cán bộ Phòng Giáo Dục Thành Phố Long Xuyên , Huyện Chợ Mới , Huyện Tri Tôn và Huyện Thoại Sơn . Đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của Ban Giám Hiệu, Đoàn TNCS và Tổng phụ trách Đội trường “B” Vónh Khánh huyện Thoại Sơn, trường tiểu học Lê Q Đôn , trường tiểu học Châu Văn Liêm thành phố Long Xuyên, nơi tổ chức thể nghiệm đề tài . Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan , trường học và các đồng chí đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học. Lời tác giả Trang 4 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I. Lý do chọn đề tài : 1. Nhi đồng là lớp các em từ 6 tuổi đến 8 tuổi , đang học các lớp 1,2,3 của trường tiểu học, là lực lượng dự bò của Đội TNTP Hồ Chí Minh . Đội TNTP có trách nhiệm giúp đỡ nhi đồng khi hết tuổi có đủ điều kiện gia nhập tổ chức Đội. 2. Trường tiểu học tách ra từ trường THCS nên hệ thống tổ chức Đội TNTP ở đây chưa chặt chẽ , sự lãnh đạo , chỉ đạo phối hợp công tác giữa Đoàn thanh niên và ngành Giáo Dục có nhiều lúng túng , hiệu quả công tác thấp . Do vậy cần nghiên cứu tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng , tìm ra cách tổ chức có hiệu quả là một yêu cầu quan trọng và cấp bách. II. Lòch sử của vấn đề nghiên cứu: Trong nước : Năm 1998 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo Dục – Đào tạo trong công tác tổ chức cho nhi đồng tiểu học nói chung và sinh hoạt sao nhi đồng nói riêng nhưng cho đến nay chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu , tìm hiêu về vấn đề này. III Mục đích yêu cầu : 3. Tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng trường tiểu học 4. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng IV. Nhiệm vụ nghiên cứu : 5. Tìm hiểu lý luận về sinh hoạt sao nhi đồng. 6. Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng. 7. Đề xuất một số phương hướng, biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng ở các trường tiểu học. V. Đối tượng nghiên cứu: - Việc tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng và hệ thống các giải pháp để tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng tiểu học. 8. Thời gian : từ năm 1998 trở lại đây. 9. Không gian : 13 trường tiểu học ở thành thò , nông thôn , miền núi, vùng biên giới và vùng sâu ( 4 trường ở thành phố Long Xuyên , 3 trường ở Chợ Mới , 3 trường ở Huyện Thoại Sơn và 3 trường ở Huyện Tri Tôn) 10. Khách thể : - Nhi đồng 6-8 tuổi ( 1167 em) - Giáo viên chủ nhiệm – phụ trách lớp nhi đồng ( 99 người) - Tổng phụ trách Đội ( 62 đồng chí) - Hiệu trưởng trường tiểu học ( 120 người) Trang 5 VI. Quá trình thực hiện : 11. Tháng 11 năm 2000 : Đọc tài liệu , xác đònh tên đề tài nghiên cứu khoa học . 12. Tháng 12 năm 2000 : Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học . 13. Tháng 1 năm 2001 : Bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học . 14. Tháng 2 năm 2001 : Tiếp tục đọc tài liệu , hoàn thành các biểu mẫu nghiên cứu khoa học . 15. Tháng 3-4-5-6-7-8-9 năm 2001: Điều tra , khảo sát thực tế đề tài nghiên cứu khoa học . 16. Tháng 11-12 năm 2001 : Thu thập số liệu , viết báo cáo nghiên cứu khoa học . VII. Giả thuyết khoa học : - Tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng đã được tổ chức Đoàn , Đội quan tâm . Song kết quả sinh hoạt sao nhi đồng tiểu học còn nhiều hạn chế do cán bộ phụ trách nhi đồng còn thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng tiểu học … Để nâng cao hiệu quả sinh hoạt sao nhi đồng tiểu học , chúng ta cần có mô hình tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng tiểu học. VIII. Phương pháp nghiên cứu: 17. Phương pháp nghiên cứu tổng hợp các tài liệu . 18. Phương pháp điều tra xã hội học : Dùng hệ thống câu hỏi có sẵn hướng dẫn đối tượng điều tra trả lời. 19. Phương pháp toạ đàm. 20. Phương pháp thử nghiệm , kiểm chứng. IX. Dự kiến và những đóng góp các kết quả nghiên cứu của đề tài: 21. Phục vụ chương trình giảng dạy bộ môn phương pháp công tác Đội góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ phụ trách nhi đồng cho trường tiểu học. 22. Xây dựng lực lượng dự bò của tổ chức Đội TNTP , góp phần đào tạo nguồn nhân lực tương lai của đất nước. 23. Xây dựng mô hình sinh hoạt sao nhi đồng tiểu học , giáo dục các em thực hiện “ Chương trình dự bò đội viên TNTP”, dìu dắt , giúp đỡ nhi đồng hoạt động có hiệu quả. Trang 6 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC CHĂM SÓC GIÁO DỤC THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG: Thiếu niên nhi đồng là tương lai của một quốc gia , một dân tộc , là niềm tin của các bậc cha mẹ và xã hội. Thế hệ trẻ tốt hay xấu phản ánh sự thònh, suy của quốc gia ấy. Suốt 4000 năm lòch sử Việt Nam thời đại nào cũng xuất hiên những thiếu niên , nhi đồng có tài , có đức góp phần của mình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Những anh hùng: Thánh Gióng , Trần Quốc Toản ngày xưa đến Lý Tự Trọng , Võ Thò Sáu , Kim Đồng, Vừ A Dính , Kơ Pa Kơ Lơn ở thời đại Hồ Chí Minh đã minh chứng lòng quả cảm xả thân vì đất nước và những nhân tài như : Nguyễn Hiền ( Đỗ Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi) , Mạc Đónh Chi ( đỗ trạng nguyên khi mới ở tuổi 16 ) và ngày nay những cuộc thi toán, hóa và các môn học khác của thế giới , nhiều thiếu nhi nước ta đã giành giải cao,là niềm tự hào của dân tộc , là những tấm gương sáng về tài năng của đất nước . Chúng ta tự hào về các thế hệ trẻ Việt Nam. “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau Mà hào kiệt không bao giờ thiếu “ ( Nguyễn Trãi) Chủ tòch Hồ Chí Minh thấy rõ vò trí , vai trò của thiếu niên , nhi đồng . Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , Bác viết : “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không , dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không , chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” Suốt cuộc đời của Bác luôn chăm lo cho thiếu niên , nhi đồng và lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm giáo dục rèn luyện thiếu niên , nhi đồng. Bác Hồ luôn nhắc nhở các cháu phải chăm rèn luyện đạo đức , siêng học , giữ gìn vệ sinh , rèn luyện thân thể , góp sức mình vào sự nghiệp của đất nước . Đó là : “ Yêu Tổ quốc , yêu đồng bào Học tập tốt , lao động tốt Trang 7 Đoàn kết tốt , kỷ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn , thật thà , dũng cảm” Năm điều dạy của Bác đã trở thành những nội dung giáo dục toàn diện cho thiếu nhi để toàn Đảng, toàn dân chăm lo , giáo dục các em và là kim chỉ nam cho nền giáo dục nước ta từ khi giành độc lập đến nay. Tư tưởng của Người mà nội dung quan trọng là giáo dục thiếu niên , nhi đồng , biết “Yêu tổ quốc , yêu đồng bào”- Đây là phẩm chất đầu tiên ; Bổn phận của mỗi công dân dù là nhỏ tuổi . Bác dạy thiếu niên nhi đồng yêu nươc bằng việc dạy các em biết sử nước nhà; “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Dân ta phải biết sử ta . Sử ta sẽ dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân ta là con Rồng cháu Tiên , có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam , yêu dân, trò nước tiếng để muôn đời” Từ đó , Bác mong muốn thiếu nhi nước nhà biết tham gia vào công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc gắn liền với tình thương yêu dân tộc đồng bào và gia đình. Bác lấy gương Thánh Gióng , Trần Quốc Toản để thiếu niên , nhi đồng noi theo . Bác hướng các cháu tham gia kháng chiến “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ , tuỳ theo sức của mình” Chính vì vậy Bác Hồ là người tạo thời cơ, điều kiện để thiếu niên , nhi đồng Việt Nam thể hiện lòng yêu nước của mình cùng với cha mẹ . Khi Bác phát động phong trào Trần Quốc Toản : “Bác không phải mong các cháu tổ chức những đội Trần Quốc Toản để đi đánh giặc lập được nhiều chiến công, mà cốt để tham gia kháng chiến bằng cách giúp đỡ đồng bào”và Bác cũng kòp thời động viên nhi đồng tham gia ” Thi đua ái quốc” để góp phần bảo vệ Tổ quốc như thế các cháu đã xứng đáng là dòng dõi Phù Đổng Thiên Vương , Trần Quốc Toản . Thật xứng đáng là nhi đồng Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bác rất bằng lòng với các cháu . Tư tưởng Hồ Chí Minh ,về giáo dục thế hệ trẻ nhằm đào tạo thiếu niên , nhi đồng trở thành “ Người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến só tốt , người cán bộ tốt của nước nhà’, là “ những người kế tục sư ï nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta”. Tìm hiểu tư tưởng chăm sóc , giáo dục thiếu niên , nhi đồng của Chủ tòch Hồ Chí Minh chúng ta càng thấy sáng mãi truyền thống oai hùng của dân tộc lòng tự hào của con cháu Rồng Tiên giàu tính nhân văn hướng thiếu niên nhi đồng Việt Nam bước vào thế kỷ mới với những phẩm chất tốt đẹp với tài năng trí tuệ của dân tộc Việt Nam . Trang 8 Gắn với nội dung yêu Tổ quốc, yêu đồng bào . Chủ tòch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu và đònh hướng cho tuổi trẻ Việt Nam vươn lên về trí tuệ và ra sức rèn luyện sức khỏe để trở thành những người cường tráng , tái tạo nòi giống . Trung thu nào Bác cũng gửi thư cho thiếu niên nhi đồng Người cũng căn dặn các cháu phải “ biết ăn ở sạch sẽ để có sức khoẻ “ Giữ gìn dân chủ , xây dựng nước nhà , xây dựng đời sống mới , việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công . Mọi người dân khoẻ mạnh tức là cả nước khoẻ mạnh” Với tư tưởng ấy Người luôn chăm lo đời sống của đồng bào gắn liền với việc chăm lo sức khoẻ , đời sống cho thiếu niên nhi đồng. “ Dân không đủ muối , Đảng phải chăm lo. Dân không có gạo ăn đủ no, không có vải mặc đủ ấm , Đảng phải lo . Các cháu bé không có trường học , Đảng phải lo . Tôi lo chuyện này lắm: Các cháu da bủng : mắt choẹt . Tất cả mọi việc , Đảng phải lo.” Chăm lo cho thiếu niên , nhi đồng có đủ sức khoẻ để học hành và phát triển thể hiện tình thương bao la của Bác. Có được tư tưởng ấy vì Bác là một chiến só cộng sản , là một lãnh tụ , nhưng Bác cũng là một con người đã phải chòu đựng những khổ đau từ tuổi thiếu niên , Bác thương yêu trẻ thơ và mong các cháu phát triển về mọi mặt Trong tư tưởng giáo dục thiếu niên nhi đồng lúc nào Bác cũng căn dặn hướng dẫn cho các cháu “Học tập tốt , lao động tốt” “Muốn trở thành người tài giỏi phải học giỏi” “Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan” Bác dạy các cháu rất đơn giản , rất đời thường nhưng đầy triết lý của quan điểm học gắn liền với hành. Bác dạy các cháu phải “ Biết ăn ngủ”, “ Biết học hành” “ Trước : các cháu chỉ học trong sách Bây giờ :học và thực hành kết hợp với nhau” . Ví dụ : Trước kia : học về nông học , thầy và trò chỉ học trong sách vở . Bây giờ : các cháu về nông thôn cày , cấy, trồng trọt làm phân như thế Học kết hợp với hành” . Thực chất là Bác dạy các cháu yêu lao động , biết giá trò của sức lao động làm ra của cải. “ Trước các cháu chưa biết khó nhọc của công nhân , nông dân . Bây giờ các cháu biết lao động của công nông cần cù ,khó nhọc. Trước không biết vì sao phải cần kiệm . Nay hiểu rõ là lao động khó nhọc mới có cơm ăn , áo mặc , nên phải biết vì sao phải cần kiệm. Như thế là tư tưởng biến đổi” Trang 9 Tư tưởng giáo dục của Chủ tòch Hồ Chí Minh thực sự trở thành mục tiêu giáo dục của nhà trường xã hội chủ nghóa để giáo dục thế hệ trẻ để trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc vừa hồng ,vừa chuyên Tư tưởng chăm sóc , giáo dục thiếu niên , nhi đồng của Bác luôn gắn liền với thực tiễn , tạo cho thế hệ trẻ hiểu giá trò lao động để căm thù kẻ ăn bám , bóc lột .Từ đó, chính thiếu niên , nhi đồng phải rèn luyện để học tập lao động tốt , thành người phục vụ quê hương đất nước .Với tầm nhìn xa trông rộng . Bác còn hướng cho các học sinh học xong trở về lao động , xây dựng quê hương phát triển , tránh bỏ quê hương tìm đến nơi an nhàn. “ Để đáp đền công ơn , các cháu không phải học rồi ở đây ,mà phải trở về giúp đỡ đồng bào.” Lời dạy này của Bác đến nay vẫn giữ nguyên giá trò. Tư tưởng chăm sóc giáo dục thiếu niên , nhi đồng của Hồ Chủ Tòch là sự xuyên suốt cả quá trình đào tạo, rèn luyện của một con người từ tuổi thơ ấu đến khi trưởng thành, phát triển toàn diện để trở thành “ người công dân và cán bộ tốt , những người chủ tương lai tốt của nước nhà’ Từ lời dạy của Bác , thiếu niên , nhi đồng Việt Nam đã tạo được những phong trào thi đua rộng lớn với nội dung “ Nói lời hay, làm việc tốt , phấn đấu trở thành con ngoan ,trò giỏi ,đội viên tốt”. “ Cháu ngoan Bác Hồ” là phần thưởng cao quý cho những thiếu niên , nhi đồng ở khắp mọi miền đất nước phấn đấu rèn luyện đạt được 5 điều Bác dạy. Tư tưởng chăm sóc , giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Chủ tòch Hồ Chí Minh là toàn diện gắn liền với điều kiện thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Chủ tòch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vó đại của dân tộc mà còn là người thầy giáo vô cùng kính yêu, có những phương thức giáo dục hoàn thiện và khoa học mang hiệu quả cao , không chỉ đối với thiếu niên , nhi đồng mà cả với mọi công dân , mọi người thầy đứng trên bục giảng. Bác căn dặn : “ Khi giáo dục phải thiết thực không được làm cho các cháu thành những con “vẹt”, làm sao cho các cháu khi chơi là được học , mà khi học vui vẻ như được chơi” hoặc như : “ Cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ , chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn” Rõ ràng về phương pháp giáo dục , Bác là bậc thầy . Bởi vì Bác hiểu rõ tâm lý trẻ em hơn thế , bởi vì Bác rất thương yêu trẻ em . Bác luôn nhắc nhở thầy cô giáo: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ . Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ . Các cháu nhỏ hay quấy , phải bền bó , chòu khó mới nuôi dạy được các cháu . Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt . Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”. Bác còn chăm lo cho các cháu xây dựng đoàn thể của mình , để thông qua đoàn thể đó các cháu đoàn kết học tập giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc Trang 10 . hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học ở An Giang Trang 32 PHẦN THỨ BA Mô hình thử nghiệm sinh hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học ở. 03/2001 HĐNC “ SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG” TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG #" MỤC

— Xem thêm —

Xem thêm: SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở AN GIANG, SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở AN GIANG, SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở AN GIANG

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.112486124039 s. Memory usage = 13.85 MB