QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2007/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

nguyễn thị kim chung
nguyễn thị kim chung(4736 tài liệu)
(81 người theo dõi)
Lượt xem 127
1
Tải xuống miễn phí
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 23:15

Mô tả: QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2007/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUYT NHCA NGN HNG NH NC S 35/2008/Q-NHNNNGY 16 THNG 12 NM 2008V VIC SA I, B SUNG MT S IU CA QUY NH V TRèNH T, TH TC THC HIN NHNG THAY I CA QU TN DNG NHN DN PHI C NGN HNG NH NC CHP THUN BAN HNH KẩM THEO QUYT NH S 05/2007/Q-NHNN NGY 30 THNG 01 NM 2007CA THNG C NGN HNG NH NCTHNG C NGN HNG NH NCCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung mt s iu ca Lut Ngõn hng Nh nc Vit Nam nm 2003;Cn c Lut Cỏc t chc tớn dng nm 1997 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Cỏc t chc tớn dng nm 2004;Cn c Lut Hp tỏc xó nm 2003;Cn c Ngh nh s 96/2008/N-CP ngy 26 thỏng 8 nm 2008 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Ngõn hng Nh nc Vit Nam;Cn c Ngh nh s 48/2001/N-CP ngy 13 thỏng 8 nm 2001 ca Chớnh ph v t chc v hot ng ca Qu tớn dng nhõn dõn; Ngh nh s 69/2005/N-CP ngy 26 thỏng 5 nm 2005 ca Chớnh ph v vic sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 48/2001/N-CP ca Chớnh ph v t chc v hot ng ca Qu tớn dng nhõn dõn; Theo ngh ca V trng V Cỏc t chc tớn dng hp tỏc,QUYT NH:iu 1. Sa i, b sung mt s ni dung ca Quy nh v trỡnh t, th tc thc hin nhng thay i ca Qu tớn dng nhõn dõn phi c Ngõn hng Nh nc chp thun ban hnh kốm theo Quyt nh s 05/2007/Q-NHNN ngy 30 thỏng 01 nm 2007 ca Thng c Ngõn hng Nh nc nh sau:1. Khon 2 iu 2 c sa i, b sung nh sau: 2. Tng, gim vn iu l vt k hoch ó c Ngõn hng Nh nc chp thun. 2. Tờn Mc 2 c sa i, b sung nh sau:Trỡnh t, th tc tng, gim vn iu l vt k hoch ó c Ngõn hng Nh nc chp thun.3. Tờn iu 8 c sa i, b sung nh sau: iu kin tng, gim vn iu l vt k hoch ó c Ngõn hng Nh nc chp thun.4. Khon 1 iu 8 c sa i, b sung nh sau:1. Qu tớn dng nhõn dõn c tng, gim vn iu l vt k hoch ó c Ngõn hng Nh nc chp thun (sau õy gi tt l tng, gim vn iu l) khi vic tng, gim vn iu l khụng lm nh hng xu n cht lng hot ng ca Qu tớn dng nhõn dõn; khụng dn n vi phm quy nh v cỏc t l bo m an ton; vic gim vn iu l khụng lm tng s vn iu l gim di mc vn phỏp nh.15. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân phải tiến hành các công việc sau:a) Thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ theo phương án;b) Thực hiện các công việc khác có liên quan.”6. Khoản 2 Điều 21 được bổ sung, sửa đổi như sau:“2. Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân phải tiến hành các công việc sau:2.1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát cũ và bầu các chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật; Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: Hội đồng quản trị phải họp để quyết định miễn nhiệm, cách chức Giám đốc cũ và bổ nhiệm Giám đốc mới;Trường hợp Giám đốc do Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê: Hội đồng quản trị phải họp để quyết định chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũ và ký hợp đồng thuê Giám đốc mới.2.2. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát và kể từ ngày Hội đồng quản trị họp ra quyết định miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũ và bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê Giám đốc mới, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân phải hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê; bầu, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê các chức danh. Hồ sơ gồm:a) Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát; việc miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê và bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê chức danh Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành). b) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát; Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê và bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành).c) Bản khai lý lịch trích ngang theo mẫu quy định (bản chính) của những người được đề nghị chuẩn y chức danh được bầu, bổ nhiệm hoặc thuê. d) Bản sao văn bằng đã được chứng thực của những người được đề nghị chuẩn y chức danh được bầu, bổ nhiệm hoặc thuê. đ) Các văn bản liên quan khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.2.3. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân phải:2a) Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân với cơ quan đăng ký kinh doanh.b) Thông báo việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc cho các đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.c) Thực hiện các công việc khác có liên quan.”Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có trách nhiệm thi hành Quyết định này.KT.THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐCTrần Minh Tuấn 3 . thuê. đ) Các văn bản liên quan khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 2.3. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân phải:2a) Đăng. THEO QUYT NH S 05 /2007/ Q-NHNN NGY 30 THNG 01 NM 2007CA THNG C NGN HNG NH NCTHNG C NGN HNG NH NCCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam năm 1997 và Luật sửa

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2007/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2007/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2007/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 01:38 am 12/11/2013
  Tài liệu dễ hiểu quá
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 08:51 pm 28/11/2013
  Cảm ơn bạn, mình đang cần tài liệu này lắm lắm. Thank so much!
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 02:29 am 26/12/2013
  Tài liệu quá chuẩn, cảm ơn bạn nhiều ^^
 • fresh boy 28
  fresh boy 28 · Vào lúc 02:03 am 28/12/2013
  Thanks bạn, tài liệu hay lắm
 • fresh boy 47
  fresh boy 47 · Vào lúc 11:17 am 28/12/2013
  Bookmark lại cái web này đã. 1 đống tài liệu down về từ từ vậy
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.120381832123 s. Memory usage = 13.88 MB