Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

fresh boy 14
fresh boy 14(8509 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 718
24
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Mô tả: ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN KHỐI LỚP 6 I/LISTENING: Listen to the passage and tick the correct optionto complete the sentences: (2,5) 1/ Nam is . years old A. ten B. eleven C. twelve 2/ He lives with his mother, father and two . in the city A. brothers B. sisters C. friends 3/ His house is the store A. near B. next to C. opposite 4/ There . a restaurant and the factory in the neighborhood A.is B. are C. am 5/ His mother works in the . A.hospital B. factory C.restaurant II/Reading : Read the passage and tick the best option to answer the question that follow This is Mai.She is my classmate.She is thirteen years old.She is a student. She lives in a big city.She is in grade 6 .She gets up at half past five every moring.She washes her face at five thirty-five. She has breakfast at six.She goes to school at six twenty 1/ Mai is a A. student B teacher C. doctor D nurse 2/ She is in grade A.6 B.7 C.8 D.9 3/ She washes her face at A.5.30 B.6 C. 5.35 D.6.20 4/ She is . A. 12 B. 13 C.14 D.15 5/ she lives in . A.the country B. the small city C. a small city D. a big city III/Language focus: Make questions for the following answers: 1/ . Chủ đề Nhận biết KQ TL Thông hiểu KQ TL Vận dụng KQ TL Tổng 1.Listening 5 (2,5) 5 (2,5) 2.Reading 5 (2.5) 5 (2,5) 3.Language focus 5 (2,5) 5 (2,5) 4.Writing 5 (2,5) 5 (2,5) Tổng 5(2,5) 10(2,5) 5(2,5) 10 They work in the hospital 2/ . There are three books on the table 3/ . Yes. This is my pen 4/ . I go to school at 6 5/ . My house is in the country IV/Writing: Put the words in their correct orders(2.5) 1/ books/the/table/are/Thu’s/on . 2/lake/house/in/ a/ we/near/a/live . 3/ class/is/Nam/which/in? 4/your/ where/ mother/is? 5/ Chi/ hair/black/has/. . The end ĐÁP ÁN ANSWER KEY I/Listening: Nam is twelve years old.He is in grade 6. He lives with his mother, father,and two sisters in the city.His house is next to a store.On the street,there is a restaurant,a bookstore and a temple.In the neighborhood,there is a hospital and a factory.Nam’s father works in the factory.his mother works in the hospital 1/C 2/B 3/B 4/A 5/A II/Reading: 1/A 2/A 3/C 4/B 5/D III/Language focus 1/Where do they work? 2/How many books are there on the table? 3/Is this your pen? 4/What time do you go to school? 5/Where is your house? IV/Writing: 1/Thu’s books are on the table 2/We live in a house near a lake 3/Which class is Nam in? 4/Where is your mother? 5/Chi has black hair . ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN KHỐI LỚP 6 I/LISTENING: Listen to the passage and tick the correct. tick the best option to answer the question that follow This is Mai.She is my classmate.She is thirteen years old.She is a student. She lives in a big

— Xem thêm —

Từ khóa: thi tiếng anh thì tiếng anh

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1), Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1), Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Quỳnh Lưu
  Quỳnh Lưu · Vào lúc 03:56 am 27/08/2013
  Tài liệu này hay này các bạn
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 12:50 am 18/10/2013
  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn bác nhìu nhìu ^^
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 11:51 am 07/12/2013
  Chưa đọc nhưng thấy tài liệu khá dài và có lẽ viết khá chi tiết, cảm ơn chủ topic đã chia sẻ :)
 • fresh boy 43
  fresh boy 43 · Vào lúc 09:08 am 21/12/2013
  Thanks bạn nhé. Rất nhiều tài liệu hay
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 03:34 am 23/12/2013
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.151163101196 s. Memory usage = 13.81 MB