Đề Thi HSG Cấp Trường

fresh boy 42
fresh boy 42(8414 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:28

Mô tả: Phòng Giáo Dục & Đào Tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Thị Trấn Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. {&{ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I/ Phonetics (2ms) • Hãy chọn từ có phát âm khác với các từ còn lại : 1. A. Deaf B. countless C. ten D. men 2. A. lucky B. Put C. Loved D.Cucumber 3 . A. Fac B. City C. Center D. commercial 4. A. Conduct B. Customer C. Upstairs D. Introduce 5. A. wealth B. weak C. peace D.seat 6. A. device B. skill C. decide D.polite 7. A. elephant B.eleven C. economic D.electricity 8. A. borrow B. work C. pocked D.stoped 9. A. lend B.send C.mend D. open 10. A. changed B.learned C.laughed D.played II/.Reading (3ms) Đọc đoạn văn sau rồi kiểm tra ( Đúng T / Sai F ) các câu sau: Issac Newton is one of the greatest men in the history of scientists. He was born in a small village of Woodsphore in England. His father was a poor farmer. When the boy was fourteen, his father died. Newton left school and helped his mother on the farm. But the boy didn’t like farming, he was fond of the poetry and mathematics. So Newton was sent to school. After he left school, Newton studied at Cambridge University. He lectured on mathematics at Cambridge University after graduating. His greatest discovery is the law of gravitation. TRUE / FALSE ? 11. Isaac Newton was born in the USA ……………… 12. His father died when he was forty ……………… 13. Isaac Newton didn’t like farming ……………… 14. He discovered the law of gravitation ………………. - Đọc lại đoạn văn trên và trả lời các câu hỏi sau : HOÀNG CHÍ HƯỚNG BAORLAC JUNIOR HIGH SCHOOL1 15. Where was Issac Newton born? ……………………………………………………………………………………… 16. What did he discover ? …………………………………………………………………………………… III/. Grammar Point (2.5ms) - Chọn chữ cái đầu câu mà tương thích với từng dạng ngữ pháp sao cho đúng : 17. Dick will _______________________cook dinner himself. A. ought to B. should C. have to D. must 18. Mary and I _______________________to a pop concert tonight. A. go B. are going C. went D. have gone 19. Let’s put the armchair ______________________the couch. A. between B. opposite C. next D. above 20. We have to make sure children do not play ______________________matches. A. on B. near C. for D. with 21. The teacher finds she is not reserved. She’s very ______________________. A. humorous B. generous C. sociable D. hard-working 22. They are very close friends, but they have quite different ____________________, A. characters B. jokes C. messages D. experiences 23. Students: Will you come to help us? Mr. Nhat: Yes, I will. But you'll have to do it ____________ first. A. yourself B. themselves C. yourselves D. ourselves 24. Nam: _________ will you be home? Mrs. Vui: I'll be home after dinner. A. Why B. What time C. How D. Where IV/. Writing (2.5ms) - Chuy n các câu sau sang d ng câu tr n Thu t :ể ạ ầ ậ 25. The teacher asked students :’’why don’t you do your homework?’’ è The teacher told ……………………………………………………… 26. ‘’Can I eat the cake?’’ said the boy . è The boy asked his mother …………………………………………… 27. ‘’Do you have a camera?’’ said the girl. è She asked me …………………………………………………………. 28. Asked students :’’Where is the NewYork?’’ è The students asked the teacher……………………………………… 29. My mother said : ‘’don’t stay up late!’’ è She told me ……………………………………………………………. HOÀNG CHÍ HƯỚNG BAORLAC JUNIOR HIGH SCHOOL2 The end HOÀNG CHÍ HƯỚNG BAORLAC JUNIOR HIGH SCHOOL3 . việt nam Trường THCS Thị Trấn Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. {&{ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I/ Phonetics

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Đề Thi HSG Cấp Trường, Đề Thi HSG Cấp Trường, Đề Thi HSG Cấp Trường

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Annchee
  Annchee · Vào lúc 12:58 pm 29/12/2013
  May quá có bài nộp rồi :))
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 03:58 pm 31/12/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn fresh boy 42
 • fresh boy 0
  fresh boy 0 · Vào lúc 05:37 pm 01/01/2014
  Chưa đọc nhưng thấy tài liệu khá dài và có lẽ viết khá chi tiết, cảm ơn chủ topic đã chia sẻ :)
 • fresh boy 41
  fresh boy 41 · Vào lúc 05:37 pm 01/01/2014
  Cám ơn bạn rất nhiều về tài liệu bổ ích
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 05:41 pm 01/01/2014
  Cảm ơn bạn; tài liệu rất cơ bản và bổ ích
Đăng ký

Generate time = 0.0654489994049 s. Memory usage = 13.35 MB