Tổng hợp công thức vật lý lớp 12

An An
An An(10770 tài liệu)
(202 người theo dõi)
Lượt xem 5508
141
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PDF
4

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 09:20

Mô tả: Tài liệu tham khảo Đề thi Vật lý khối A 1 LÍ (CB) TNTHPT  2011  I  - ,   - Chu kì: T = 1f = 2 = tn  + Chu kì T:   -   = 2f = 2T ; -  x = Acos(t + ) +  +   (cm)  + (rad/s) óc  + (rad) + (t +   : ,     v = -Asin(t + ) = Acos(t +  +/2) v l 3: a =  -2Acos(t + ) = 2Acos(t +  + ) = -2x ; a  4.  x = 0; vMax = A; aMin = 0  x = ± A; vMin = 0; aMax = 2A 5.  2 2 2()vAx ; a = - 2x . 6.  22đ1W W W2tmA   = 12 kA2  2 2 2 2 2đ11W sin ( ) Wsin ( )22mv m A t t         2 2 2 2 2 211W ( ) W s ( )22tm x m A cos t co t          7. Chú ý:  Thì: - /2. - u hòa cùng  /2. - . -  +  -cos = cos( + ) sin = cos( /2) : cos = sin(  /2) -sin = sin( + ) ==> v = -Asin(t + ) = Acos(t +  + /2) ==> a = -2Acos(t + ) = 2Acos(t +  + ) 8.  s = 2A 9.    i  ho ng l là A. 10 x = Acos(t + ) - Tìm A : + 0 A = x0 + : A2 = x2 + v22 A2 = x2 + mv2k + A = s/2 s  2 A-Ax1x2M2M1M'1M'2O+ max = A ==> A = vmax + A = smax-smin2 + Tìm  :  = km ;  = gl ;  = 2f = 2T . + Tìm  ==> x = Acos = [ ] v = -Acos = [ ] ==>  = [ ? ] L   111 2 -   -  = .t ==> .Tt2    - Chú ý: t1122. 1 2. -  0tn .T ==> t = t2  t1 = nT + t (n  t < T) - an nT là S1 t là S2. - 1 + S2 -   t = T/2 thì S2 = 2A + Tính S2 1, x2  +  1 2: 21tbSvtt   t < T/2. -  -  n   = t. - 1 2  max2Asin2S - Quãng  nh nh khi v i t M1  M2  x qua tr cos (hình 2) 2 (1 os )2minS A c -  t > T/2 Tách '2Tt n t    trong  *;0 '2Tn N t    + Trong th gian 2Tn quãng  luôn là 2nA + Trong th gian ì quãng  l nh, nh nh tính nh trên. + T  trung bình l nh và nh nh c trong kho th gian t: maxaxtbmSvt và mintbminSvt v Smax; Smin tính nh trên. t  t : t . A -A M M 1 2 O P x x O 2 1 M M -A A P 2 1 P P 22A x 0 x1 -A   3 12 .   ) = -Cos; Cos( + /2) = -Sin; Sin = 21 Cos   t, W 0  t, W, F) t OMM0)   . 16 * x = a  Acos(t +  -  - 0 = Acos(t +  - T  t   A - 00 - -2x0 ; 2 2 20()vAx * x = a  Acos2(t +  - .  1. : kgml22mlTkg  1122kfTm   i ki dao  i hoà: B qua ma sát, l c và v dao  trong gi h  h 22 2 211W22m A kA 3.   khi v  VTCB: mglk2lTg  khi v  VTCB v con l lò xo  sinmglk2sinlTg lCB = l0 + l (l0 nhiên)  lMin = l0 + l  A  lMax = l0 + l + A  lCB = (lMin + lMax)/2 max minl -lA=2 + Khi A >l (): - Th gian lò xo nén 1 l là th gian ng nh  v i 1 = -l 2 = -A. -  1 = -l 2 = A,     -  i: * L  t. * L * Bi thiên i hoà cùng t s v li  -   Fhp = -kx = -m2x ===> Fhp max = kA = m2A . Fhp min = 0  qua VTCB.  x A -A  l Nén 0 Giãn  và  l giãn O x A -A nén l giãn O x A -A Hình a (A < l) Hình b (A > l) 4  = kx  kéo v  :  * F= kl + x  * F= kl - x  Max = k(l + A) = FKmax (lúc v  v trí th nh)  l  FMin = k(l - A) = FKMin l  FMin  ==> Nmax = k(A - l  6.  - Trong m dao  (m chu k) lò xo nén 2 l và giãn 2 l -  -  2Ax  7.  l  1, k2l1, l2 có: kl = k1l1 = k2l2  8. Ghép lò xo: 121 1 1 .k k k    2 = T12 + T22 * Song song: k = k1 + k2  2 2 2121 1 1 .T T T   9.  1 12 2m1+m2 31  m2 (m1 > m2) 4. Thì ta có: 2 2 23 1 2T T T và 2 2 2412T T T 10.  0 c khác (T  T0).  Th gian gi hai l trùng phùng 00TTTT 0   = (n+1)T = nT0. 0   = nT = (n+1)T0.  N*  1. : gl22lTg1122gfTl   0 << 1 rad hay S0 << l -  l  + . .   'RhTTR + C1''1tTTt  ''TTttT 2.  :2sinsF mg mg mg m sl           + V con l n l h ph t l thu v kh l. 5 + V con l lũ xo l h ph khụng ph thu vo kh l. s = S0cos(t + 0cos(t + l, S0 0l v -S0sin(t + ) = -l0sin(t + ) -2S0cos(t + ) = -2l0cos(t + ) = -2s = -2l - 0 * a = -2s = -2l * 2 2 20()vSs * 222 2 2022 vvl gl 5. :2 2 2 2 2 2 20 0 0 01 1 1 1W2 2 2 2 mgm S S mgl m ll - W = Wt + W Wt = mgh = mgl(1 - cos) ( mgl22 , ) : W = mv22 - : W = Wtmax = mgh0 0 = l(1 - cos0) - : W = W = mv022 0 . - : W = mgl(1 - cos) + mv22 - : v0 = 2gl(1 - cos0) - : v = 2gl(cos - cos0) - y : T = mv2 l + mgcos 0) 6. l1 1l2 2l1 + l2 3 l1 - l2 (l1>l24. Thỡ ta cú: 2 2 23 1 2T = T +T v 2 2 24 1 2T = T -T 1122 thỡ ta cú: 2T h tTR 1122 thỡ ta cú: 22T d tTR - T > 0 m T < 0 h T = 86400(s)T Công thức tính gần đúng về sự thay đổi chu kỳ tổng quát của con lắc đơn (chú ý là chỉ áp dụng cho sự thay đổi các yếu tố là nhỏ): 0cao sõuhhT t g l= + + - +T' 2 R 2R 2g 2L - tớnh: F maFa) av (v av F qEq FE FE) F 6  - 'P P F  P) 'Fggm  : lT' = 2πg' -  * F ltanFP + 22' ( )Fggm * F'Fggm F 'Fggm F 'Fggm IV.  1.  1 = A1cos(t + 1) và x2 = A2cos(t + 2cos(t + ). : -  : A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(2 - 1) -  tg = A1sin1 + A2sin2 A1cos1 + A2cos2   = 2k ==> A = A1 + A2   = (2k + 1) ==> A =  A1  A2   A1 - A2 1 + A2 2.  1 = A1cos(t + 1) và cos(t + 2 = A2cos(t + 2). 2 2 22 1 1 12 os( )A A A AAc   ; 11211sin sintanos osAAAc Ac 3.  x1 = A1cos(t + 1); x2 = A2cos(t + 2 x = Acos(t + ). Chi lên tr Ox và tr Oy  Ox . Ta c: 1 1 2 2os os os .xA Ac Ac A c      1 1 2 2sin sin sin .yA A A A      22xyA A A   và tanyxAA  [Min;Max]  -   -   -    -  -  0 -              0     ==> 0 hay  = 0 hay T = T0 , T và f0, 0, T0 ng. 2ma sát µ. T  x t 0 7 - Gọi Slà quãng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 21 kA2kA = F .S S =ms2 2Fms. - 2 2 2 22 2 2 mskA kA ASF mg g - 244mg gAk - S: 244A Ak ANA mg g - Th gian v dao lỳc d l: .42AkT At N Tmg g (N coi dao t d cú tớnh tu hon v chu k 2T) + Suy ra, độ giảm biên độ dài sau một chu kì: 4FmsS =2m + Số dao động thực hiện đ-ợc: SSN0 + Thời gian kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn: l = N.T = N.2g + Gọi Slà quãng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 122m S = F .S S = ?ms02 . V SểNG M - . - - c 2 - 0 = acos(t + ) - 1 : uM1 = acos[(t - d1v ) + ] = acos[21dtT+ ] = acos(t + - 12d) - 2 : uM2 = acos(t + + 22d) a d1 1; d1v - v = T ==> = vT = vf ; (Hz). - 1, d2. Ta cú: d = d1 d2 - , thỡ : = 2d - cựng pha khi: d = k O x M1 d2 M2 d1 8 d1 0 NN d d2 M  khi: d = (2k + 1)2 vuông pha khi: d = (2k + 1)4  1, x2,      -  -  -  -  -  -   - Kho th gian gi hai l s dây cng ngang (các ph t i qua VTCB) là n chu k. -  - l: - Hai  là nút sóng: * ( )2l k k N  (múi) = k ;  -   (2 1) ( )4l k k N    (múi) sóng nguyên = k  ;  2 -lM2πd π 2πl πu = 2aCos( - )Cos(ωt - + )λ 2 λ 2 - l M2πd 2πlu = 2aCos( )Cos(ωt - )λλ III. GIAO THOA SÓNG -    -  -  -  : d2  d1  u: d2  d1  -  S1, S2 l: + 1, d2 + Phng trình sóng t 2 ngu 11Acos(2 )u ft ; 22Acos(2 )u ft + Phng trình sóng t M d12) do hai sóng t hai ngu truy t: 111Acos(2 2 )  Mdu ft   và 222Acos(2 2 )  Mdu ft   + Phng trình giao thoa sóng t M: uM = u1M + u2M ==> 2 1 1 2 1 22 os os 22             Md d d du Ac c ft   9 + Biên  dao  t M: 212 osMddA A c - Chú ý: * S c : + (k Z)22    llk    * S c ti:   l1 Δφ l 1 Δφ- - + k - + (k Z)λ 2 2π λ 2 2π 1120     ): - : d2  d1 = k (kZ) tính ):   llk -  2  d1 = (2k+1)2 (kZ) tính ): 1122    llk 12      ) - 2  d1 = (2k+1)2 (kZ) tính ): 1122    llk - 2  d1 = k (kZ) tính ):   llk 3. Chú ý:   1M, d2M, d1N, d2N. dM = d1M - d2M ; dN = d1N - d2N dM < dN.   dM < k < dN  dM < (k+0,5) < dN + Hai ng  dM < (k+0,5) < dN  dM < k < dN  IV. SÓNG ÂM -   - Sóng âm thanh  20000 Hz. <  hân không. -  v > v > vkhí. - i. - -thông th) - - T. + : WPI= =tS S (W/m2)  S (m2-- thì S là  S=4R2) P = W/t = I.S ==> Công0 = W0 = I.S = I.4R2. 10  2A B A AA B A B22A B B BP P I RI ; I do P P4 R 4 R I R     + : 0( ) lgILBI 0( ) 10.lgIL dBI 0 = 10-12 W/m2  a (M.N) = logaM + logaN: loga (M/N) = logaM  logaN. -  -   nút sóng): ( k N*)2vfkl  12vfl 11 -   : (2 1) ( k N)4vfkl    v k = 0  âm phát ra âm c b có t s 14vfl ó các ho âm b 3 (t s 3f1), b 5 (t s 5f1   1.  Cho kh B (B  .    thì dò  . a,   = NBScos(t + )  : e = -t = NBSsin(t + ) = NBScos(t +  - /2) = E0 cos(t +  - /2). b,  u = U0cos(t + u) và i = I0cos(t + i) 0 > 0 là giá   t + i) là i   t; U0 > 0 là giá  t + uu    = u  i u i, có 22    - g    trên. -  - 2. 0 0 0;;2 2 2U I EU I E    - i = I0cos(2ft + i)  dòng   i = 2 i = 2  - - : t i áp u = U0cos(t + uu 1. 4t 10osUcU, (0 <  < /2) ( . 2T = T -T 1122 thỡ ta cú: 2T h tTR 1122 thỡ ta cú: 22T d tTR - T > 0 m T < 0 h T = 86400(s)T Công thức tính. động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 122 m S = F .S S = ?ms02 . V SểNG M - .

— Xem thêm —

Từ khóa: kiến thức vật lýcông thức vật lý 12 công thức vật lý kiến thức vật lý vật lý lớp 9

Xem thêm: Tổng hợp công thức vật lý lớp 12, Tổng hợp công thức vật lý lớp 12, Tổng hợp công thức vật lý lớp 12

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Do Duy
  Do Duy · Vào lúc 08:58 pm 08/01/2014
  sao mình nạp thẻ 20000đ mạng mobifone mà sao ko vào tài khoản hả ad lừa đảo ak
  Trả lời
 • noidekholam
  noidekholam · Vào lúc 07:20 pm 09/04/2013
  sao không tải về được vậy nhỉ?
  Trả lời
 • idom
  idom · Vào lúc 05:25 am 06/12/2012
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • nhulan
  nhulan · Vào lúc 11:29 pm 14/02/2013
  Hi vọng bạn sẽ up nhiều tài liệu free hơn ^^
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 10:04 pm 24/12/2013
  Phải nói là tài liệu nào của An An cũng hay hết ý! tks bạn nhiều
 • my_hero
  my_hero · Vào lúc 09:32 pm 26/12/2013
  Bạn có tài liệu nào như thế này nữa không? Cho mình xin. Thanks bạn trước.
 • fresh boy 5
  fresh boy 5 · Vào lúc 05:23 am 27/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều! Cứ phải làm bài tập mới được ^^
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0804131031036 s. Memory usage = 13.99 MB