em tim hieu ve lien hiep quoc

fresh boy 10
fresh boy 10(8485 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 2
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Mô tả: Môn : Đạo đức - Lớp 5 Người thực hiện: Cao Thị Ngân Hoa Giáo viên : Trường Tiểu học Hoàng Lê- TXHY Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009 Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009 ®¹o ®øc ®¹o ®øc Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1) Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1) Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên hợp quốc: Liên hợp quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất. + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp Quốc: Liên Hợp Quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng Lùc l­îng g×n gi÷ hoµ b×nh cña Liªn Hîp Quèc Lùc l­îng g×n gi÷ hoµ b×nh cña Liªn Hîp Quèc Liªn Hîp Quèc th«ng qua HiÖp ­íc chèng khñng bè h¹t Liªn Hîp Quèc th«ng qua HiÖp ­íc chèng khñng bè h¹t nh©n nh©n Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp Quốc Liên Hợp Quốc : : + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. + Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn + Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn thế giới. thế giới. + Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: + Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: 20/11/1989. 20/11/1989. ViÖt Nam ViÖt Nam : Gia nhËp Liªn Hîp Quèc ngµy 20/9/1977 : Gia nhËp Liªn Hîp Quèc ngµy 20/9/1977 Ph¸i ®oµn ViÖt Nam t¹i Liªn Hîp Quèc . quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của Liên Hợp Quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em. trẻ em. e. Tôn trọng. về Quyền trẻ em là do Liên Hợp Quốc soạn thảo và thông qua. d. Liên Hợp Quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em. e. Tôn trọng

— Xem thêm —

Từ khóa: Liên Hiệp Quốc

Xem thêm: em tim hieu ve lien hiep quoc, em tim hieu ve lien hiep quoc, em tim hieu ve lien hiep quoc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • kieuan
  kieuan · Vào lúc 04:15 am 21/09/2013
  Chi tiết và bổ ích!
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 08:08 am 19/10/2013
  Có được như thế này thì còn gì bằng :D
 • fresh boy 30
  fresh boy 30 · Vào lúc 04:36 am 25/12/2013
  Mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
 • fresh boy 41
  fresh boy 41 · Vào lúc 04:10 pm 28/12/2013
  Luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.
 • fresh boy 44
  fresh boy 44 · Vào lúc 02:08 pm 29/12/2013
  Tài liệu quá chuẩn, cảm ơn bạn nhiều ^^
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.209568977356 s. Memory usage = 13.82 MB