Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân

fresh boy 22
fresh boy 22(8451 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 18
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 01:27

Mô tả: TÝnh chÊt cña phÐp nh©n TÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c sè tù nhiªn: 1. TÝnh chÊt giao ho¸n 2. TÝnh chÊt kÕt hîp 3. Nh©n víi sè 1 4. TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng 1. TÝnh chÊt giao ho¸n: a . b = b . a VÝ dô: (-5) . 3 = 3 . (-5) (-5) . (-10) = (-10) . (-5) ( = -15) ( = 50) 2. TÝnh chÊt kÕt hîp: VÝ dô: TÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶ [8 . (-5)] . 2 vµ 8 . [(-5) . 2 ] [8 . (-5)] . 2 = (-40) . 2 = -80 8 . [(-5) . 2 ] = 8 . (-10) = -80 [8 . (-5)] . 2 = 8 . [(-5) . 2 ] (a . b) . c = a . (b . c) Chú ý: * Nhờ tính chất kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm, số nguyên. Chẳng hạn: a . b . c = a . (b . c) = (a . b) .c * Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một cách tuỳ ý. * Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là luỹ thừa bậc n của số nguyên a (cách đọc và ký hiệu như đối với số tự nhiên) Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) = (-2) 3 ?1 TÝch cña mét sè ch½n c¸c thõa sè nguyªn ©m cã dÊu g×? ?2 TÝch cña mét sè lÎ c¸c thõa sè nguyªn ©m cã dÊu g×? NhËn xÐt: Trong mét tÝch c¸c sè nguyªn kh¸c 0: a) NÕu cã mét sè ch½n thõa sè nguyªn ©m th× tÝch mang dÊu (+) b) NÕu cã mét sè lÎ thõa sè nguyªn ©m th× tÝch mang dÊu (-) Bµi tËp: So s¸nh c¸c tÝch sau víi sè 0: a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) > 0 b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 < 0 Gi¶i: 3. Nhân với số 1: a . 1 = 1 . a = a ?3 a . (-1) = (-1) . a = - a ?4 Đố vui: Bình nói rằng bạn ấy đã nghĩ ra hai số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói có đúng không? Vì sao? 4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a . (b + c) = a . b + a . c Chú ý: Tính chất trên cũng đúng với phép trừ: a . (b - c) = a . b - a . c ?5 Tính bằng hai cách và so sánh kết quả: a) (-8) . (5 + 3); b) (-3 + 3) . (-5) C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai: a) (-4) . 5 = 4 . (-5) b) (-4) . (-5 ) . (-6) > 0 c) (-14) . (-15 ) . (-16) . (-17) > 0 d) TÝch cña 5 sè nguyªn ©m lµ mét sè nguyªn d­¬ng e) TÝch cña 10 sè nguyªn ©m lµ mét sè nguyªn d­¬ng f) Trong mét tÝch gåm 2 sè nguyªn ©m, sè 0 vµ 2 sè nguyªn d­¬ng th× tÝch lµ sè nguyªn d­¬ng § S § S § S Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài, ghi nhớ các tính chất của phép nhân - Xem lại các VD + BT đã làm tại lớp. - BTVN: 95 98/SGK trang 95, 96 . dÊu (-) Bµi tËp: So s¸nh c¸c tÝch sau víi sè 0: a) (-1 6) . 1253 . (-8 ) . (-4 ) . (-3 ) b) 13 . (-2 4) . (-1 5) . (-8 ) . 4 a) (-1 6) . 1253 . (-8 ) . (-4 ) . (-3 ). [8 . (-5 )] . 2 = (-4 0) . 2 = -8 0 8 . [ (-5 ) . 2 ] = 8 . (-1 0) = -8 0 [8 . (-5 )] . 2 = 8 . [ (-5 ) . 2 ] (a . b) . c = a . (b . c) Chú ý: * Nhờ tính chất kết

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân, Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân, Chương II - Bài 12: Tính chất của phép nhân

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • bero3a
  bero3a · Vào lúc 01:24 pm 03/08/2013
  Quá hay luôn bạn!!!
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 03:19 am 21/10/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 03:24 am 01/12/2013
  Nhà nghèo nhưng cũng phải cố tải về tham khảo :))
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 02:52 am 24/12/2013
  Bạn ơi làm sao để download được tài liệu vậy?
 • pham lan
  pham lan · Vào lúc 07:55 am 31/12/2013
  Em cám ơn bác đã chia sẻ
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.218699932098 s. Memory usage = 13.37 MB