Unit 13: Films and cinema. Speaking

fresh boy 45
fresh boy 45(8434 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 175
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Mô tả: Unit 13- Unit 13- Films and cinema Films and cinema Listening Listening * Listen and repeat: * Listen and repeat: -Titanic (n) -Titanic (n) - instead (pre) - instead (pre) - suppose (v) - suppose (v) - guess (v) - guess (v) - picnic (n) - picnic (n) - play (n) - play (n) - be back (v) - be back (v) - leave (v) - leave (v) - plan (v) - plan (v) - Film Titanic - Film Titanic - thay v× - thay v× - cho r»ng - cho r»ng - ®o¸n - ®o¸n - d· ngo¹i - d· ngo¹i - vë kÞch - vë kÞch - quay vÒ - quay vÒ - rêi ®i - rêi ®i - kÕ ho¹ch - kÕ ho¹ch   Task 1: Task 1: Listen to the dialogue. Listen to the dialogue. -What are Lan and Huong planning to do? -What are Lan and Huong planning to do? - They are planning to go to the - They are planning to go to the cinema together to see Titanic. cinema together to see Titanic.   Task 2: Task 2: Listen again. Write their Listen again. Write their plans for the next on calendar. plans for the next on calendar. Lan Lan Huong Huong Mon Mon Tues Tues Wed Wed Thurs Thurs Fri Fri Sat Sat Sun Sun see a play see a play work and go to the singing club work and go to the singing club visit grandparents visit grandparents study Chinese/ take Chinese classes study Chinese/ take Chinese classes busy busy go on a picnic go on a picnic   Task 3: Task 3: Compare your answers with Compare your answers with a partner’s. a partner’s. - On what day can they meet? - On what day can they meet? - They can meet on Tuesday - They can meet on Tuesday . . * * Further practice Further practice : : Choose the best answer Choose the best answer a,b,c or d: a,b,c or d: 1.They______ in Ho Chi Minh City for ten years. 1.They______ in Ho Chi Minh City for ten years. a. are living b. have lived a. are living b. have lived c. has lived c. has lived d. hasn’t lived d. hasn’t lived 2. She’s been a teacher _______ 1992. 2. She’s been a teacher _______ 1992. a. for a. for b. since c. just d. ever b. since c. just d. ever 3. Have you _______had an accident yet? 3. Have you _______had an accident yet? a. already b. yet c. ever d. never a. already b. yet c. ever d. never 4. Has she ever _______ to Japan? 4. Has she ever _______ to Japan? a. gone b. done c. seen d. been a. gone b. done c. seen d. been 5. He’s a pilot. He flies______. 5. He’s a pilot. He flies______. a. over the world all a. over the world all b. all over the world b. all over the world c. over all the world c. over all the world d. all are correct d. all are correct The end The end . Unit 13- Unit 13- Films and cinema Films and cinema Listening Listening * Listen and repeat: * Listen and repeat: -Titanic (n). Sun Sun see a play see a play work and go to the singing club work and go to the singing club visit grandparents visit grandparents study Chinese/ take Chinese

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Unit 13: Films and cinema. Speaking, Unit 13: Films and cinema. Speaking, Unit 13: Films and cinema. Speaking

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • windy
  windy · Vào lúc 10:34 am 19/11/2013
  Nhà nghèo nhưng cũng phải cố tải về tham khảo :))
 • totoa10
  totoa10 · Vào lúc 07:26 am 07/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình rất quan tâm đến tài liệu này
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 07:36 pm 21/12/2013
  Cám ơn bạn rất nhiều về tài liệu bổ ích
 • fresh boy 20
  fresh boy 20 · Vào lúc 12:18 am 26/12/2013
  Tài liệu rất hay, mình xin phép được share cho các bạn
 • fresh boy 35
  fresh boy 35 · Vào lúc 05:14 am 26/12/2013
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
Đăng ký

Generate time = 0.0861659049988 s. Memory usage = 13.8 MB