phuong trinh duong thang

fresh boy 33
fresh boy 33(8388 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Trong không gian cho hai mặt phẳng (P), (Q) . Nêu các vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng? TiÕt 44 : Ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng 1. Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®­êng th¼ng 2. Ph­¬ng tr×nh tham sè cña ®­êng th¼ng 3. Ph­¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña ®­êng th¼ng Gi¶ sö cho hai mÆt ph¼mg (P) , (Q) cã ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ : (P): Ax + By + Cz + D = 0 (Q): A’x + B’y + C’z +D’ =0 §iÓm M(x;y;z) thuéc giao tuyÕn cña hai mÆt ph¼ng (P), (Q) khi nµo? Khi ®ã ®iÓm M(x;y;z) thuéc d khi vµ chØ khi to¹ ®é cña nã nghiÖm ®óng ph­¬ng tr×nh cña (P) vµ (Q) hay lµ nghiÖm cña hÖ: =+++ =+++ 0'''' 0 DzCyBxA DCzByAx Ngược lại mỗi điểm M(x;y;z) thoả mãn hệ (I) với điều kiện (I) 0''',0 222222 ++++ CBACBA Và ':':':: CBACBA (II) HÖ (I) víi c¸c ®iÒu kiÖn (II) gäi lµ ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ®­êng th¼ng. VÝ dô:    =−++− =−++ 023869 06532 zyx zyx 2.Phương trình tổng quát của đường thẳng Một đường thẳng được hoàn toàn xác định khi nào ? ? Đường thẳng d hoàn toàn xác đinh khi biết điểm );;( 0000 zyxM Và 0 );;( cba u Mà đường thẳng chứa nó song song hoặc trùng với d

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: phuong trinh duong thang, phuong trinh duong thang, phuong trinh duong thang

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 05:52 am 11/12/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • Mirumiru
  Mirumiru · Vào lúc 03:14 pm 16/12/2013
  Cám ơn bro nhiều nhé, cứ tiếp tục phát huy như này nhé ^^
 • Di Tử
  Di Tử · Vào lúc 09:00 pm 27/12/2013
  Cám ơn anh,tìm thấy hi vọng với môn này rồi 
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Nguyễn Thị Lan Hương · Vào lúc 10:43 am 28/12/2013
  Hihhii, tài liệu hay lắm, cám ơn bạn nhé
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 03:31 pm 28/12/2013
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0795571804047 s. Memory usage = 13.81 MB