Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

An An
An An(10770 tài liệu)
(201 người theo dõi)
Lượt xem 15708
2328
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
12

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2012, 09:43

Mô tả: Tổng hợp kiến thức ôn thi hóa học 12: Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học Haianh1692@gmail.com-hmuCÁC CƠNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HỐ HỌCI.PHẦN VƠ CƠ:1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:(Đk:nktủa<nCO2)2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:(Đk:nCO3-<nCO2)3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo u cầu: +) nCO2 = nktủa+) nCO2 = nOH- - nktủa4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo u cầu:+) nOH- = 3nktủa+) nOH- = 4n Al3+ – nktủa5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo u cầu:+) nH+ = nktủa+) nH+ = 4nNa[Al(OH)]4- – 3nktủa6.Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo u cầu:+) nOH- = 2nktủa+) nOH- = 4nZn2+ –2nktủa7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hồ tan hết hỗn hợp kim loại bằng H2SO4 lỗng giải phóng H2:msunfat = mh2 + 96nH28. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hồ tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2:m clorua = mh2 +71nH29. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hồ tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng H2SO4 lỗng:msunfat = mh2 + 80nH2SO410.Tính khối lượng muối clorua thu được khi hồ tan hết hỗn hợp oxit kim loại bằng dd HCl:m clorua = mh2 +27,5nHCl11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hồ tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:m clorua = mh2 +35,5nHCl12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hồ tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 :mMuối= mkl +96nSO213. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hồ tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 , S, H2S:mMuối= mkl + 96(nSO2 + 3nS+4nH2S)14. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại: nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3 Lưu ý: +) Khơng tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0. +) Giá trị nHNO3 khơng phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp. +)Chú ý khi tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+ nên số mol HNO3 đã dùng để hồ tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo cơng thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3 dư bao nhiêu %.nkết tủa=nOH- – nCO2nCO3- = nOH- – nCO2So sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản ứng hết11Haianh1692@gmail.com-hmu15. Tính số mol H2 SO4 đặc,nóng cần dùng để hồ tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO2 duy nhất:nH2SO4 = 2nSO216. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng HNO3( khơng có sự tạo thành NH4NO3):mmuối = mkl + 62( 3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2) Lưu ý: +) Khơng tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0. +) Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.+) Chú ý khi tác dụng với Fe3+,HNO3 phải dư.17. Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO:mMuối= (mh2 + 24nNO)18. Tính khối lượng muối thu được khi hồ tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe2O3,Fe3O4 bằng HNO3 đặc,nóng,dư giải phóng khí NO2:mMuối= (mh2 + 8nNO2) Lưu ý: Dạng tốn này, HNO3 phải dư để muối thu được là Fe(III).Khơng được nói HNO3 đủ vì Fe dư sẽ khử Fe3+ về Fe2+ :Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2 thì cơng thức là:mMuối= (mh2 + 8.nNO2 +24.nNO)19. Tính khối lượng muối thu được khi hồ tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe2O3,Fe3O4 bằng H2SO4 đặc,nóng,dư giải phóng khí SO2:mMuối= (mh2 + 16nSO2)20. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hố lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hồ tan hết rắn X trong HNO3 lỗng dư được NO:mFe= (mh2 + 24nNO)21. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hố lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hồ tan hết rắn X trong HNO3 lỗng dư được NO2:mFe= (mh2 + 8nNO2)22.Tính VNO( hoặc NO2) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhơm(hồn tồn hoặc khơng hồn tồn) tác dụng với HNO3:nNO = [3.nAl + (3x -2y)nFexOynNO2 = 3nAl + (3x -2y)nFexOy23. Tính pH của dd axit yếu HA: (Với x là độ điện li của axit trong dung dịch.) Lưu ý: cơng thức này đúng khi Ca khơng q nhỏ (Ca > 0,01M)24. Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA: ( Dd trên được gọi là dd đệm)25. Tính pH của dd axit yếu BOH:pH = 14 + (log Kb + logCb)26. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 :(Tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3)pH = – (log Ka + logCa) hoặc pH = –log( xCa)pH = –(log Ka + log )22Haianh1692@gmail.com-hmuH% = 2 – 2(Với X là tỉ khối ban đầu và Y là tỉ khối sau) Lưu ý: % VNH3 trong Y được tính:%VNH3 = –1 27. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd kiềm. Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol OH- dùng để Mn+ kết tủa tồn bộ sau đó tan vừa hết cũng được tính là :nOH- = 4nMn+ = 4nM28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+ với dd MO2n-4 (hay [M(OH)4] n-4) với dd axit:Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol H+ dùng để kết tủa M(OH)n xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là :nH+ = 4nMO2n-4 = 4n[M(OH)4] n-429.Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hồ tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 lỗng dư được khí NO là duy nhất:m = ( mx + 24nNO) Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hồ tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3 lỗng dư được khí NO là duy nhất:m = ( mx + 24nNO)30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hồ tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:m = ( mx + 16nSO2) Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua,nung nóng một thời gian, rồi hồ tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:m = ( mx + 16nSO2)II.PHẦN HỮU CƠ:31. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hố nken:Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hố là:H% = 2 – 2 32. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no:Tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no CnH2nO từ hỗn hợp hơi X gồm anđehit CnH2nO và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hố là:H% = 2 – 2 33. Tính % ankan A tham gia phản ứng tách(bao gồm phản ứng đề hiđro hố ankan và phản ứng cracking ankan:Tiến hành phản ứng tách ankan A,cơng thức C2H2n+2 được hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là: A% = – 134. Xác định cơng thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách của A:Tiến hành phản ứng tách V(l) hơi ankan A,cơng thức C2H2n+2 được V’ hơi hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì ta có:MA = MX35.Tính số đồng phân ancol đơn chức no:(1<n < 6)Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n-233Haianh1692@gmail.com-hmu36.Tính số đồng phân anđehit đơn chức no: (2< n < 7)37.Tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no: (2 <n < 7)38.Tính số đồng phân este đơn chức no: (1 <n < 5)39. Tính số ete đơn chức no:(2 <n < 6)40. Tính số đồng phân xeton đơn chức no:(2 <n < 7)41. Tính số đồng phân amin đơn chức no: (n < 5)42. Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy:số C của ancol no hoặc ankan = 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và O2 trong phản ứng cháy:Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n +2Ox cần k mol thì ta có:( x ≤ n )44. Tính khối lượng ancol đơn chức no( hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no )theo khối lượng CO2 và khối lượng H2O:mancol = mH2O –  Lưu ý: Khối lượng ancol đơn chức( hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no ) còn được tính: mancol = 18nH2O – 4nCO245. Tính số đi, tri, tetra …, n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau:Số n peptitmax = xn46. Tính số trigilxerit tạo bởi gilxerol với các axit cacboxylic béo:Số trieste = 47. Tính số ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức:Số ete = 48. Tính khối luợng amino axit A ( chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH:(NH2)nR(COOH)m Lưu ý: ( A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.Số đồng phân anđehit CnH2nO = 2n-3Số đồng phân axit CnH2nO2 = 2n-3Số đồng phân este CnH2nO2 = 2n-2Số đồng phân ete CnH2nO = (n – 1)( n – 2)Số đồng phân xeton CnH2nO = (n – 2)( n – 3)Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1n = mA = 44Haianh1692@gmail.com-hmu+) HCl (1:n)  muối có M = MA + 36,5x.+) NaOH (1:m)  muối có M = MA + 22x.49. Tính khối luợng amino axit A ( chứa n nhóm NH2 và m nhóm COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vứa đủ với b mol HCl:(NH2)nR(COOH)m Lưu ý: Lysin: NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.Axit glutamic: H2NC3H5(COOH)2.50. Tính số liên kết π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức CxHy hoặc CxHyOz dựa vào mối liên quan giữa số mol CO2; H2O thu được khi đốt cháy A:A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở,cháy cho nCO2 – nH2O = k.nA thì A có số π = k +1 Lưu ý: Hợp chất CxHyOzNtClu có số πmax = .51. Xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng: (Phản ứng hiđro hoá.) Lưu ý: + M1 là phân tử khối hỗn hợp anken và H2 ban đầu.+ M2 là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd Br2.+ Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là:n = mA = n = 55 . Haianh1692@gmail.com-hmuCÁC CƠNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HỐ HỌCI.PHẦN VƠ CƠ:1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ. 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và O2 trong phản ứng cháy:Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức

— Xem thêm —

Từ khóa: trắc nghiệm hóa học trắc nghiệm hoá học 12 giải nhanh hóa trắc nghiệm hoá hữu cơ thí nghiệm hoá học trắc nghiệm hóa hữu cơ trắc nghiệm hóa học lớp 10trắc nghiệm hoá vô cơ trắc nghiệm hóa 12giải nhanh toán trắc nghiệm hoá học bài tập trắc nghiệm hoá trắc nghiệm hoá hữu cơ trắc nghiệm hoá 12 trắc nghiệm hóa học 12

Xem thêm: Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học, Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học, Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Trần Duy Tân
  Trần Duy Tân · Vào lúc 12:41 pm 09/07/2014
  thôi ngon :3
  Trả lời
 • Pekon Ngốc
  Pekon Ngốc · Vào lúc 08:24 am 08/07/2014
  fhfrx
  Trả lời
 • Gia Cat Lôc
  Gia Cat Lôc · Vào lúc 10:05 pm 04/07/2014
  cũ sì
  Trả lời
 • Tuấn Anh
  Tuấn Anh · Vào lúc 05:18 pm 28/06/2014
  hay
  Trả lời
 • Ngo Tan Dat
  Ngo Tan Dat · Vào lúc 03:19 pm 26/06/2014
  hay lam,,, thanks
  Trả lời
 • Nguyễn Anh Quốc
  Nguyễn Anh Quốc · Vào lúc 08:28 pm 24/06/2014
  kon cong thuc nao moi hk
  Trả lời
 • vi tang
  vi tang · Vào lúc 09:19 am 23/06/2014
  cái này hay ày Kim Huyn Jung ơi. xem qua chưa ?
  Trả lời
 • Phan Trung Kiên
  Phan Trung Kiên · Vào lúc 09:54 pm 21/06/2014
  Ma Bun cố gắng nha yun :*
  Trả lời
 • Think big
  Think big · Vào lúc 12:54 pm 21/06/2014
  hay kinh nghiệm thi đại học đạt điểm caohttp://123doc.vn/document/1457651-lam-sao-de-thi-dai-hoc-duoc-diem-cao.htm
  Trả lời
 • Đánh Cắp Tia Sáng
  Đánh Cắp Tia Sáng · Vào lúc 06:07 pm 18/06/2014
  tạm đc
  Trả lời
 • luanvan03
  luanvan03 · Vào lúc 03:32 am 10/11/2013
  Mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm :)
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 09:26 pm 25/11/2013
  Các bạn sưu tầm đâu ra tài liệu hay thế
 • Vịt Bầu
  Vịt Bầu · Vào lúc 02:15 pm 09/12/2013
  Moa moa moa, cảm ơn bạn nhiều nhen :x
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 02:17 am 12/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lằm, mình đang tìm tài liệu này
 • fresh boy 9
  fresh boy 9 · Vào lúc 07:27 pm 20/12/2013
  Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn thành công, vui vẻ nha
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.191482067108 s. Memory usage = 13.48 MB