Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

fresh boy 13
fresh boy 13(8361 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 61
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:27

Mô tả: Ch­¬ng II Ch­¬ng II ViÖt Nam tõ thÕ kû X ViÖt Nam tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV ®Õn thÕ kû XV Bµi 1 7: Bµi 1 7: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­íc phong triÓn cña nhµ n­íc phong kiÕn kiÕn (Tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV) (Tõ thÕ kû X ®Õn thÕ kû XV) I. I. B­íc B­íc ®Çu x©y dùng nhµ n­ ®Çu x©y dùng nhµ n­ íc ®éc lËp íc ®éc lËp ở ở thÕ kû X thÕ kû X Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều đại phong kiến nào? đại phong kiến nào? - - Các triều đại phong kiến trong thế Các triều đại phong kiến trong thế kỷ X: kỷ X: + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 Bé m¸y nhµ n­íc thêi Bé m¸y nhµ n­íc thêi §inh, TiÒn Lª ®­îc tæ §inh, TiÒn Lª ®­îc tæ chøc nh­ thÕ nµo? chøc nh­ thÕ nµo? CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG thêi §inh, TiÒn Lª Vua Ban VâBan V¨n Ban T¨ng . thế kỷ X nước ta trải qua các triều Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều đại phong kiến nào? đại phong kiến nào? - - Các triều đại phong kiến trong. đại phong kiến trong thế kỷ X: kỷ X: + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Ngô: 938- 944 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Đinh: 968- 980 + Nhà Tiền Lê: 980- 1009 + Nhà Tiền

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến, Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến, Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 04:10 am 25/12/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 05:35 pm 26/12/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 07:07 am 28/12/2013
  Mình tải được rồi, cám ơn BQT đã hỗ trợ mình nhiệt tình
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 04:59 am 29/12/2013
  Luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.
 • phạm yen
  phạm yen · Vào lúc 05:25 am 29/12/2013
  Hay quá, cảm ơn fresh boy 13. Rất bổ ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0903251171112 s. Memory usage = 13.35 MB