BAI 54 POLIME

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(9107 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 8
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

Mô tả: : Các em hãy quan sát ảnh sau và nêu Các em hãy quan sát ảnh sau và nêu nhận xét của mình : nhận xét của mình : I.Kh I.Kh ái niệm về Pollime ái niệm về Pollime : : 1.Polime là 1.Polime là gì gì : :  Các em hãy quan sát 2 Các em hãy quan sát 2 công thức bên -> nhận công thức bên -> nhận xét ? xét ?  Kết luận : Polime là Kết luận : Polime là những chất có phân tử những chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt khối lớn do nhiều mắt xích liên kết nên. xích liên kết nên.  Hỏi : Thế Poilme có Hỏi : Thế Poilme có những loại nào ? những loại nào ?  Polietilen : ( - Polietilen : ( - CH CH 2 2 – CH – CH 2 2 - ) - ) n n Tinh bột,Xenlulozơ Tinh bột,Xenlulozơ ( - C ( - C 6 6 H H 10 10 O O 5 5 - ) - ) n n .Do nhiều mắc xích Lk. .Có phân tử khối lớn. * * Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành mấy loai ? : mấy loai ? :  POLIME POLIME được chia làm hai loại: được chia làm hai loại: POLIME THIÊN NHIÊN : Có sẳn trong thiên nhiên. VD: Tinh bột, xenlulozo, Cao su Thiên nhiên, protein… POLIME TỔNG HỢP : Do con người tổng hợp từ các chất đơn giản. VD :polietilen, tơ nilon Cao su buma,poli VC… 2.Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào 2.Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào : : Các em hãy quan sát một số thí dụ về mắt xích polime sau Các em hãy quan sát một số thí dụ về mắt xích polime sau : : Polime Polime Công thức chung Công thức chung Mắt xich Mắt xich Polietilen Polietilen ( - CH ( - CH 2 2 – CH – CH 2 2 - ) - ) n n - CH - CH 2 2 – CH – CH 2 2 - - Tinh bột và Tinh bột và Xenlulozơ Xenlulozơ ( - C ( - C 6 6 H H 10 10 O O 5 5 - ) - ) n n - C - C 6 6 H H 10 10 O O 5 5 - - Poli (vinyl - Poli (vinyl - clorua clorua ) ) ( ( - CH - CH 2 2 – CH - – CH - ) ) n n Cl Cl - CH - CH 2 2 – CH – CH – – Cl Cl Các mắt xích Liên kết với nhau tạo thành 3 loại mạch: a.Mạch thẳng. . ( Quan sát ảnh) => Nhận xét ? b.Mạch nhánh của b.Mạch nhánh của polime polime hãy hãy nhận xét nhận xét ? ? Mạch vòng của Mạch vòng của polime, nhận xét ? polime, nhận xét ? II II . . ứng dụng của Polime ứng dụng của Polime : : 1.sản xuất chất dẻo : 1.sản xuất chất dẻo : - Thành phần gồm: chất - Thành phần gồm: chất hóa dẻo, chất độn,và chất hóa dẻo, chất độn,và chất phụ gia. phụ gia. - Ưu điểm:nhẹ, bền, cách - Ưu điểm:nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt … điện, cách nhiệt … - ví dụ - ví dụ   Quan sát hình : Quan sát hình : Một số ứng dụng của Một số ứng dụng của chất dẻo chất dẻo . nhánh của polime polime hãy hãy nhận xét nhận xét ? ? Mạch vòng của Mạch vòng của polime, nhận xét ? polime, nhận xét ? II II . . ứng dụng của Polime ứng. lớn. * * Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành mấy loai ? : mấy loai ? :  POLIME POLIME được chia làm hai loại:

— Xem thêm —

Xem thêm: BAI 54 POLIME, BAI 54 POLIME, BAI 54 POLIME

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.18394303321838 s. Memory usage = 17.6 MB