Đề kiểm tra Đại số 9, chương I

fresh boy 16
fresh boy 16(8451 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 46
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Mô tả: KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A./ 3 2− B./ 2 3− C./ 1 D./ 0 Câu 2. 4 a− có nghóa với a có giá trò: A/. a > 4 B./ a > 10 C./ 4a ≥ D./ 4a ≤ Câu 3 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 4. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A./ 2x − B./ 2 x − C./ 4x − D./ ( ) 2 2x − Câu 5. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 6. Nếu 428 =− xx thì x bằng A./ x=4 B./ x= 2 C./ x = 16 D/. x = 8 Câu 7. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A./ 4a 3 B/ 4 C./ – 4a D/. -4 Câu 8. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm x để P = 5 6 a. Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn Lớp 9… Tên: …………………………………… KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ B I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1 4 a− có nghóa với a có giá trò: A/. a > 4 B/. a = 10 C./ 4a ≥ D./ 4a ≤ Câu 2. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A./ 2x − B./ 2 x− C/ 4x − D./ ( ) 2 2x − Câu 3. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A/ 3 2− B/ 2 3− C./ 1 D./ 0 Câu 4. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 5 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 6. Nếu 428 =− xx thì x bằng A/ x=4 B/ x= 2 C/ x = 16 D/ x = 8 Câu 7. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab Câu 8. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A/. 4a 3 B/ 4 C/. – 4a D/. -4 II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx c) Rút gọn biểu thức P. d) Tìm x để P = 5 6 b. Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn Lớp 9… Tên: …………………………………… KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ C I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab Câu 2. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A./ 3 2− B./ 2 3− C./ 1 D./ 0 Câu 3. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 4. 4 a− có nghóa với a có giá trò: A./ a > 4 B./ a = 10 C./ 4a ≥ D./ 4a ≤ Câu 5 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 6. Nếu 428 =− xx thì x bằng A/. x=4 B/. x= 2 C/. x = 16 D. / x = 8 Câu 7. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A/. 4a 3 B/ 4 C./ – 4a D./ -4 Câu 8. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A/ 2x − B/. 2 x− C./ 4x − D./ ( ) 2 2x − II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx a)Rút gọn biểu thức P. b)Tìm x để P = 5 6 c) Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn KIỂM TRA 1 tiết Lớp 9… Tên: …………………………………… Lớp 9… Tên: …………………………………… Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ D I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 2. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A/ 3 2− B/ 2 3− C./ 1 D/. 0 Câu 3. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 4. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A/ 4a 3 B/ 4 C/. – 4a D./ -4 Câu 5. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab Câu 6 4 a− có nghóa với a có giá trò: A./ a > 4 B/ a = 10 C./ 4a ≥ D/ 4a ≤ Câu 7. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A/ 2x − B./ 2 x − C/ 4x − D/ ( ) 2 2x − Câu 8. Nếu 428 =− xx thì x bằng A./ x=4 B/ x= 2 C/ x = 16 D./ x = 8 II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx a)Rút gọn biểu thức P. b)Tìm x để P = 5 6 c)Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx . Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn . KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM: (4 i m) Khoanh tròn vào chử c i đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1. Biểu. A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn Lớp 9… Tên: …………………………………… KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ B I. TRẮC NGHIỆM: (4 i m) Khoanh

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Đề kiểm tra Đại số 9, chương I, Đề kiểm tra Đại số 9, chương I, Đề kiểm tra Đại số 9, chương I

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 06:40 am 09/10/2013
  fresh boy 16 ơi! Tài liệu hay quá! Bạn up tiếp đi!
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 09:52 pm 27/10/2013
  Bài hay, mình cũng muốn tìm hiểu nhưng ko có tài liệu
 • ma.nu.kute
  ma.nu.kute · Vào lúc 02:56 pm 31/10/2013
  Tài liệu của bạn rất cần thiết với mình. Cảm ơn bạn đã đăng bài!
 • Hận Mộc
  Hận Mộc · Vào lúc 10:37 am 25/12/2013
  Thank bác nhiều, mà bác còn bí kíp nào nữa không ạ, up lên cho bọn em chiêm ngưỡng với ạ
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 12:06 am 27/12/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
Đăng ký

Generate time = 0.110630989075 s. Memory usage = 13.86 MB