Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

fresh boy 6
fresh boy 6(8597 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 153
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 30 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Mô tả: Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Toán lớp 5 Giáo viên thực hiện Dương Kim Nhung Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thị x Hoà Bình tỉnh Hoà Bìnhã TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c? Em h·y cho biÕt: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? Em h·y cho biÕt: A C D B h1 - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD gåm bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 15 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng 5 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng 3 h×nh vu«ng h1? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - Sè h×nh vu«ng trong h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng sè h×nh vu«ng chiÒu dµi nh©n víi sè h×nh vu«ng chiÒu réng: ( 5 x 3 = 15). VËy diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng chiÒu dµi (AB) nh©n víi chiÒu réng (CD). A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c II- Néi dung bµi míi: - DiÖn tÝch cña tam gi¸c ABC sÏ ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµI häc h«m nay cña chóng ta. H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - VÒ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? E D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o NhËn xÐt: - VÒ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - ChiÒu cao cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? A E B C D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C h i Ò u c a o C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - C¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? . h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c?. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • An Nhiên
  An Nhiên · Vào lúc 06:36 pm 19/08/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • Annchee
  Annchee · Vào lúc 04:55 am 30/11/2013
  Hi vọng bạn sẽ up nhiều tài liệu free hơn ^^
 • Minh Anh
  Minh Anh · Vào lúc 08:00 pm 10/12/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 01:58 am 15/12/2013
  Thanks bạn nhìu nha, rất hợp nhu cầu hì hì
 • fresh boy 48
  fresh boy 48 · Vào lúc 09:06 pm 20/12/2013
  Đọc sơ thấy tài liệu này rõ ràng dễ hiểu, thank bạn đã up lên nhé!
Đăng ký

Generate time = 0.0834228992462 s. Memory usage = 13.85 MB