vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2).

fresh boy 7
fresh boy 7(8501 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 18
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 17:10

Mô tả: Kiểm tra bài cũ HS 1 : a, Giữa hai đường tròn có các vị trí tương đối nào? Nêu định nghĩa? b, Phát biểu định lý về tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn cắt nhau? . Trả lời : - Hai đường tròn có hai điểm chung goi là hai đường tròn cắt nhau. - Hai đường tròn chỉ có một điểm chung là hai đường tròn tiếp xúc nhau - Hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn không giao nhau. Định lí: a. Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng nhau qua đư ờng nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây chung. b. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm. Kiểm tra bài cũ O . . O’ O . . O’ O . O’ O . O’ . a/ Hai ®­êng trßn c¾t nhau: b/ Hai ®­êng trßn tiÕp xóc nhau: TiÕp xóc ngoµi TiÕp xóc trong c/ Hai ®­êng trßn kh«ng giao nhau: ë ngoµi nhau §ùng nhau O . . O’ O’ O . . KiÓm tra bµi cò HS2: Ch÷a bµi tËp 34 (SGK trang 119). . O B A I . O’ . O B A I . O’ Giải : Gọi I là giao điểm của AB với OO. Ta có AB OO và AI = IB = 12cm. áp dụng định lý Pitago cho các tam giác vuông AIO và AIO ta có: OI 2 = OA 2 AI 2 = 20 2 12 2 = 16 2 OI = 16(cm) OI 2 = OA 2 AI 2 = 15 2 12 2 = 81 OI = 9(cm). - Nếu O và O nằm khác phía đối với AB thì : OO = 16 + 9 = 25(cm). Nếu O và O nằm cùng phía đối với AB thì : OO = 16 9 = 7(cm). Kiểm tra bài cũ Tiết 31. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính. a. Hai đường tròn cắt nhau. b. Hai đường tròn tiếp xúc nhau. c. Hai đường tròn không giao nhau. 2. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn. 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính: Hệ thức : R r < OO < R+r Tiết 31.Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) A O . . O R r a/ Hai đường tròn cắt nhau: Xét hai đường tròn (O;R) và (O;r) trong đó R r. Em có nhận xét gì về độ dài đoạn nối tâm với các bán kính R, r? Tam giác OAO có : OAOA< OO< OA+OA (BĐT tam giác) Hay R r < OO< R+r. Tiết 31. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) b/ Hai đường tròn tiếp xúc nhau: Hệ thức : OO= R + r Hệ thức : OO= R- r O . . O A rR A O . . O R r Tiếp xúc ngoài Tiếp xúc trong Khi hai đường tròn tiếp xúc ngoài nhau tại A thì đoạn nối tâm OO có quan hệ với các bán kính như thế nào? Khi (O) và (O) tiếp xúc ngoài nhau tại A thì A nằm giữa O và O. Ta có OO = R + r. Khi (O) và (O) tiếp xúc trong nhau tại A thì O nằm giữa O và A. Ta có OO = R - r. c/ Hai đường tròn không giao nhau: Tiết 31.Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp) O . . O R r Hệ thức : OO > R+r Hệ thức: OO < R - r Hệ thức: OO = 0 ở ngoài nhau Đựng nhau Đồng tâm O . O . O . O Khi hai đường tròn ở ngoài nhau, hãy so sánh OO với R+r? Khi hai đường tròn đựng nhau, hãy so sánh OO với R - r? Khi O trùng O thì đoạn nối tâm OO bằng bao nhiêu? (O) vµ (O’) tiÕp xóc ngoµi nhau OO’= R +r ⇔ (O) vµ (O’) tiÕp xóc trong nhau OO’= R - r ⇔ (O) vµ (O’) ë ngoµi nhau OO’ > R +r ⇔ (O) vµ (O’) ®ùng nhau OO’ < R +r ⇔ (O) vµ (O’) ®ång t©m OO’ = 0 ⇔ (O) vµ (O’) c¾t nhau ⇔ R – r < OO’ < R + r TiÕt 31. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tiÕp) . lời : - Hai đường tròn có hai điểm chung goi là hai đường tròn cắt nhau. - Hai đường tròn chỉ có một điểm chung là hai đường tròn tiếp xúc nhau - Hai đường. tương đối của hai đường tròn (tiếp) 1. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính. a. Hai đường tròn cắt nhau. b. Hai đường tròn tiếp xúc nhau. c. Hai đường

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2)., vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2)., vi tri tuong doi cua hai duong tron (T2).

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 07:52 am 08/10/2013
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • locvung
  locvung · Vào lúc 01:13 pm 05/12/2013
  Phải nói là quá hay ! <3<3<3
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 08:15 am 22/12/2013
  Chia sẻ để thành công! 123doc.vn có nhiều tài liệu thật chất lượng!
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 06:13 am 24/12/2013
  Nhà nghèo nhưng cũng phải cố tải về tham khảo :))
 • pham lan
  pham lan · Vào lúc 12:27 pm 25/12/2013
  He he bài này hay up lên nào
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 4.29801702499 s. Memory usage = 13.35 MB