Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs(9197 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 190
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 17:10

Mô tả: Bµi 38. Thùc hµnh ViÕt b¸o c¸o ng¾n vÒ kªnh ®µo Xuy-ª vµ kªnh ®µo Panama I. Chuẩn bị I. Chuẩn bị - Các nhóm nộp bài báo cáo thực hành đã hoàn thành ở nhà. II. Nội dung thực hành II. Nội dung thực hành Hướng dẫn viết bài thực hành trên cơ sở các nhóm đã hoàn thành 2 bài tập ở nhà. Kªnh ®µo Xuy-ª 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ - C¾t ngang qua eo ®Êt Xuy-ª cña Ai CËp 2. Sơ luợc lịch sử - Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào ngày 17/11/1869 - 1869 đế quốc Anh quản lí, 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc cữu hoá kênh đào 3. §Æc ®iÓm kªnh ®µo a. §Æc ®iÓm chung - Dài 195 km(121 dặm) - Trọng tải 250 nghìn tấn - Không cần âu tầu khi qua kênh đào - Thời gian qua kênh đào: 11-12 giờ b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi b. Qu·ng ®­êng ®­îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo qua kªnh ®µo Qu ng đường được rút ngắn khi quaã kênh đào Xuy-ê Tuyến Khoảng cách Hải lí % Ô-đét-xaMun-Bai 7620 64 Mina al A-hma-đi Giê- noa 6364 57 Mina al A-hma-điRôttecđam 6372 53 Mina al A-hma-đi Bantimo 3358 28 Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 . tài nguyên khoáng sản Kªnh ®µo Panama 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ Kªnh ®µo Panama - C¾t ngang qua eo ®Êt Panama_ Thuéc ®Êt n­ íc Panama 2. Sơ luợc lịch sử - Năm. Ba-lik-pa-pan - Rôttecđam 2778 23 XanPhranxixc« Niu I-ooc Bantimo VanParaix« Xit-ni Toky« Th­îng h¶iMun Bai ¤®exa Liv¬pun R«ttec®am Giªnoa Mét sè c¶ng lín trªn thÕ

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama, Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.11556100845337 s. Memory usage = 17.6 MB