Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h

kieuan
kieuan(1478 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 188
12
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 33 | Loại file: PDF
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 08:41

Mô tả: Transmission hydraulic system "h" series medium wheel loader implement hydraulic system "h" series medium wheel loader tilt control valve dump pressure compensator and load check valve proportional priority, pressure compensator steering system block TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPower TrainECM45621Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing Lubrication323ModulatingValveModulatingValveModulatingValveModulatingValveScreen GroupMagnetTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMNEUTRALFORWARDFOURTHSPEED SECOND SPEED 4ModulatingValveTHIRDSPEED 56FIRSTSPEED ModulatingValve1REV ERSECooler6TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPower TrainECM4533ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve14ModulatingValveScreen GroupMagnetCoolerTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMFIRST SPEED FORWARD22ModulatingValveFORWARDREVERSE THIRDSPEED FOURTHSPEED ModulatingValveFIRSTSPEED 5ModulatingValveSECONDSPEED 66ModulatingValveFIRSTSPEED TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPower TrainECM455ModulatingValveSECONDSPEED 33ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve1Screen GroupMagnetTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMSECOND SPEED FORWARD22ModulatingValveFORWARDREVERSEFOURTHSPEED 664ModulatingValveTHIRDSPEED Cooler6ModulatingValveFIRSTSPEED TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPowerTrainECM455ModulatingValveSECONDSPEED 33ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve2REVERSEScreen GroupMagnetTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMSECOND SPEED REVERSE1ModulatingValveFORWARD2FOURTHSPEED 664ModulatingValveTHIRDSPEED Cooler"H" SERIES MEDIUM WHEEL LOADER IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEMHOLDLiftCylindersTiltCylinderRideControlAccumulatorAuxiliaryFunctionTankHydraulic LockoutValveSteeringPilotSupply(CCS Only)Margin (Pressuredifferential)Relief ValvePilotAccumulatorPilotPressureReducingValveSignalDuplicationValveSignalReliefValveManualLowerValveTilt AntidriftValveCaseDrainFilterBalanceValveRide ControlRelief ValveLift Ant idriftValveChoke CheckValveDump PilotSolenoid ValveLower / FloatPilotSolenoid ValveRaise PilotSolenoid ValveTilt Back PilotSolenoid ValveLineReliefValvesScreenTilt SpoolLift SpoolPressureCompensatorValveResolverValveRe so lv e rValveRe so lv e r ValvePressureCompe nsat orValveAuxiliary Rod EndSolenoid ValveAuxiliary Head EndSolenoid ValveCoverManifoldInletManifoldPressureCompensatorValveAuxiliary SpoolRideControlHead EndSolenoid valveRodEndSolenoidValvePumpandPumpCont rolValveMin AngleCheckValveRe so lv e rValveFrom Signal Duplication ValveTo / From Rod Endof CylinderPressureCompensat orValveLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver ValvesRackback PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveTo / From Head Endof Cylinder"H" SERIES MEDIUM WHEEL LOADER TILT CONTROL VALVEHOLDFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderPressureCompensat orValveLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof Cylinder"H" SERIES MEDIUM WHEEL LOADER TILT CONTROL VALVEDUMPFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderLoad Check SpoolLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof CylinderPRESSURE COMPENSATOR AND LOAD CHECK VALVEHOLDPressureCompensatorValveFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderLoad Check SpoolLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof CylinderPRESSURE COMPENSATOR AND LOAD CHECK VALVELOAD CHECK OPERATIONPressureCompensatorValveFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderLoad Check SpoolLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt Anti-driftValveFeederPassageInternal PassageControl Spool Line ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof CylinderPRESSURE COMPENSATOR AND LOAD CHECK VALVEPRESSURE COMPENSATOR OPERATIONPressureCompensatorValveOrifices . COMPENSATOROPERATIONBridgedPassagePumpSupplyPumpSupplyToSignalDuplication ValveResolverValveFrom SignalDuplication ValvePressure DifferentialRelief ValveFeederPassageFeederPassageResolverValveBridgedPassageBridgedPassageSpoolSpool"H". TrainECM4533ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve14ModulatingValveScreen GroupMagnetCoolerTRANSMISSION HYDRAULIC

— Xem thêm —

Từ khóa: Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h thủy lục tính thủy lực

Xem thêm: Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h, Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h, Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Vân Phiêu Phiêu
  Vân Phiêu Phiêu · Vào lúc 10:33 pm 05/01/2013
  Cám ơn những tài liệu website đã cung cấp ^.^
 • Mèo lười
  Mèo lười · Vào lúc 10:29 am 25/07/2013
  Rất nhiều thông tin hữu ích cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn bạn
 • fresh boy 23
  fresh boy 23 · Vào lúc 06:51 pm 29/08/2013
  Cám ơn kieuan nhé! mình đang cần
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 11:47 am 03/09/2013
  Tài liệu hữu ích quá, up lên cho bạn nào chưa biết nhé
 • fresh boy 37
  fresh boy 37 · Vào lúc 12:05 pm 15/12/2013
  Nhờ hỗ trợ của 123doc.vn mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.117894172668 s. Memory usage = 13.36 MB