Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

kieuan
kieuan(1478 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 14056
607
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: DOCX
7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 09:13

Mô tả: Hướng dẫn,và các phương pháp vẽ biểu đồ nội lực , cách xác định chính xác biểu đồ. SƠ ĐỒ A :ĐỀ SỐ 6 :a = 1mk0 = 2,2q = 3 kN/mP2 = 1,25.k0qa = 1,25.2,2.3.1 = 8,25 kN M = k0qa2 = 6,6 kNm Xác định các phản lực:∑X = 0 → HA = 0 ∑Y = 0 → VA – qAB + VB – P2 = 0  VA + VB= 2,2q + P2  VA + VB = 2,2.3 + 8,25  = 14,85 (kN)∑mA = 0 → M – qAB2AB + VBAB – P2AD = 0  VB = 2,26,62,3.25,822,2 3.2,2 −+ = 12,3 (kNm)  VA = 2,55 (kN)Xác định biểu đồ nội lực :Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → Nz1 = 0∑Y = 0 → Qy1 = 0∑mO1 = 0 → Mx1 + M = 0  Mx1 = -M = -6,6 (kNm)Dùng mặt cắt 2-2 đi qua đoạn AB cách A z2 (0≤ z2 ≤ 2,2). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → VA = 0∑Y = 0 → -VA + Qy2 + qz2= 0  Qy2 = VA – qz2  = 2,55 – 3z2 • z2 = 0 → Qy2 = 2,55 (kN)• z2 = 2,2 → Qy2 = -4,05 (kN)∑mO2 = 0 → Mx2 – VAz2 + M + q222z = 0  Mx2 = VAz2 – M - q222z  Mx2 = 2,55z2 – 6,6 – 3222z• z2 = 0 → Mx2 = -6,6 (kNm)• z2 = 2,2 m → Mx2 = -8,25 (kNm)Cực trị:M’x2 = -3z2 +2,55 = 0 z2 = 0,85 (m)=> Mx2 = -5,516 (kNm)Dùng mặt cắt 3-3 qua đoạn BD cách D z3 (0≤ z3 ≤ 1). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz3 = 0∑Y = 0 → Qy3 = P2 = 8,25 (kN)∑mO3 = 0 → Mx3 + P2z3 = 0  Mx1 = -8,25z3 • z3 = 0 → Mx3 = 0• z3 = 1 → Mx3 = -8,25 (kNm)Kiểm tra kết quả bằng liên hệ vi phân :Xét thanh CA : không có lực phân bố q :• Điểm C :z1z2z3)Ν( −=− =Μ = mkMxQyCC6,60• Điểm A :)Ν(−= =Μ = mkMxxQyCAA6,60Xét thanh AB : q bậc 0 (const) → Qy bậc 1 → Mx bậc 2 :• Điểm A :)Ν(−= =Μ= = mkMxxkNVQybêntráiAAAA6,6)(55,2)(• Điểm B :−+−=+ =Μ−=−=−=− = KBQyAKQyMSMxxkNqABVSQyQyBBAABQyACAABqA2121)(05,42,2.355,2Ta có : 271705,455,2===BAQyQyKBAK AK + KB = AB = 2,2 AK = 0,85 (m) ; KB = 1,35 (m) MxB = -6,6 + 35,1.05,42185,0.55,221− = - 8,25 (kNm)Xét thanh BD : không có lực phân bố q :• Điểm B :)Ν( −=− =Μ =+−=+= mkMxxkNVQyQybêntráiBBBbêntráiBB25,8)(25,83,1205,4)()(• Điểm D :)Ν(=+−=+ =Μ== mkSMxxQyQyBDQyBDBD025,825,825,8Kết quả kiểm tra bằng vi phân hoàn toàn phù hợp với kết quả đã tínhSƠ ĐỒ B : ĐỀ SỐ 6 : a = 3mk0 = 2,2q0 = 3 kN/mP1 = k0q0a = 2,2.3.3 = 19,8 kN M = k0q0a2 = 2,2.3.32 = 59,4 kNmXác định các phản lực:∑X = 0 → HA = 0 ∑Y = 0 → VA – q02BC + P1 = 0  VA = q02BC - P1  VA = 1,35 – 19,8  = -18,45 (kN)∑mA = 0 → mA + M + P1AC – q0)3(2BCABBC+= 0  mA = -M - P1AC + q0)3(2BCABBC+  mA = -59,4 – 19,8.2,4 + 3.)39,05,1(29,0+  = -104,49 (kNm)Xác định biểu đồ nội lực :Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz1 = 0∑Y = 0 → Qy1 = 0∑mO1 = 0 → Mx1 - M = 0  Mx1 = M = 59,4 (kNm)Xét mặt cắt 2-2 trên đoạn CB cách C z2 (0≤ z2 ≤ 0,9). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz2 = 0∑Y = 0 → Qy2 –q0BCzz222 + P1= 0  Qy2 = q0BCz222 - P1  Qy2 = 9,0.2322z - 19,8 = 6,022z - 19,8• z2 = 0 → Qy2 = -19,8 (kN)• z2 = 0,9 → Qy2 = -18,45 (kN)Cực trị:Q’y2 = 6,022z= 0  z2 = 0 → Qy2 = -19,8 (kN)∑mO2 = 0 → Mx2 - M + 6,022z32z - P1z2 = 0  Mx1 = M - 8,132z + P1z2  Mx1 = -8,132z + 19,8z2 + 59,4• z2 = 0 → Mx2 = 59,4 (kNm)• z2 = 0,9 → Mx2 = 76,815 (kNm)• z2 = 0,6 → Mx2 = 71,16 (kNm)Cực trị:M’x2 = -8,1322z + 19,8 = 0  z2 = ± 3,446 (m) → Loại z1z2Xét mặt cắt 3-3 trên đoạn AB cách A z1 (0≤ z3 ≤ 1,5). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → Nz3 – HA = 0  Nz3 = HA = 0∑Y = 0 → Qy3 – VA = 0  Qy3 = VA = -18,45 (kN)∑mO3 = 0 → Mx3 + mA = 0  Mx3 = -mA = 104,49 (kNm)Kiểm tra bằng phương pháp liên hệ vi phân:Xét đoạn AB : không có lực phân bố q → Qy bậc 0 (const) → Mx bậc 1:• Điểm A :)Ν( =− =Μ −== mkmxkNVQyAAAA49,104)(45,18• Điểm B :)Ν(=−+=+=+ =Μ−== mkABQyMxSMxxkNQyQyAAABQyABAB815,765,1).45,18(49,104)(45,18Xét đoạn BC : lực phân bố q bậc 1→ Qy bậc 2 → Mx bậc 3:• Điểm B :)Ν( = =Μ −== mkMxxkNQyQybêntráiBBbêntráiBB815,76)(45,18)()(• Điểm C :=−−=−−=⇔−−=−=+ =Μ−=−−=−=±= ∫∫)(4,59415,17815,76)8,196,0.3(815,76)8,196,0()(8,1929,0345,1829,0039,0029,002kNmzzMxdzzMxdzQyMxSMxxkNBCqQySQyQyCBBBCQyBCBBCqBCXét đoạn CD : không có lực phân bố q , không có Qy → Mx bậc 1:• Điểm C :)Ν( = =Μ =+−=+= mkMxxkNPQyQybêntráiCCbêntráiCC4,59)(08,198,19)(1)(• Điểm D :z3)Ν( = =Μ == mkMxxkNQyQyCBCD4,59)(0Kết quả kiểm tra bằng vi phân hoàn toàn phù hợp với kết quả đã tính . 2,26,62,3.25,822,2 3.2,2 −+ = 12,3 (kNm)  VA = 2,55 (kN)Xác định biểu đồ nội lực :Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên. 3.)39,05,1(29,0+  = -104,49 (kNm)Xác định biểu đồ nội lực :Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên

— Xem thêm —

Từ khóa: sức bền vật liệubiểu đồ nội lựcnội lực trong dầmVẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu vẽ biểu đồ nội lực và ngoại lực

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Nguyễn Trung Hiếu
  Nguyễn Trung Hiếu · Vào lúc 11:13 pm 12/03/2014
  giải kiểu này vừa khó hiểu vừa dài , có bạn nào học ĐH Hàng hải thì các thầy giải dễ hiểu mà ngắn gọn hơn nhiều , bài này theo mình giải chỉ bằng 1/3 bên trên mà vẫn chi tiết
  Trả lời
 • Doan Dinh
  Doan Dinh · Vào lúc 03:47 pm 07/03/2014
  GIAI KHA CHI TIET
  Trả lời
 • Minh Hưng
  Minh Hưng · Vào lúc 09:26 pm 08/01/2014
  Tính diện tích tam giác nửa trên nửa dưới như thế nào có thể chỉ rõ dc không adThanks
  Trả lời
 • Đình Thông
  Đình Thông · Vào lúc 12:09 am 07/01/2014
  cái này hay thế
  Trả lời
 • bero3a
  bero3a · Vào lúc 02:06 pm 22/10/2012
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • totoa10
  totoa10 · Vào lúc 03:47 pm 09/12/2012
  Chuẩn vodka men rồi.
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 12:37 am 30/06/2013
  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn bác nhìu nhìu ^^
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 01:35 am 29/11/2013
  Tài liệu rất hay, thank bạn nhiều. Hy vọng bạn post thêm tài liệu
 • fresh boy 17
  fresh boy 17 · Vào lúc 03:38 am 21/12/2013
  Chưa đọc nhưng thấy tài liệu khá dài và có lẽ viết khá chi tiết, cảm ơn chủ topic đã chia sẻ :)
Đăng ký

Generate time = 0.221911907196 s. Memory usage = 13.4 MB