Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

fresh boy 21
fresh boy 21(8361 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 133
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 13:10

Mô tả: 1 2 3 5 6 1. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit → (4) axit sunfuric b) SO 2 (1) → Na 2 SO 3 → (2) Na 2 SO 4 → (3) NaOH → (4) NaHSO 4 → (5) BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 2 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Cu SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 BaSO 4 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 3. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). H 2 S S SO 2 SO 3 H 2 SO 4 K 2 SO 4 1 2 3 4 6 7 8 9 5 KHSO 4 10 4. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 2 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 5 6 7 8 10 BaSO 4 1 2 KMnO 4 H 2 SO 4 KHSO 4 9 5. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 8 5 6 3 41 2 S S +6 b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 6. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 S 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 KHSO 4 4 K 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 3 4 11 7 8 9 10 7. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 4 1 SO 2 2 S 3 Na 2 S 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 NaHSO 4 2 Na 2 SO 4 3 NaCl 4 AgCl c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 8. Có bốn dung dòch không màu KCl, K 2 SO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học. Viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 9. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). 10. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 150 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: H 2 S, NH 3 .? 11. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) SO 2 1 NaHSO 3 2 Na 2 SO 3 3 Na 2 SO 4 4 NaHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 12. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). FeSO 4 SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 NaHSO 3 Na 2 SO 3 SO 2 H 2 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). SO 2 S H 2 S SO 2 H 2 SO 4 BaSO 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 13 12 16 15 14 19 18 17 20 14. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 3 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 6 7 8 9 1 O 2 2 5 H 2 SO 4 KHSO 4 10 BaSO 4 15. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 5 63 41 2 S +6 8 S b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 16. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 2 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 NaHSO 4 4 Na 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 4 17. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 3 1 SO 2 2 S 3 CaS 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 KHSO 4 2 K 2 SO 4 3 KBr 4 AgBr c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 18.Có bốn dung dòch không màu NaCl, MgSO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 19. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 20. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 100 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: HI, HBr .? 26 24 25 22 23 21 21. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) ZnS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) H 2 SO 3 1 KHSO 3 2 K 2 SO 3 3 K 2 SO 4 4 KHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 22 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). KClO 3 O 2 O 3 I 2 O 2 H 2 O NaOH 1 2 Ag 2 O Na 2 O 4 3 5 6 7 8 9 NaCl AgCl 10 23. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit → (4) axit sunfuric b) SO 2 (1) → Na 2 SO 3 → (2) Na 2 SO 4 → (3) NaOH → (4) NaHSO 4 → (5) BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 24 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Cu SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 BaSO 4 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 25. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). H 2 S S SO 2 SO 3 H 2 SO 4 K 2 SO 4 1 2 3 4 6 7 8 9 5 KHSO 4 10 26. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 2 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 5 6 7 8 10 BaSO 4 1 2 KMnO 4 H 2 SO 4 KHSO 4 9 32 31 30 28 29 27 27. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 8 5 6 3 41 2 S S +6 b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 28. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 S 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 KHSO 4 4 K 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 3 29. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 4 1 SO 2 2 S 3 Na 2 S 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 NaHSO 4 2 Na 2 SO 4 3 NaCl 4 AgCl c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 30. Có bốn dung dòch không màu KCl, K 2 SO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 31. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). 32. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 150 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: H 2 S, NH 3 .? 38 37 36 35 34 33 33. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) SO 2 1 NaHSO 3 2 Na 2 SO 3 3 Na 2 SO 4 4 NaHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 34. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). FeSO 4 SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 NaHSO 3 Na 2 SO 3 SO 2 H 2 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). SO 2 S H 2 S SO 2 H 2 SO 4 BaSO 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a) b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 36. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 3 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 6 7 8 9 1 O 2 2 5 H 2 SO 4 KHSO 4 10 BaSO 4 37. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 5 63 41 2 S +6 8 S b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 38. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 2 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 NaHSO 4 4 Na 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 4 44 43 42 41 40 39 39. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 SO 3 1 SO 2 2 S 3 CaS 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 KHSO 4 2 K 2 SO 4 3 KBr 4 AgBr c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 40.Có bốn dung dòch không màu NaCl, MgSO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 41. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 42. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 100 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: HI, HBr .? 43. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) ZnS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) H 2 SO 3 1 KHSO 3 2 K 2 SO 3 3 K 2 SO 4 4 KHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 44 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). KClO 3 O 2 O 3 I 2 O 2 H 2 O NaOH 1 2 Ag 2 O Na 2 O 4 3 5 6 7 8 9 NaCl AgCl 10 45. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). 50 49 48 47 46 45 a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit → (4) axit sunfuric b) SO 2 (1) → Na 2 SO 3 → (2) Na 2 SO 4 → (3) NaOH → (4) NaHSO 4 → (5) BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 46 Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Cu SO 2 H 2 SO 4 CuSO 4 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 BaSO 4 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. 47. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). H 2 S S SO 2 SO 3 H 2 SO 4 K 2 SO 4 1 2 3 4 6 7 8 9 5 KHSO 4 10 48. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). O 2 SO 2 K 2 SO 3 K 2 SO 4 3 4 5 6 7 8 10 BaSO 4 1 2 KMnO 4 H 2 SO 4 KHSO 4 9 49. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) 9 S S +4 S +4 S -2 S +6 S 7 8 5 6 3 41 2 S S +6 b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 50. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) H 2 S 1 SO 2 2 H 2 SO 4 3 KHSO 4 4 K 2 SO 4 5 BaSO 4 b) S 1 FeS 2 H 2 S 3 S 4 SO 2 5 H 2 SO 3 51. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). 55 54 52 53 52 51 a) H 2 SO 4 1 SO 2 2 S 3 Na 2 S 4 H 2 S 5 H 2 SO 4 b) H 2 SO 4 1 NaHSO 4 2 Na 2 SO 4 3 NaCl 4 AgCl c) Trong các phản ứng trên tổng số phản ứng oxi hóa - khử là: . 52. Có bốn dung dòch không màu KCl, K 2 SO 4 , HCl, Ba(OH) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). - Nếu chỉ được dùng một thuốc thử là giấy q tím có thể phân biệt được từng dung dòch các chất trên hay không? 53. Có bốn dung dòch không màu NaCl, Na 2 SO 4 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 đựng trong các lọ bò mất nhãn. Hãy phân biệt từng dung dòch bằng phương pháp hóa học, viết các phản ứng hóa học minh họa ( nếu có). 54. a) Cần cho bao nhiêu ml nước pha vào 150 gam dung dòch H 2 SO 4 98% để có được một dung dòch H 2 SO 4 49%. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/1ml. b) Giải thích tại sao không dùng H 2 SO 4 đậm đặc để là khô các khí như: H 2 S, NH 3 .? 55. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric b) SO 2 1 NaHSO 3 2 Na 2 SO 3 3 Na 2 SO 4 4 NaHSO 4 5 BaSO 4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên. -2 0 +4+6 S S S S 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 Giaûi ñaùp: 1. -2 S 0 S a) 2H 2 S + SO 2  3S + 2H 2 O b) 2H 2 S + O 2  2S + 2H 2 O c) H 2 S + Cl 2  S + 2HCl d) H 2 S + 2FeCl 3  2FeCl 2 + 2HCl + S e) H 2 S + H 2 SO 4  SO 2 + S + 2H 2 O 2. -2 S 0 S a) S + H 2 0 t → H 2 S b) S + 2Na 0 t → Na 2 S 3. 0 S +4 S a) S + O 2 0 t → SO 2 b) 4. 0 S +4 S a) SO 2 + H 2  S + H 2 O b) SO 2 + Mg  S + 2MgO c) SO 2 + 2CO 0 500 ,C boxit → S + 2CO 2 5. +4 S +6 S a) SO 3 + 2KI  K 2 SO 3 + I 2 b) S + 2H 2 SO 4 0 t → 3SO 2 + 2H 2 O c) H 2 SO 4 + 2HBr  SO 2 + Br 2 + 2H 2 O d) 2CaSO 4 0 1400 C → 2CaO + 2SO 2 + O 2 6. +4 S +6 S a) 2SO 2 + O 2 0 ,t xt → 2SO 3 b) S + 3F 2  SF 6 c) 5SO 2 + 2KMnO 4 +2H 2 O  K 2 SO 4 +2MnSO 4 + 2H 2 SO 4 7. +6 S -2 S a) H 2 S + 4Br 2 + 4H 2 O  8HBr + H 2 SO 4 b) H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O  8HCl + H 2 SO 4 8. +6 S -2 S a) 5H 2 SO 4 + Zn  4ZnSO 4 + H 2 S + 4H 2 O b) H 2 SO 4 + 8HI  4I 2 + H 2 S + 4H 2 O 9. +4 S -2 S a) 2H 2 S + 3O 2 2 SO 2 + 2H 2 O b) H 2 S + 3CuO  3Cu + SO 2 + H 2 O 10. +4 S -2 S a) SO 2 + 6HI  H 2 S + 2H 2 O + 3I 2 b) 11. 0 S +6 S a) 3Zn + 4H 2 SO 4  3ZnSO 4 + S + 4H 2 O b) 12. 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S +6 S a) S + 6HNO 3  H 2 SO 4 + 6NO 2 + 2H 2 O b) . thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua (1) → hiđro sunfua → (2) lưu huỳnh → (3) lưu huỳnh đioxit. .? 11. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) FeS 1 hiđro sunfua 2 lưu huỳnh 3 lưu huỳnh đioxit 4 axit sunfuric

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB, Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB, Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 06:27 am 20/09/2013
  Tài liệu hay thế này tìm mãi mới ra
 • An Nhiên
  An Nhiên · Vào lúc 07:01 pm 28/11/2013
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
 • cicinho
  cicinho · Vào lúc 02:53 pm 08/12/2013
  Cám ơn bạn, đúng cái mình tìm
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 02:56 pm 17/12/2013
  Tài liệu hay quá. Tiếc là chưa đủ điều kiện để down
 • fresh boy 7
  fresh boy 7 · Vào lúc 02:35 am 23/12/2013
  Bác nào có share nữa nha. Thank Thank
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0737268924713 s. Memory usage = 13.4 MB