Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

fresh boy 3
fresh boy 3(8392 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 107
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 09:10

Mô tả: Gi¸o viªn : NguyÔn Thanh HuyÒn §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc Tr­êng TiÓu häc Hoµng DiÖu Tæ 1 , 3 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng häc Tæ 2 , 4 T×m nh÷ng tõ cã tiÕng tËp Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được . Từ có tiếng học Từ có tiếng tập S¾p xÕp l¹i c¸c tõ trong c©u d­íi ®©y ®Ó t¹o thµnh c©u míi. MÑ lµ ng­êi th©n yªu nhÊt cña em Tõ chØ sù vËt . C©u kiÓu Ai lµ g× ? T×m nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng­êi , ®å vËt , con vËt , c©y cèi , ) ®­ îc vÏ d­íi ®©y : Bµi 1 Bµi 1 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ con vËt Th¶o luËn nhãm 4 Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Nhãm tõ chØ ng­êi Nhãm tõ chØ ®å vËt Nhãm tõ chØ con vËt Nhãm tõ chØ c©y cèi Bé ®éi C«ng nh©n ¤ t« M¸y bay C©y mÝaCon tr©uCon voi C©y dõa C o n n g ­ ê i L o µ i v Ë t § å v Ë t C © y c è i . . . . . . . . . . S ù v Ë t . v Ë t Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau Bài 2 bạn thân yêu thước kẻ dài quý mến cô giáo chào thầy giáo bảng nhớ học trò viết đi nai dũng cảm cá. Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u hái Ai ?  tõ chØ ng­êi Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Cái gì ? từ chỉ đồ vật Nh÷ng tõ ng÷ nµo tr¶ lêi cho c©u

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?, Từ chỉ sự vật - Ai là gì?

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 10:56 am 26/11/2013
  Cho mình hỏi cái này có bán không nhỉ???
 • NT2
  NT2 · Vào lúc 01:06 am 22/12/2013
  Tài liệu hay thật đấy
 • minhvt
  minhvt · Vào lúc 08:28 am 28/12/2013
  Hy vọng bác sẽ có nhưng bài viết hay hơn để em có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn. Chân thành cảm ơn!
 • my_hero
  my_hero · Vào lúc 10:16 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu hay lắm :x
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 11:10 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn thành công, vui vẻ nha
Đăng ký

Generate time = 0.0845561027527 s. Memory usage = 13.8 MB