Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh

fresh boy 7
fresh boy 7(8501 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 11:10

Mô tả: Líp 3 Líp 3 Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh trßn diÖn tÝch h×nh trßn  H×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn H×nh ch÷ nhËt n»m hoµn toµn trong h×nh trßn  H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau. H×nh A gåm 5 « vu«ng nh­ nhau. H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ. H×nh B còng gåm 5 « vu«ng nh­ thÕ. Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch DiÖn tÝch h×nh A b»ng diÖn tÝch h×nh B h×nh B  H×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau H×nh P gåm cã 10 « vu«ng nh­ nhau ®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6 ®­îc t¸ch thµnh h×nh M gåm 6 h×nh h×nh vu«ng vu«ng Ta nãi: Ta nãi: DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng DiÖn tÝch h×nh P b»ng tæng diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N diÖn tÝch h×nh M vµ h×nh N P N M A B 1) 2) 3) DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng. vµ h×nh N gåm 4 « vu«ng. Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 1: C©u nµo ®óng, c©u nµo sai ? a) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC lín h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD b) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC bÐ h¬n diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD c) DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC b»ng diÖn tÝch h×nh tø gi¸c ABCD A B C D Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 2: a) - H×nh P gåm bao nhiªu « vu«ng ? - H×nh Q gåm bao nhiªu « vu«ng ? b) So s¸nh diÖn tÝch h×nh P víi diÖn tÝch h×nh Q P Q Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n Bµi 3: So s¸nh diÖn tÝch h×nh A víi diÖn tÝch h×nh B A B Líp 3 Líp 3 DiÖn tÝch cña mét h×nh DiÖn tÝch cña mét h×nh To¸n E F So sánh diện tích của hai hình E, F?

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh, Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh, Toan Lop 3- Dien tich cua mot hinh

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Cam nang kinh doanh
  Cam nang kinh doanh · Vào lúc 05:58 pm 17/09/2013
  Cảm ơn bạn nhé. tài liệu hay mà
 • leal
  leal · Vào lúc 09:52 am 31/10/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu này rất hay!
 • Hận Mộc
  Hận Mộc · Vào lúc 10:43 am 16/11/2013
  Hay quá. Mình cũng đang cần những tài liệu như thế này. Cảm ơn bạn nhiều nha :x
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 02:01 am 25/11/2013
  Cảm ơn bạn về tài liệu quý báu này!
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 05:17 am 05/12/2013
  Cảm ơn bạn rất nhiều, hi, rất hay!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.117760181427 s. Memory usage = 13.35 MB