Một số vật nuôi trong gia đình

Aristarchus
Aristarchus(8993 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 100
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 14:10

Mô tả: Gi¸o ¸n Lµm quen m«i tr­êng xung quanh §Ò tµi Mét sè vËt nu«i trong gia ®×nh (Líp MÉu gi¸o Lín) Mục tiêu bài giảng *Kiến thức: Nhận biết đặc điểm, lợi ích của một số con vật nuôi trong gia đình. *Kỹ năng: Phân nhóm các con vật theo đặc điểm - So sánh nhận xét được sự giống nhau và khác nhau của những con vật đó. *Thái độ: Biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình Ban ngày thanh thản ung dung Ban đêm truy lùng, sục sạo chẳng ngơi Những quân trộm cắp của người Ra công tìm tòi, săn bắt chẳng tha Đó bé là con gì? Con mÌo Con mÌo MÌo lµ con vËt nu«i trong gia ®×nh nh­ng chóng thuéc nhãm nµo ? KÓ tªn c¸c con vËt thuéc nhãm gia sóc. Con chã Con chã . sè vËt nu«i trong gia ®×nh (Líp MÉu gi¸o Lín) Mục tiêu bài giảng *Kiến thức: Nhận biết đặc điểm, lợi ích của một số con vật nuôi trong gia đình. *Kỹ năng:. con vật theo đặc điểm - So sánh nhận xét được sự giống nhau và khác nhau của những con vật đó. *Thái độ: Biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia

— Xem thêm —

Xem thêm: Một số vật nuôi trong gia đình, Một số vật nuôi trong gia đình, Một số vật nuôi trong gia đình

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.1504590511322 s. Memory usage = 17.59 MB