BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG

fresh boy 40
fresh boy 40(8367 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 8
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 14:10

Mô tả: CHUONG I TRONG TROT ,LAM NGHIEP DAI CUONG BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG I- Muc dich ,y nghia cua cong tac khoa nghiem giong cay trong  1.khao nghiem giong cay trong tai cac vung sinh thai khac nhau nham danh gia khach quan, chinh xac va cong nhan ki p thoi giong moi phu hop voi tung vung va he thong luan canh la viec lam can thiet  2.khao ngiem giong cay trong cung cap cho chung ta nhung thong tin chu yeu ve ki thuat canh tac va huong dan su dung nhung giong moi duoc cong nhan II-Cac loai thi nghiem khao nghiem giong cay trong  1 thi nghiem so sanh giong  Giong moi chon tao hoac nhap noi duoc so sanh voi cac giong pho bien rong rai trong san xuat dai tra.  So sanh ve cac chi tieu nhu:sinh truong,phat trien,nang suat ,chat luong nong san va tinh chong chiu  Cac chi tieu se duoc gui cho trung tam khao nghiem giong Quoc Gia   thi nghiem kiem tra ki thuat  thi nghiem kiem tra ki thuat nham kiem tra nhung de xuat cua co quan chon tao giong ve quy trinh ki thuat gieo trong  thi nghiem kiem tra duoc tien hanh nham xac dinh thoi vu,mat do gieo trong,che do phan bon cua giong.  Sau khi khoa nghiem neu giong dap ung duoc yeu cau se duoc cap giay chung nhan cua quoc gia va duoc phep pho bien trong san xuat.  3 thi nghiem san xuat quang cao  De tuyen truyen dua giong moi vao san xuat dai tra, can bo tri thi nghiem san xuat quang cao  Thi nghiem san xuat qunag cao duoc trien khai tren dian tich lon  Pho bien quang cao tren cac phuong tien truyen thong dai chung  CUNG CO BAI TAP  Tai sao phai khoa nghiem giong cay trong troc khi vao san xuat dai tra?  thi nghien so sang giong nham muc dich gi?  thi nghiem san xuat quang cao nham muc dich gi? CAM ON CAC BAN DA NGHE BAI THUYET TRINH CUA NHOM 6 • CHUC CAC BAN HOC TOT NHA . I TRONG TROT ,LAM NGHIEP DAI CUONG BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG I- Muc dich ,y nghia cua cong tac khoa nghiem giong cay trong  1 .khao nghiem giong. thi nghiem khao nghiem giong cay trong  1 thi nghiem so sanh giong  Giong moi chon tao hoac nhap noi duoc so sanh voi cac giong pho bien rong rai trong

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG, BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG, BAI 2 KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 07:18 pm 27/10/2013
  Tài liệu rất hay. cảm ơn bạn :)
 • windy
  windy · Vào lúc 04:19 pm 13/11/2013
  Cám ơn bạn nhé! Hy vọng bạn tích cực chia sẻ thêm tài liệu hay nữa!
 • Hoa hồng
  Hoa hồng · Vào lúc 09:01 am 10/12/2013
  Oa. Tài liệu hay quá ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 08:51 pm 16/12/2013
  Thank bạn nhiều. tài liệu vừa bổ ích lại vừa phong phú
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 03:21 am 17/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình mà biết đến bài này sớm hơn thì tốt quá 
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0943989753723 s. Memory usage = 13.84 MB