Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT)

fresh boy 39
fresh boy 39(8514 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 02:10

Mô tả: §Ỉng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ - Giao Thủ – Nam §Þnh Chuyªn ®Ị: Gi¶i ph¬ng tr×nh I) C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1) C«ng thøc nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh bËc hai: ax 2 + bx + c = 0 (1) §Ỉt ∆=b 2 -4ac. +) Nếu ∆>0 thì phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: 1 2 b x a - + D = ; 2 2 b x a - - D = +) Nếu ∆=0 phương trình (1) có nghiệm kép: 1 2 2 b x x a - = = +) Nếu ∆<0 thì phương trình (1) vô nghiệm. NÕu ph¬ng tr×nh (1) có: b=2b’ Đặt ∆’=b’ 2 -ac +) Nếu ∆’ > 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt: 1 ' 'b x a - + D = ; 1 ' 'b x a - + D = +) Nếu ∆’ = 0 thì phương trình (1) có nghiệm kép: 1 2 'b x x a - = = +) Nếu ∆’<0 thì phương trình (1) vô nghiệm. 2) Ph¬ng tr×nh quy vỊ ph¬ng tr×nh bËc hai a) Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng 4 2 0ax bx c+ + = (a≠0) - C¸ch gi¶i: §Ỉt x 2 = t (t≥0) råi ®a vỊ gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai Èn t. Sau ®ã ®èi chiÕu ®iỊu kiƯn ®Ĩ lÊy t vµ tõ ®ã thay trë l¹i ®Ĩ t×m x. b) Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu C¸ch gi¶i: Bíc 1: T×m ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh cđa ph¬ng tr×nh. Bíc 2: Quy ®ång mÉu thøc hai vÕ rråi khư mÉu Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®ỵc Bíc 4: Trong c¸c gi¶ trÞ t×m ®ỵc cđa Èn, lo¹i c¸c gi¸ trÞ kh«ng tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh, c¸c gi¸ trÞ tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh ®· cho. c) Ph¬ng tr×nh tÝch - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng: A(x).B(x).C(x)… = 0 trong ®ã A(x); B(x); C(x); … lµ c¸c ®a thøc Èn x. - C¸ch gi¶i: ( ) 0 ( ). ( ). ( ) . 0 ( ) 0 ( ) 0 A x A x B x C x B x C x é = ê ê ê = Û = ê ê = ê ë 1 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định II) Các dạng bài tập Loại 1: Phơng trình bậc hai Bài 1: a) 2 28 52 0x x- + = b) 2 3 5 1 0x x+ - = c) 2 7 2 3 0x x- + = d) 2 2 7 3 0x x- + = e) 2 6 5 0x x+ - = f) 2 3 5 2 0x x+ + = g) 2 8 16 0x x- + = h) 2 16 24 9 0z z+ + = i) 2 12 288 0x x- - = j) 2 9 12 4 0x x- + = k) 2 13 36 0x x- + = l) 2 3 2 5 0x x- + = m) 2 64 3600 0x x- - = n) 2 12 8 1 0x x- + = o) 2 2 7 39 0x x- + + = p) 2 3 7 0x x- + = q) 2 2 5 1 0x x- + = r) 2 3 2 8 0x x- + + = s) 2 16 10 1 0x x+ + = t) 2 2 7 4 0x x- + = Bài 2: a) Loại 2: Phơng trình trùng phơng a) 4 2 2 3 2 0x x- - = b) 4 2 2 8 0x x- - = c) 4 2 13 36 0x x- + = d) 4 2 4 5 9 0x x- - = e) 4 2 24 25 0t t+ - = f) 4 2 9 8 1 0x x+ - = g) 4 2 3 10 3 0x x+ + = h) 4 2 9 2 32 0a a+ - = i) 4 2 3 9 0u u+ + = j) 4 2 2 5 2 0x x+ + = k) 4 2 6 27 0x x- - = l) 4 2 12 27 0a a- + = m) 4 2 3 10 0t t+ + = n) 4 2 6 0x x+ - = o) 4 2 2 120 0x x- - = p) 4 2 36 13 1 0x x- + = q) 4 2 7 144 0z z- - = r) 4 2 1,16 0,16 0x x- + = s) 4 2 5 (2 5 3) 5 3 0x x+ + + + = t) 4 2 3 (2 3) 2 0x x- - - = u) 4 2 1 1 1 0 3 2 6 x x- + = v) 4 2 1 3 11 0 3 2 6 x x- - = x) 4 2 (5 2) (5 2) 10 0x x+ - - - = y) 4 2 39 360 0x x- + = B i 2: a) 4 2 2 2 1 15 35x x x x x+ - + = - - b) 4 2 4 2 2 3 6 3x x x x+ - = + + c) 4 2 4 2 5 7 2 3 10 3x x x x- - = - - d) 4 2 2 5 2 16 10x x x+ - = - 2 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định e) 2 ( 2)( 2)( 10) 72x x x- + - = f) ( 2)( 1)( 1)( 2) 10x x x x- - + + = g) ( 4)( 3)( 3)( 4) 44x x x x- - + + = h) 2 2 ( 9)( 1) 33x x- - = i) 2 2 ( 2)( 5) 12x x+ - = - Loại 3: Phơng trình chứa ẩn ở mẫu B i 1 a) B i 2 B i 3 a) 2 3 1 2 5 4 2 1 3 2 3 x x x x x x - + - + = - + + - b) 2 3 1 2 4 2 6 8 x x x x x x + - + = - - - + - c) 2 2 1 3 5 3 6 x x x x x - + = - - - d) 2 2 1 8 4 32 0 4 8 12 6 3(4 16 ) x x x x x x + - + = + - - e) 3 2 2 3 2 7 6 30 16 1 1 x x x x x x x x + + - - + = - + + f) 2 1 3 1 2( 1) 1 4x x + = - - g) 2 3 2 1 2 5 4 1 1 1 x x x x x - + = - - + + h) 2 15 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 x x x x x x - + - - = + - - + B i 5 a) 2 2 1 1 1 4 3 8 15 6x x x x + = + + + + b) 2 2 2 1 2 3 6 5 6 8 15 13 40 5x x x x x x + + = - + - + - + c) 2 2 2 1 1 1 1 9 20 11 30 13 42 18x x x x x x + + = + + + + + + d) 2 2 2 2 1 1 2 4 5 6 3 2 4 3 x x x x x x x ổ ử ữ ỗ + + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + + + + + e) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 6 7 12 9 20 11 30 3x x x x x x x x + + + = - + - + - + - + f) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 3 2 5 6 7 12 9 20 14a a a a a a a a a a + + + + = + + + + + + + + + g) 2 2 2 2 1 1 1 1 9 3 8 15 12 35 16 63 20a a a a a a a a + + + = - + + + + + + + 3 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định B i 6 a) 2 2 8 1 x x x ổ ử ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ỗ ố ứ - b) 2 2 5 1 4 x x x ổ ử ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + c) 2 2 1 1 15 1x x ổ ử ổử ữ ữ ỗ ỗ + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + d) 2 2 2 25 11 ( 5) x x x + = + e) 2 2 1 1 5 ( 2) 16x x + = + f) 2 2 2 4 12 ( 2) x x x + = + g) 2 2 2 81 40 ( 9) x x x + = + h) 2 2 2 15 ( 1) x x x + = + B i 7 a) 2 2 1 1 40 2 9 x x x x ổ - ử ổ - ử ữ ữ ỗ ỗ + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ - b) 2 2 2 2 2 2 4 20. 5 48. 0 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - c) 2 2 2 2 2 2 5 4 . 0 1 1 2 1 x x x x x x ổ ử + ổ - ử - ữ ữ ỗ ỗ + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - d) 2 2 2 2 2 2 4 5 48 4 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - e) 2 2 2 2 2 2 4 5. 44 12 0 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - B i 8 a) (3 ) 3 . 2 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + b) (5 ) 5 . 6 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + c) (8 ) 8 . 15 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + B i 9 a) 2 2 2 7 1 3 2 3 5 2 x x x x x x - = - + + + b) 2 2 4 3 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - + - + 4 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định c) 2 2 2 13 6 2 5 3 2 3 x x x x x x + = - + + + d) 2 2 3 7 4 3 1 1 x x x x x x + = - - + + + e) 2 2 4 5 3 3 5 3 2 x x x x x x + = - + + - + f) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - + - + g) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - - + - + B i 10 a) 2 2 2 10 15 4 6 15 12 15 x x x x x x x - + = - + - + b) 2 2 2 2 3 5 5 5 1 4 5 6 5 4 x x x x x x x x - + - + - = - - + - + c) 2 2 2 2 13 15 15 15 1 14 15 16 15 12 x x x x x x x x - + - + - = - - + - + Bài 11: a) 4 4 8 8 8 1 1 2 2 3 x x x x x x x x + - + - + = + - - + - + b) 1 2 3 4 4 1 2 3 4 x x x x x x x x + - - + + + + = - + + - c) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7 1 3 4 6x x x x x x x x + + + = + + + + + + + + + + d) 2 2 2 2 2 2 8 20 4 6 6 12 1 4 2 3 x x x x x x x x x x x x + + + + + + + + + = + + + + + Loại 4: Phơng trình tích B i 1: a) 2 ( 1)( 2 3) 0x x x- + - = b) 3 2 3 2 0x x x+ + = c) 2 2 (3 5 1)( 4) 0x x x- + - = d) 2 2 2 (2 4) (2 1) 0x x x+ - - - = e) 2 2 2 2 ( 2 5) ( 5)x x x x+ - = - + f) 2 2 2 ( 1) (4 1)x x x+ + = - g) 2 2 2 ( 3 2) 6( 3 2)x x x x+ + = + + h) 2 2 3 (2 3) 10 15 0x x x+ - - = i) 3 2 5 5 0x x x- - + = j) 3 2 3 2 6 0x x x+ - - = k) 3 2 3 6 4 0x x x+ - = l) 3 2 6 3 10 0x x x+ + - = m) 3 2 4 4 0x x x- - + = n) 2 2 2 2 (5 4 10) ( 7 9) 0x x x x+ + - - + = o) 2 2 2 2 (2 10 5) (2 21 8)x x x x+ + = - - p) 2 2 2 2 (2 7 20) ( 5 7)x x x x- + = + - q) 2 2 2 2 2 2 (2 1998) 4( 3 950) 4(2 1998)( 3 950)x x x x x x x x+ - + - - = + - - - 5 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định r) 2 2 2 2 ( 2) 2( 2)( 3 4) ( 3 4)x x x x x x- - - - + = - - + s) 2 2 2 2 2 2 (3 10 7) 2(3 10 7)( 5 12) ( 5 12) 0y y y y y y y y+ - + + - + - + + - = B i 2: a) 3 2 6 3 10 0x x x+ + - = b) 3 2 2 3 2 0x x x+ + + = c) 3 2 3 1 0x x x- + + = d) 3 2 7 14 8 0x x x- + - = e) 3 2 5 7 0x x x- + + = f) 3 2 4 29 24 0x x x+ - + = g) 3 2 2 29 30 0x x x- - + = h) 3 2 2 7 7 12 0x x x- - + = i) 3 2 6 11 6 0x x x+ + + = j) 3 2 5 8 4 0x x x- + - = k) 3 2 2 7 14 0x x x+ + + = l) 3 2 4 0x x+ + = B i 3: a) 4 3 2 10 15 10 16 0x x x x- + + - = b) 4 3 2 11 8 8 12 0x x x x+ - + - = c) 4 3 2 2 3 17 27 9 0x x x x+ - - - = d) 4 3 2 2 6 10 5 0x x x x- + - + = e) 4 3 2 4 19 106 120 0x x x x- - + - = f) 4 3 2 2 21 74 105 50 0x x x x- + - + = g) 4 3 2 3 14 6 4 0x x x x+ - - + = h) 4 3 2 3 6 3 1 0x x x x- - + + = Loại 5: Phơng trình tam thức a) 6 3 7 6 0x x- + = b) 6 3 9 8 0x x- + - = c) 8 4 17 16 0x x- + = d) 8 4 2 0x x+ - = e) 12 6 1 0x x- - = f) 10 5 6 0x x+ - = g) 6 3 10 16 0x x- + = h) 6 3 2 5 3 0x x- + - = Loại 6: Phơng trình đối xứng B i 1: a) 3 2 2 7 7 2 0x x x+ + + = b) 3 2 9 7 7 9 0x x x- + + - = c) 3 2 4 5 5 4 0x x x+ + + = d) 3 2 2 2 1 0x x x- - + = e) 3 2 4 4 1 0x x x- + + - = f) 3 2 2 5 5 2 0x x x- - - = g) 3 2 8 5 5 8 0x x x+ + + = h) 3 2 2 3 3 2 0x x x- + + - = B i 2: a) 4 3 2 2 3 16 3 2 0x x x x- - - + = b) 4 3 2 5 12 5 1 0x x x x+ - + + = c) 4 3 2 6 5 38 5 6 0x x x x+ - + + = d) 4 3 2 6 7 36 7 6 0x x x x+ - + + = e) 4 3 2 7 14 7 1 0x x x x- + - + = f) 4 3 2 10 1 0x x x x+ - + + = g) 4 3 2 4 12 47 12 4 0x x x x+ - + + = h) 4 3 2 10 77 150 77 10 0x x x x- + - + = i) 4 3 2 3 4 3 1 0x x x x- + - + = j) 4 3 2 2 6 2 0x x x x+ - + + = k) 4 3 2 10 26 10 1 0x x x x- + - + = l) 4 3 2 2 11 2 0x x x x+ - + + = 6 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định Loại 7: Phơng trình Đặt ẩn phụ B i 1: a) 2 2 2 3( ) 2( ) 1 0x x x x+ - + - = b) 2 2 2 ( ) 4( ) 12x x x x+ + + = c) 2 2 2 2( 2 ) 3( 2 ) 1 0x x x x- + - + = d) 4 2 (2 3) 5(2 3) 6x x+ + + = e) 2 2 2 ( 5 ) 10( 5 ) 24 0x x x x- + - + = f) 2 2 2 ( 5 ) 2( 5 ) 24 0x x x x+ - + - = g) 2 2 2 ( 2) 12( 2) 35 0x x x x+ + - + + + = h) 2 2 2 ( 3 1) 2( 1) 8 0x x x x+ - + + - - = i) 2 2 ( 3 2)( 3 1) 20x x x x+ + + + = j) 2 2 ( 3 4)( 3 2) 3x x x x- + - + = k) 2 2 2 ( 4 4) 4 2 0x x x x- + + - - = l) 2 1 1 4 3 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ m) 2 1 1 2 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ n) 2 1 1 3 10 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ o) 2 2 1 1 5 12 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ p) 2 2 1 1 4 12 47 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ q) 2 2 1 1 2 3 16 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ r) 2 2 1 1 7 2 9x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ s) 1 1 4 6 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ t) 2 2 7 7 1 x x x x + + = + + u) 2 2 2 5 3 0 ( 1) ( 1) x x x x - + = + + v) 2 2 48 4 10 3 3 x x x x ổ ử ữ ỗ + = - ữ ỗ ữ ỗ ố ứ B i 2: a) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 8x x x x+ + + = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 4 5 8 31x x x x- - - - = - c) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 7 8 144x x x x+ + - - = d) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 6 8 9 40x x x x+ + + + = e) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 5 7 297x x x x- - + + = f) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 4 5 10x x x x+ + + + = g) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 1 0x x x x+ + + + + = h) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 6 108x x x x- + + + = i) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 5 7 9x x x x+ + + + = j) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 4 5 40x x x x+ + + + = k) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 3x x x x+ + + + = l) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 5 4 2 72x x x x- - - - = m) ( ) ( ) ( ) 1 1 3 3x x x x- + + = n) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 24x x x x+ + + = o) ( ) ( ) ( ) 16 1 2 3 9x x x x+ + + = p) ( ) ( ) 2 2 3 2 7 12 24x x x x+ + + + = q) ( ) ( ) 2 1 1 56x x x x+ - + = r) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 1 12 1 3 2 1 4x x x x+ - + + = s) ( ) ( ) ( ) 2 6 7 3 4 1 6x x x+ + + = t) ( ) ( ) ( ) 2 6 5 3 2 1 35x x x+ + + = u) ( ) ( ) ( ) 2 4 3 1 2 1 810x x x+ + + = B i 3: 7 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định a) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 5 6 10 12 3x x x x x+ + + + = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 3 6 120x x x x x+ + + + = c) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 3 8 12 4x x x x x+ + + + = d) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 5 8 10 72x x x x x- - - - = e) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 3 5 15 16x x x x x+ + + + = - f) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 1 2 5 1 9x x x x x- + + + = B i 4: a) 2 2 3 2 2 1x x x x x+ = + + - b) 2 2 3 1 3x x x x+ + - = + c) 2 2 2 3 2 2 3 9 33x x x x+ + + + = d) 2 2 3 21 16 2 7 7 0x x x x+ + + + + = e) 3 10 0x x+ - = f) 12 35 0x x+ + = g) 2 5 3 0x x+ + = h) 2 13 45 0x x+ - = i) 2 2 2 7 2 2 2 12 x x x x + + + = + + ) 2 1 1 2 1 2 2 x x x + + = + k) 4 1 2 4 1 x x x x - + = - l) 2 3 2 3 3 2 x x x x - + = - B i 5: a) 2 2 24 15 2 2 8 2 3x x x x - = + - - - b) 2 2 2 1 1 9 2 2 2 3 2( 2 4)x x x x x x + = - + - + - + c) 2 2 5 3 4 0 5 x x x x x x + - + + = + - d) 2 2 2 2 2 1 1 2 x x x x x x x x - - + - = - + - - e) 2 2 2 1 2 6 3 3 3 4 3 5x x x x x x + = - + - + - + d) 6 8 1 ( 1)( 2) ( 1)( 4)x x x x + = + + - + e) 2 2 7 5 1 x x x x + - = + + B i 6: Loại 8: Phơng trình bậc chứa dấu giá trị tuyệt đối Bài 1: a) 3 5x + = b) 7 4x - = c) 5 2 7x + = d) 2 3 4x- + = e) 4 5 1x + = f) 2 2 5x- + = 8 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định g) 4 2x- + = h) 3 2 7x + = i) 1 4 3 3 x + = j) 4 1 7 x- - = k) 3 4 2 4 9 x- + = l) 1 5 2 7 2 x - = - m) 3 2 6x x= - n) 3 8x x- = - o) 5 16 3x x- - = p) 5 3x x- = q) 2 2x x- = + r) 2 4 5x x- = + s) 2 3 4 1x x- = - t) 7 3 3 2x x- = + u) 2 3 2( 3)x x- = - v) 4 3 2 5 0x x- - + - = x) 2 1 3 4 3 2 x x+ = - y) 3 4 1 2 2 3 3 x x- = - z) 2 3 3x x+ - = aa) 2 0x x+ = ab) 2 5 2 2x x- + = - ac) 2 3 2 1 0x x x- + + - = ad) 2 (3 1) 4 1 5 0x x- - - + = Bài 2: a) 1 2 0x x- - - = b) 2 3 5 2 0x x- - - = c) 2 3 0x x- + + - = d) 2 3 4 5 0x x+ + - - = e) 3 2 2 1 3 0x x- + - - + + = f) 1 5 4x x+ + - = g) 1 3 3 2 4 0 3 x x+ + - = h) 3 2 0x x- - - = i) 1 2 1x x x+ - - = j) 2 1 3 1 2 6x x x- - + = + k) 2 4 1 3x x x- + + - - = + l) 2 1 2 1 2x x x- + - + = - + m) 2 3 2 3 2 2 3x x x+ + - = - - n) 2 1 2 3 5x x x- + - = - o) 2 3 4 2 4 3 2x x x- - + - = - p) 7 2 3 1 3x x x+ - - = - Bài 3: a) 1 2 3 4x x x+ + - - - = b) 1 2 1 2x x x- - - - + + = - c) 1 2 3 14x x x- + + + + = d) 1 2 3 1x x x+ + - - + = e) 1 2 3 4x x x- + + = + f) 2 1 3 2 0x x x- + + + = g) 3 2 3 2x x x- - - + - = h) 5 4 2 3 3 7x x x- - + + = i) 1 2 3 3 2 1x x x x- - + - + + = - j) 3 2 1 2 3 3 4x x x x- + - - + - = - Loại 9: Phơng trình vô tỉ Bài 1 a) 3 2 5 8 7 16 28x x x- + = b) 4 8 5 2 9 18 20x x x- + - - - = c) 16 16 9 9 4 4 1 16x x x x+ - + + + + + = d) 25 25 7 49 49 1 4 4x x x x- - - = - + - e) 5 1 36 36 9 9 8 12x x x x- - - + - = - 9 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định f) 4 4 20 3 5 9 45 6 3 x x x+ - + + + = g) 15 1 25 25 6 1 2 9 x x x - - - = + - B i 2: a) 1 1x x+ = - b) 2 2x x- = - c) 4 20 20x x- = - d) 1 2x + = e) 3 2 4x + = f) 5 1x x+ = - g) 1 13x x+ + = h) 2 5 2 1x x+ = - i) 5 7x x- + = j) 4 4x x- = - k) 1 3x x- - = l) 5 1x x- = - m) 3 2 3x x+ - = n) 2 2 1 5 0x x+ - + = o) 2 8 2 1 21x x+ - = p) 2 1 16x x- - = q) 3 2 2 3x + = = r) 2 1 2 1x x- = - B i 3: a) 2 4 4 49x x- + = b) 2 4 4 1 13x x- + = c) 2 6 9 3x x x- + = + d) 2 2 1 3x x x+ + = - + e) 2 2 2 1 4 4 2 1x x x x x- + - + + = - + f) 2 2 10 25 9 6 1 3 2x x x x x- + + + + = - g) 2 4 3 1x x x- + = - h) 2 5 4 1x x x+ + = + i) 2 2 2 1 4 4 3x x x x- + + - + = j) 2 2 2 2 1 4 4 4 4x x x x x x+ + + - + = + + l) 2 4 4 8x x x- + + = m) 3 4 1 8 6 1 5x x x x+ - - + + - - = n) 1 4 5 11 8 5 4x x x x- + - + + + - = o) 4 4 9 6 1x x x x+ - + + - = p) 6 4 2 11 6 2 1x x x x+ - + + + - + = q) 2 4 2 7 6 2 1x x x x+ + - + + - - = r) 2 1 1 1x x x- - - - = s) 3 4 1 8 6 1 5x x x x+ + - + + - - = t) 1 4 5 11 8 5 4x x x x- + - + + + - = u) 2 2 5 2 3 2 5 7 2x x x x- + - + + + - = v) 2 2 6 9 10 25 8x x x x- + + + + = Bài 4: 10 . kiƯn x¸c ®Þnh lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh ®· cho. c) Ph¬ng tr×nh tÝch - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng: A(x).B(x).C(x)… = 0 trong ®ã A(x); B(x); C(x); … lµ c¸c ®a thøc. mÉu thøc hai vÕ rråi khư mÉu Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®ỵc Bíc 4: Trong c¸c gi¶ trÞ t×m ®ỵc cđa Èn, lo¹i c¸c gi¸ trÞ kh«ng tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT), Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT), Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • leal
  leal · Vào lúc 10:05 am 21/10/2013
  Tài liệu hay thật đấy
 • minhvt
  minhvt · Vào lúc 07:54 pm 07/11/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • Juu
  Juu · Vào lúc 07:41 am 05/12/2013
  Tài liệu Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho... rất hay và bổ ích. cám ơn bạn rất nhiều!
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 08:08 pm 31/12/2013
  Cảm ơn bạn, mình đang cần tài liệu này lắm lắm. Thank so much!
 • Huyen KT
  Huyen KT · Vào lúc 11:19 pm 31/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều, những tài liệu này rất hữu ích!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0876090526581 s. Memory usage = 13.88 MB