KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8

fresh boy 5
fresh boy 5(8529 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 10
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 21:10

Mô tả: ĐỀ 1: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - ĐẠI SỐ 8 (Thời gian làm bài 45’) I/ TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Câu 1: Giá trị của biểu thức x 2 – 2x + 1 tại x = 1 là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 2: Kết quả của phép nhân xy.(2x 2 y – 3x) là: A. 2x 2 y 3 – 3x 2 y B. 2x 3 y 3 – 3x 2 y C. 2x 3 y 2 – 3x 2 y D. 2x 2 y 2 – 3x 2 y Câu 3: Kết quả đúng của tích (2x + 3)(2x – 3) là: A. 2x 2 – 9 B. 4x 2 – 9 C. 4x 2 – 3 D. 2x 2 – 3 Câu 4: Phân tích đa thức 2x+ 2y– ax– ay thành nhân tử được: A. (x + y)(2 – a) B. (x – y)(2 + a) C. (x + a)(2 – y) D. (x + 2)(y – a) Câu 5: Kết quả của phép chia 27x 6 y 5 z : 9x 4 y 3 là: A. 3x 3 y 3 z B. 3x 2 y 2 z C. 3x 2 yz D. 3xyz Câu 6: Nếu 2x 2 – 8 = 0 thì giá trị của x là: A. x = 4 B. x = ± 4 C. x = 8 D. ± 2 II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2đ) Rút gọn: a/ (x + y) 2 + (x – y) 2 – 2y 2 b/ (x + 2)(x – 2) – 3(x – 2) – x(x – 3) Bài 2: (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a/ xy – y + 3x – 3 b/ x 2 – 4x + 4 – 25y 2 Bài 3: (2đ) Tìm x biết: a/ (x – 1) 2 –x(x – 5) = 10 b/ x(x – 3) + 4x – 12 = 0 Bài 4: (1đ) Làm tính chia: (2x 3 + 5x 2 – 7x + 2) : (x 2 + 3x – 2) ĐỀ 2: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - ĐẠI SỐ 8 (Thời gian làm bài 45’) I/ TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Câu 1: Giá trị của biểu thức x 2 – 4x + 4 tại x = 2 là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 2: Kết quả của phép nhân xy.(3x 2 y – 2x) là: A. 3x 2 y 2 – 2x 2 y B. 3x 3 y 2 – 2x 2 y C. 3x 3 y 3 – 2x 2 y D. 3x 2 y 3 – 2x 2 y Câu 3: Kết quả đúng của tích (3x + 2)(3x – 2) là: A. 3x 2 – 4 B. 9x 2 – 2 C. 9x 2 – 4 D. 3x 2 – 2 Câu 4: Phân tích đa thức 5x+ 5y– ax– ay thành nhân tử được: A. (x + y)(5 – a) B. (x – y)(5 + a) C. (x + a)(5 – y) D. (x + 5)(y – a) Câu 5: Kết quả của phép chia 27x 6 y 5 z : 9x 3 y 4 là: A. 3x 3 y 3 z B. 3x 3 y 2 z C. 3x 3 yz D. 3x 2 yz Câu 6: Nếu 3x 2 – 12 = 0 thì giá trị của x là: A. x = 4 B. x = ± 4 C. x = 8 D. ± 2 II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (2đ) Rút gọn: a/ (x – y) 2 + (x + y) 2 – 2y 2 b/ (x + 3)(x – 3) – 3(x – 4) – x(x – 3) Bài 2: (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a/ xy – y + 2x – 2 b/ x 2 – 6x + 9 – 25y 2 Bài 3: (2đ) Tìm x biết: a/ (x – 1) 2 –x(x – 4) = 5 b/ x(x – 2) + 3x – 6 = 0 Bài 4: (1đ) Làm tính chia: (2x 3 + 5x 2 – 7x + 2) : (x 2 + 3x – 2) I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bảng sau. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 II. T Ự LUẬN . (7 điểm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và ghi vào bảng sau. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 II. T Ự LUẬN . (7 điểm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐỀ 1: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - Đ I SỐ 8 (Th i gian làm b i 45’) I/ TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Câu 1: Giá trị của biểu thức x 2 – 2x + 1 t i x = 1 là: A. 4. 3x – 2) ĐỀ 2: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - Đ I SỐ 8 (Th i gian làm b i 45’) I/ TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Câu 1: Giá trị của biểu thức x 2 – 4x + 4 t i x = 2 là: A. 4

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8, KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8, KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Lưu Thị Quỳnh
  Lưu Thị Quỳnh · Vào lúc 10:27 pm 02/10/2013
  Tài liệu KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8 rất hay và bổ ích. cám ơn bạn rất nhiều!
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 08:48 pm 06/11/2013
  Đúng là tài liệu em đang cần!!! :X:X:X
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 11:28 pm 27/11/2013
  Cảm ơn bạn tỷ tỷ lần nhé. Chúc bạn ngày mới vui vẻ. Mình đang cần tìm những tài liệu này.
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 08:57 am 06/12/2013
  Mình đang đi tìm về tài liệu này, rất cảm ơn sự đóng góp của bạn nhé
 • fresh boy 41
  fresh boy 41 · Vào lúc 02:00 pm 21/12/2013
  Bác nào có share nữa nha. Thank Thank
Đăng ký

Generate time = 0.268314123154 s. Memory usage = 13.83 MB