4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot)

fresh boy 13
fresh boy 13(8361 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 27
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 06:11

Mô tả: Đề bài kiểm tra đại số 1 tiết Bài 1: (3đ): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) a) + 4 1 . 11 9 3 11 2 6. 4 1 b) 4. 1 2 1 .3 2 1 .2 2 1 23 + + c) 10 . 01,0 - 16 9 + 3. 49 - 4 6 1 Bài 2: (4đ): Tìm x biết: a) 7 1 2 1 . 5 3 = x b) 5 - |3x - 1| = 3 c) (1 - 2x) 2 = 9 d) 37 3 13 7 x x = + Bài 3 : (2đ) Nhà trờng đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của khối tỷ lệ với 9; 11; 13; 3. Không có học sinh kém. Hỏi theo chỉ tiêu của nhà trờng thì có bao nhiêu học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, bit rng s hc sinh khỏ nhiu hn s hc sinh gii 20 em Bi 4 (1 đ): Cho 4 số khác 0: 4321 ,,, aaaa thoả mãn 31 2 2 .aaa = và 42 2 3 .aaa = Chứng minh rằng: 4 1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 a a aaa aaa = ++ ++ Đề bài kiểm tra đại số 1 tiết Câu 1: (3đ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể a) 3 1 3 1 .26 .44 4 7 4 7 b) 4. (- 1,35). 25 c) 0,09 0,16 d) 2 3 2 1 2 5 .(4,5 2) 5 2 4 + + ữ Câu 2 (3đ) Tìm x biết a) 9 27 .x 5 10 = b) 1x - 1,7 = 5,7 c) (2x -1) 2 = 25 d) 37 3 13 7 x x = + Câu 3: (2,5đ) Ba lớp 7A; 7B; 7C tham gia trồng cây do nhà trờng phát động. Hai lớp 7A và 7C đã trồng đợc 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng đợc, biết rằng số cây của ba lớp trồng theo tỉ lệ 3;6; 5. Câu 4(1,5đ): Cho .0'2'3';0''';4 ''' +++=== cbacba c c b b a a Tính '2'3' 23 cba cba + + . Đề bài kiểm tra đại số 1 tiết C©u 1: (3®) Thùc hiƯn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hỵp lý nÕu cã thĨ a) 3 1 3 1 .26 .44 4 7 4 7 − b) 4. (- 1,35). 25 c) 0,09 0,16− d) 2 3 2 1 2 5 .(4,5 2) 5 2 4   + − +  ÷ −   C©u 2 (3®) T×m x biÕt a) 9 27 .x 5 10 = − b) 1x − - 1,7 = 5,7 c) (2x -1) 2 = 25 d) 37 3 13 7 x x − = + C©u 3: (2,5®) Ba líp 7A; 7B; 7C tham gia trång c©y do nhµ trêng ph¸t ®éng. Hai líp 7A vµ 7C ®· trång ®ỵc 160 c©y. TÝnh sè c©y mçi líp trång ®ỵc, biÕt r»ng sè c©y cđa ba líp trång theo tØ lƯ 3; 6; 5. C©u 4(1,5®iĨm): Cho .0'2'3';0''';4 ''' ≠+−≠++=== cbacba c c b b a a TÝnh '2'3' 23 cba cba +− +− §Ị bµi kiĨm tra ®¹i sè 1 tiÕt Bµi 1(3®) Thùc hiƯn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hỵp lý nÕu cã thĨ a) 23 1 4 . 7 5 - 13 1 4 . 7 5 b) −50.( 0,25).0,2 c) −0,49 0,16 d) 2 3 2 1 2 5 .(4,5 2) 5 2 4   + − +  ÷ −   Bài 2:(3đ) Tìm x biết: a) 1 2 3 x - 1 4 = 5 6 b) 1 1 2 9 − −x = 1 4 c) (2x + 1) 2 = 36 d) 37 13 3 7 x x+ − = Bµi 3. (3đ) Số học sinh khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính số học sinh của mỗi khối biết rằng số học sinh khối 8 hơn số học sinh khối 6 là 110 học sinh. Bµi 4. (1đ) Cho ac ac ba ba − + = − + Chøng minh r»ng bca = 2 . tiêu phấn đấu của học kỳ I đ i v i học sinh kh i 7 là số học sinh gi i, khá, trung bình, yếu của kh i tỷ lệ v i 9; 11; 13; 3. Không có học sinh kém. H i. theo chỉ tiêu của nhà trờng thì có bao nhiêu học sinh gi i, khá, trung bình, yếu, bit rng s hc sinh khỏ nhiu hn s hc sinh gii 20 em Bi 4 (1 đ): Cho 4 số khác

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: 4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot), 4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot), 4 De kiem tra chuong I Dai So 7 (Cuc hot)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • xuxu
  xuxu · Vào lúc 08:19 pm 02/12/2013
  Cám ơn fresh boy 13 đã chia sẻ tài liệu bổ ích này nhé!
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Nguyễn Thị Lan Hương · Vào lúc 03:06 am 01/01/2014
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 05:01 am 01/01/2014
  fresh boy 13 chịu khó quá, thanks bạn nhiều !!!
 • fresh boy 30
  fresh boy 30 · Vào lúc 10:59 am 01/01/2014
  Mình rất cần những tài liệu như thế này!
 • fresh boy 35
  fresh boy 35 · Vào lúc 01:27 pm 01/01/2014
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
Đăng ký

Generate time = 0.0902149677277 s. Memory usage = 13.35 MB