Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003

fresh boy 1
fresh boy 1(8480 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 15:11

Mô tả:        ! " #$%!&'()* + &$,  - . ((/&01 + 231 + 451 + 3%6()% 7 ,                !"  #$ %    &   '  8$9&0:&'4;<&2#=>?,()*+,-./01234-34564789 :$;<1=>?@4Arial4Tahoma @ A&$>B&'&C&,  D $E2$FGHI>J&'#K#$2L6M&',/AB.C4DE74F:.C4GH56 =H.C7NE2(%F&'IH.C41 7 4$#; JK. 7LMNN47O)AB.C 7O.C)B<74BBPQR1E7/,KI,6 O   &  %   )MNNS5 T  O I>J&'32>?)1&H2(2=& P I>J&'H2/632/&QR(, 7FU1P#3,/3:1VW#3,X56 7 4:H.) =0BTE7#3,,ON1B)D4,CJ)$1H •!P#3,,ON1B)D47 Y  •!P#3,CJ)$1H47 S 8$T&H!NU, 7 7O)DHZ47S[4D91\BP9]#32#Q (=1>>(?V(W -XDZ^BDE7)#4_P 6 K:;1O)ZBDE7 $6 K:;1`#)ZBDE7 A  6 K:;#Z 6 K:;TI1OI)ZBDE7 6 K:;B N6 K:;B X8$T&02Y6NU,7a))>bHF.)$;4BP#/JB61/:6 cVV   & #  # % $#   %  $Z . G31 . 2H[ \ 32/ . 6,#    $#   %         ) % "TddeTddf '3V  B$#  Z  8$T&0:&'02Y6,a)=$57^4:S[4+:1D)g) h   8$T&?V(0=V,a)=J$J 8$T&Z4($1&$(](^G(2&#$=()%_#a)c''N)85 =):H.)1  8$T&$`&$:&$(](^G(2&#$=()%_#,a))8)N5 =):H.)1 @ 8$T&a23?(](^G(2&#$=()%_#,a)c'cN)85 i  D I>J&'($1&$#[&'#J5bc)1d2&' >,BQFUZ#4BPj*1k)#4X$kD3;# *47 O $e4#K#NE2(%F&', 6[,B=)DK9lN)#$1l4;37,DFUI3,B $m)D)3;#O)DFU<747 $6@<B3;#B7 6>BH3;#O)DFUnBo)<47 P I>J&'(fg#$9&)2''?)HNYN2C6Q$2Y&$2L6M&'($?=h46E&,31FUL*.C FUp =HFUL1p41.CFUp41E7.C7==)) ')NN3N q  S $2R(QR#K#>B&'0i2(^G()j#&'$2L4ngay trong powerpoint 6c:GQr7 -s3)^Vt 'on)Vk(l O )XnB4 T nB4 Y )#nB4 A XnB HVm4.CVm -WO^)^4K9lshift3WP*U)^4R1Q1No Fill 70QX3;Y sP0)^1VI3/,QVt*)6=H.CD0 )^ $6!t DO=HVm.CVmuHD3,v;);0l\V/ĐúngGSai6H. CD3,v;/t46 DTBw_E7=))PQ3P.C(click vào câu nào trong các câu A,B,C,D thì kết quả câu đó hiện ra) pFVL4p44sGO4T4Y4A;UH)#(AJ$J.CVmuHD3,v;);0 l\V/ĐúngGSai6H.CD3,v;/t461E7n.CV );07==))')NN3N7FU1VmC 6!Q3, =HVm)#OJ$J/Bo3;)F1DKK4nPQo16H.C4X\ 3;)FHOJ$JV);04713DVm4G1x)l3;)FH.C -l_ e  6yz/yzD{(L1pP56 >#|$;$PZY:4F^EVmV % 3# & v  #   &  % 4 & #       %    ))  & O & 3# & v  " % ) % J$J)# L p [,v; O@}11$^  1-b T$^ $D3V 2-a 'DBV  & T3# & v   % V &   # L p O@}11$^  T$^ $D3V 'DBV  & Y4A & 3# & v  " % ) % J$J)#'w_.CP %   pv  3# & v   /G.CJK.(:3,v;~.C$,K$#:p6 L [,v; p O@}11$^ $D3V T$^  'DBV X $Y$2L&(k&$Q$=1$9#l($m44nlHK&'(B=, •[w_vDQH.C)O$1;/oOY6 ••.C$4Pkhông$PvE<B*9)Z •>Qp3)119;U •'w_))PQ3P)D:không cần thứ tự hiệu ứng/)#O6 •'w_##3,(D$1bw_Q45 •8943P94(9FK(D_C5/(9)$*1Te6 •5  8i2No(()`&$#$2R6,1''?'2'?5  e&''e20i2($2R(QR5i=&!2p62NA&$,8€3N)s5 f   8$6gY&#K#H32>?G=d?)G=2&(H1&'d=)>NY3i4G$J3J#()=&''2K=K&&C& •N?)1HGz1FDD?)<H4G)3I •, tv{IH;1 Od . S $2R(QR#K#>B&'0i2(^G()j#&'$2L4ngay trong powerpoint 6c:GQr7 -s3)^Vt 'on)Vk(l. DTBw_E7=))PQ3P.C(click vào câu nào trong các câu A,B,C,D thì kết quả câu đó hiện ra) pFVL4p44sGO4T4Y4A;UH)#(AJ$J.CVmuHD3,v;);0

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003, Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003, Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử trên Powerpoint 2003

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Quỳnh Lưu
  Quỳnh Lưu · Vào lúc 08:15 pm 17/12/2013
  Chúc bạn sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!
 • ma.nu.kute
  ma.nu.kute · Vào lúc 02:04 am 19/12/2013
  Đang khát nước gặp cơn mưa.... cám ơn bạn nhiều nha :x
 • Vịt Bầu
  Vịt Bầu · Vào lúc 07:08 pm 25/12/2013
  Bookmark lại cái web này đã. 1 đống tài liệu down về từ từ vậy
 • totoa11
  totoa11 · Vào lúc 09:03 am 28/12/2013
  Thanks bạn nhé. Rất nhiều tài liệu hay
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 04:23 pm 28/12/2013
  Thank bác nhiều, mà bác còn bí kíp nào nữa không ạ, up lên cho bọn em chiêm ngưỡng với ạ
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.213299036026 s. Memory usage = 13.86 MB