Tiết 23 bài 21 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Tiếp theo)

fresh boy 21
fresh boy 21(8361 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 204
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 59 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 11:11

Mô tả: KiÓm Tra Bµi cò KiÓm Tra Bµi cò 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi . . b b , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi . . c c , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi . . d d , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi . . 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao nhiªu tØnh nhiªu tØnh , , thµnh phè ? thµnh phè ? a, a, 09 09 tØnh - TP tØnh - TP b, 1 b, 1 0 0 tØnh -TP tØnh -TP c, c, 11 tØnh -TP tØnh -TP d, 1 d, 1 2 2 tØnh - TP tØnh - TP BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Đ B S Ô N G H Ồ N G TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Tiếp theo) I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II.Điều kiện tự nhiên và tài II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. nguyên thiên nhiên. III.Đặc điểm dân cư xã hội. III.Đặc điểm dân cư xã hội. IV.Tình hình phát triển kinh tế: TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 vïng ®ång b»ng s«ng hång (Tiếp theo) 1.Công nghiệp: Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? TUẦN 12 - TIẾT 23 TUẦN 12 - TIẾT 23 Vïng ®ång b»ng s«ng hång (tiếp theo) 1.Công nghiệp: Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Hình 21.3: Minh hoạ sản phẩm công nghiệp gì? . TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 Vïng ®ång b»ng s«ng hång (tiếp theo) 2. Nông nghiệp: Vùng Vùng 1995 1995 2000 2000 2002 2002 Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng. TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 Vïng ®ång b»ng s«ng hång (tiếp theo) 2. Nông nghiệp: Vùng Vùng 1995 1995 2000 2000 2002 2002 Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tiết 23 bài 21 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Tiếp theo), Tiết 23 bài 21 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (Tiếp theo)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • NT2
  NT2 · Vào lúc 07:24 pm 26/11/2013
  Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 01:50 am 09/12/2013
  Cảm ơn, tài liệu rất hay
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 08:23 pm 23/12/2013
  Quá hay luôn bạn!!!
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 08:24 pm 27/12/2013
  Tài liệu Tiết 23 bài 21 Vùng Đồng Bằng Sông Hồng... rất hay và bổ ích. cám ơn bạn rất nhiều!
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 01:39 pm 28/12/2013
  Tải về ngay còn kịp, đọc cho sướng
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0941708087921 s. Memory usage = 13.85 MB