Bài tập hóa lý có lời giải và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Hoàng Nhân Khôi
Hoàng Nhân Khôi(10550 tài liệu)
(225 người theo dõi)
Lượt xem 4969
45
Tải xuống 50,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 178 | Loại file: PDF
19

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 12:07

Mô tả: Bài tập hóa lý có lời giải 1 MỤC LỤC Chương 1: Nguyên lý I nhiệt động học. Chương 2: Nguyên lý II nhiệt động học. Chương 3: Cân bằng hóa học. Chương 4: Cân bằng pha. Chương 5: Dung dịch và cân bằng dung dịch - hơi. Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn. Chương 7: Điện hóa học. Chương 8: Động hóa học. Chương 9: Hấp phụ và hóa keo. Ngân hàng câu hỏi môn học hóa lý. 2 CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG HỌC 1.1. Bài tập có lời giải chi tiết: Câu 1: Tính biến thiên nội năng khi làm bay hơi 10g nước ở 20 0 C. Chấp nhận hơi nước như khí lý tưởng và bỏ qua thể tích nước lỏng. Nhiệt hóa hơi của nước ở 20 0 C bằng 2451,824 J/g. Giải: Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi 10g nước là: Q = m. = 10. 2451,824 = 24518,24 (J) Công sinh ra của quá trình hóa hơi là: A = P.V = P(V h - V l ) = PV h = 1353,332938,314 18 10 nRT  (J) Biến thiên nội năng là: U = Q – A = 23165 (J) Câu 2: Cho 450g hơi nước ngưng tụ ở 100 0 C dưới áp suất không đổi 1 atm. Nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ này bằng 539 cal/g. Tính A, Q và ΔU của quá trình. Giải: Nhiệt lượng tỏa ra khi ngưng tụ là: Q = m. ng. tụ = 450. (- 539) = - 242550 (cal) Công của quá trình: A = P.V = P. (V l - V h ) = - P.V h = - nRT = 18529(cal)3731,987 18 450  Biến thiên nội năng của quá trình là: 3 U = Q – A = - 224021 (cal) Câu 3: Cho phản ứng xảy ra ở áp suất không đổi: 2H 2 + CO = CH 3 OH(k) nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ở 298K của CO và CH 3 OH(k) bằng -110,5 và -201,2 kJ/mol. Nhiệt dung mol đẳng áp của các chất là một hàm của nhiệt độ: C p (H 2 ) = 27,28 + 3,26.10 -3 T (J/mol.K) C p (CO) = 28,41 + 4,1.10 -3 T (J/mol.K) C p (CH 3 OH) k = 15,28 + 105,2.10 -3 T (J/mol.K) Tính ΔH 0 của phản ứng ở 298 và 500K? Giải: Nhiệt phản ứng ở 298K là: H 0 298 = - 201,2 - (-110,5) = - 90,7 (KJ) Biến thiên nhiệt dung: C p = C p (CH 3 OH) – C p (CO) – 2C p (H 2 ) = - 67,69 + 94,58. 10 -3 T (J/K) Nhiệt phản ứng ở 500K là :   500 298 p 0 298 0 500 dTΔCΔHΔH      500 298 33 dTT94,58.1067,6990,7.10 = - 96750,42 (J) Câu 4: Cho 100g khí CO 2 (được xem như là khí lý tưởng) ở 0 0 C và 1,013.10 5 Pa. Xác định Q, A, ΔU và ΔH trong các quá trình sau. Biết C p = 37,1 J/mol.K. a. Dãn nở đẳng nhiệt tới thể tích 0,2 m 3 . 4 b. Dãn đẳng áp tới 0,2 m 3 . c. Đun nóng đẳng tích tới khi áp suất bằng 2,026.10 5 Pa. Giải: a. Dãn nở đẳng nhiệt (T = const) tới thể tích 0,2m 3 . nRT PV nRTln V V nRTlnAQ 2 1 2 TT  7061 2730,082 44 100 0,2.101 273.ln8,314 44 100 3     (J) U = 0 b. Dãn nở đẳng áp (P = const) tới 0,2m 3 . H = Q p = n.C p . (T 2 – T 1 )        nR PV nR PV n.C 12 p               1 2730,082 44 100 0,2.101 0,082 37,1 3  J A = PV = P(V 2 – V 1 )   J15120 0,082 8,314 1 2730,082 44 100 0,2.101 3                U = Q – A = 67469 - 15120 = 52349 (J) c. Đun nóng đẳng tích (V = const) tới áp suất bằng 2,026.10 5 Pa (2 atm) A = 0 C v = C p - R = 37,1 - 8,314 = 28,786 (J/mol.K) U = Q v = n.C v .(T 2 – T 1 ) 5 Ta có: 1 1 2 2 T P T P   546K273 1 2 T P P T 1 1 2 2  Suy ra: U = Q v = 1  28,786(546 - 273) = 7859 (J) H = U + PV = 7859 (J) Câu 5: Một khí lý tưởng nào đó có nhiệt dung mol đẳng tích ở mọi nhiệt độ có C v = 2,5R (R là hằng số khí). Tính Q, A, U và H khi một mol khí này thực hiện các quá trình sau đây: a. Dãn nở thuận nghịch đẳng áp ở áp suất 1atm từ 20dm 3 đến 40dm 3 . b. Biến đổi thuận nghịch đẳng tích từ trạng thái (1atm; 40dm 3 ) đến (0,5atm; 40dm 3 ). c. Nén thuận nghịch đẳng nhiệt từ 0,5 atm đến 1 atm ở 25 0 C. Giải: a. Dãn nở thuận nghịch đẳng áp (P = const). Tính công A:       l.atm2020401.VVPPdVA 2 1 V V 12   2028 0,082 8,314 20  (J) Tính nhiệt lượng Q:           R VP R VP CTT.CdTCQ 12 p12p T T pp 2 1   702040 R 3,5R  (l.atm) 6 7097 0,082 8,314 70  (J) Biến thiên nội năng: U = Q – A = 5069 (J) Biến thiên entapy H = Q p = 7097 (J) b. Dãn nở thuận nghịch đẳng tích (V = const).  A = 0 Nhiệt lượng:           R VP R VP CTT.CdTCQ 12 v12v T T vv 2 1   5010,540 R 2,5R  (l.atm) 5069 0,082 8,314 50  (J) U = Q v = - 5069 (J) c. Nén đẳng nhiệt (T = const)  U = 0 1717 1 5,0 ln298314,81 P P nRTlnAQ 2 1 TT  (J) Câu 6: Tính nhiệt tạo thành của etan biết: C gr + O 2 = CO 2 H 0 298 = -393,5 KJ H 2 + 1/2O 2 = H 2 O(l) H 0 298 = -285 KJ 2C 2 H 6 + 7O 2 = 4 CO 2 + H 2 O(l) H 0 298 = -3119,6 KJ Giải: C gr + O 2 = CO 2 (1) H 2 + 1/2O 2 = H 2 O(l) (2) 2C 2 H 6 + 7O 2 = 4CO 2 + 6H 2 O(l) (3) Nhiệt tạo thành C 2 H 6 là: 7 2C + 3H 2 = C 2 H 6 (4) H 0 298(4) = 4H 0 298(1) + 6H 0 298(2) - H 0 298(3) H 0 298(4) = 4(-393,5) + 6(-285) - (-3119,6) = 164,4 (KJ) Câu 7: Tính Q, A, U của quá trình nén đẳng nhiệt, thuận nghịch 3 mol khí He từ 1atm đến 5 atm ở 400 0 K. Giải: Nhiệt và công của quá trình: 16057(J) 5 1 400ln8,3143 P P nRTlnAQ 2 1 TT  U = 0 Câu 8: Cho phản ứng: 1/2N 2 + 1/2O 2 = NO. Ở 25 0 C, 1atm có H 0 298 = 90,37 kJ. Xác định nhiệt phản ứng ở 558K, biết nhiệt dung mol đẳng áp của 1 mol N 2 , O 2 và NO lần lượt là 29,12; 29,36 và 29,86 J.mol -1 .K -1 . Giải: Hiệu ứng nhiệt của phản ứng ở 558K là:   558 298 p 0 298 0 558 dTΔCΔHΔH Trong đó: C p = 29,86 – 1/2(29,12) – 1/2(29,36) = 0,62 (J.K -1 ) H 0 558 = 90,37 + 0,62.(558 - 298).10 -3 = 90,5312 (KJ) 1.2. Bài tập tự giải: Câu 1: Xác định biến thiên nội năng khi làm hóa hơi 20g etanol tại nhiệt độ sôi, biết nhiệt hóa hơi riêng của etanol bằng 8 857,7 J/g và thể tích hơi tại nhiệt độ sôi bằng 607 cm 3 /g (bỏ qua thể tích pha lỏng). ĐS: 2,54 kJ Câu 2: Tính ΔH và ΔU cho các quá trình sau đây: a. Một mol nước đông đặc ở 0 0 C và 1 atm; b. Một mol nước sôi ở 100 0 C và 1 atm. Biết rằng nhiệt đông đặc và nhiệt hóa hơi của 1 mol nước bằng -6,01 kJ và 40,79 kJ, thể tích mol của nước đá và nước lỏng bằng 0,0195 và 0,0180 lit. Chấp nhận hơi nước là khí lý tưởng. ĐS: a. ΔH = ΔU = -6,01 kJ b. ΔH = 37,7 kJ; ΔU = 40,79 kJ Câu 3: Nhiệt sinh của H 2 O(l) và của CO 2 lần lượt là -285,8 và -393,5 kJ/mol ở 25 0 C, 1 atm. Cũng ở điều kiện này nhiệt đốt cháy của CH 4 bằng -890,3 kJ/mol. Tính nhiệt tạo thành của CH 4 từ các nguyên tố ở điều kiện đẳng áp và đẳng tích. ĐS: -74,8 kJ/mol; 72,41 kJ/mol Câu 4: Tính nhiệt tạo thành chuẩn của CS 2 lỏng dựa vào các dữ liệu sau: S(mon) + O 2 = SO 2 ΔH 1 = -296,9 kJ CS 2 (l) + 3O 2 = CO 2 + 2SO 2 ΔH 2 = -1109 kJ C(gr) + O 2 = CO 2 ΔH 3 = -393,5 kJ ĐS: 121,7 KJ Câu 5: Trên cơ sở các dữ liệu sau, hãy tính nhiệt tạo thành của Al 2 Cl 6 (r) khan: 2Al + 6HCl(l) = Al 2 Cl 6 (l) + 3H 2 ΔH 0 298 = -1003,2 kJ 9 H 2 + Cl 2 = 2HCl(k) ΔH 0 298 = -184,1 kJ HCl(k) = HCl(l) ΔH 0 298 = -72,45 kJ Al 2 Cl 6 (r) = Al 2 Cl 6 (l) ΔH 0 298 = -643,1 kJ ĐS: 1347,1 kJ Câu 6: Tính nhiệt phản ứng: H 2 (k) + S(r) + 2O 2 (k) + 5H 2 O(l) = H 2 SO 4 .5H 2 O(dd) Biết nhiệt sinh của H 2 SO 4 (l) là -193,75 Kcal/mol và nhiệt hòa tan H 2 SO 4 (l) với 5 mol nước là -13,6 Kcal. ĐS: -207,35 Kcal Câu 7: Cho 100 gam khí nitơ ở điều kiện chuẩn (1atm, 25 0 C), C P (N 2 ) = 3,262 cal/mol.K. Tính giá trị của các đại lượng Q, A và U trong các quá trình sau: a. Nén đẳng tích tới 1,5 atm. b. Dãn nở đẳng áp tới thể tích gấp đôi thể tích ban đầu. c. Dãn nở đẳng nhiệt tới thể tích 200lít. d. Dãn nở đoạn nhiệt tới thể tích 200lít. ĐS: a. Q v = 2424 cal; b. Q P = 8786 cal, A P = 1937 cal c. Q T = A T = 1775 cal; d. U = A = 1480 cal Câu 8: Ở 25 0 C phản ứng tổng hợp NH 3 . N 2(k) + 3H 2(k) = 2NH 3(k) H 0 298,tt (kcal/mol) 0 0 -11,04 Và nhiệt dung của các chất: C P (N 2 ) = 6,65 + 10 -3 T (cal.mol -1 .K -1 ) C P (H 2 ) = 6,85 + 0,28.10 -3 T (cal.mol -1 .K -1 ) C P (NH 3 ) = 5,92 + 9,96.10 -3 T (cal.mol -1 .K -1 ) 10 Xác định hàm số H 0 T = f(T) và tính H 0 1000 của phản ứng? ĐS: H 0 T = -18,22 – 15,36.10 -3 T + 8.10 -6 T 2 (Kcal) H 0 = -25,58 Kcal  . lỏng và pha rắn. Chương 7: Điện hóa học. Chương 8: Động hóa học. Chương 9: Hấp phụ và hóa keo. Ngân hàng câu hỏi môn học hóa lý. 2 CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ I. HỌC 1.1. Bài tập có lời giải chi tiết: Câu 1: Tính biến thiên nội năng khi làm bay hơi 10g nước ở 20 0 C. Chấp nhận hơi nước như khí lý tưởng và bỏ qua

— Xem thêm —

Từ khóa: hóa lýbài tập hóa lý

Xem thêm: Bài tập hóa lý có lời giải và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, Bài tập hóa lý có lời giải và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, Bài tập hóa lý có lời giải và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Nguyễn Tín Dvt
  Nguyễn Tín Dvt · Vào lúc 06:46 pm 25/04/2014
  các câu tiếp theo đâu nhỉ ?
  Trả lời
  • Hoàng Nhân Khôi
   Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 05:25 pm 09/05/2014
   tài liệu xem 10 trang đầu thôi
   Trả lời
 • Lam Huỳnh
  Lam Huỳnh · Vào lúc 12:45 pm 19/04/2014
  có bạn nào có đáp án phần trắc nghiệm môn Hóa Lý Dược phần của PGS.TS Đỗ Minh Quang giảng viên ĐHYD TP.HCM không vậy?
  Trả lời
  • Hoàng Nhân Khôi
   Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 12:47 pm 19/04/2014
   cái này là tổng hợp lăm rồi đó bạn... ngân hàng câu hỏi trắc nghệm hóa lỹ rồi đó bạn
   Trả lời
 • Lam Huỳnh
  Lam Huỳnh · Vào lúc 12:45 pm 19/04/2014
  có bạn nào có đáp án phần trắc nghiệm môn Hóa Lý Dược phần của PGS.TS Đỗ Minh Quang giảng viên ĐHYD TP.HCM không vậy?
  Trả lời
 • Lam Huỳnh
  Lam Huỳnh · Vào lúc 12:45 pm 19/04/2014
  có bạn nào có đáp án phần trắc nghiệm môn Hóa Lý Dược phần của PGS.TS Đỗ Minh Quang giảng viên ĐHYD TP.HCM không vậy?
  Trả lời
 • Hoàng Nhân Khôi
  Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 10:32 am 11/04/2014
  đây cuối cũng nhóm mình cũng đã làm xong,,... đây là bộ giáo trình thí nghiệm lý.... có kết quả thực nghiệm, vẻ hình trả lời câu hỏi 1 cách chi tiết lun nhé////////////////// http://123doc.vn/share-thi-nghiem-hoa-ly-full-ket-qua-thi-nghiem-o-trang-thu-10-nhe/MTc4OTI=
  ,,,,,, Thế này hóa lý đã trộn bộ rồi nhé
  Trả lời
  • Hoàng Nhân Khôi
   Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 10:38 am 11/04/2014
   nhóm mình sẽ viết và tung bài khá hay về sao nếu ae nào học chuyên ngành hóa dầu thì hay theo dõi nhé !!! rất có ích cho các bạn đó
   Trả lời
  • anh teo
   anh teo · Vào lúc 10:47 am 11/04/2014
   đỉnh quá Hoàng Nhân Khôi ơi//////// mình gửi bạn 20k rồi bạn gửi cho mình bộ thí nghiệm hóa lý trộn bộ nhé!!! mới học hóa lý xong giờ đang thí nghiệm lun nè
   Trả lời
  • Hoàng Nhân Khôi
   Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 10:48 am 11/04/2014
   ok anh tèo... như lúc trươc nhé !!!
   Trả lời
  • anh teo
   anh teo · Vào lúc 10:49 am 11/04/2014
   ok, bạn
   Trả lời
 • Hoàng Nhân Khôi
  Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 10:31 am 11/04/2014
  đây cuối cũng nhóm mình cũng đã làm xong,,... đây là bộ giáo trình thí nghiệm lý.... có kết quả thực nghiệm, vẻ hình trả lời câu hỏi 1 cách chi tiết lun nhé////////////////// http://123doc.vn/share-thi-nghiem-hoa-ly-full-ket-qua-thi-nghiem-o-trang-thu-10-nhe/MTc4OTI=
  ,,,,,, Thế này hóa lý đã trộn bộ rồi nhé
  Trả lời
 • Nvhoang
  Nvhoang · Vào lúc 07:18 am 11/04/2014
  Ly Châu bạn có tài liệu quá trình thiết bị không send cho tớ với cảm ơn bạn trước nhá
  Trả lời
  • Hoàng Nhân Khôi
   Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 09:45 am 11/04/2014
   co ban de minh nt qua cho
   Trả lời
  • Hoàng Nhân Khôi
   Hoàng Nhân Khôi · Vào lúc 09:53 am 11/04/2014
   đây nè... đây là những đề thi sưu tâm////////// có đầy đủ lời giải một cách chi tiết đó bạn
   http://123doc.vn/share-bai-tap-mon-qua-trinh-thiet-bi-truyen-nhiet-co-loi-giai-chi-tiet/Nzk2MA==
   Trả lời
 • Đôi Cánh Trắng
  Đôi Cánh Trắng · Vào lúc 08:40 am 10/04/2014
  Anh Tèo cứ như vậy đi nha bạn
  Trả lời
 • Đôi Cánh Trắng
  Đôi Cánh Trắng · Vào lúc 08:38 am 10/04/2014
  mỗi người có mỗi cách nghĩ riêng mà hạn,tài liệu kiếm cũng khó lắm chứ đâu phải đễ đâu mà bạn nói vậy,tài liệu hữu ích hay ko là do chính bản thân mình dùng và áp dụng nó như thế nào là thiết thực bạn à. Anh Tèo
  Trả lời
  • anh teo
   anh teo · Vào lúc 10:45 am 11/04/2014
   um,,, chỉ nói vậy thôi
   Trả lời
 • anh teo
  anh teo · Vào lúc 01:03 am 10/04/2014
  cày gì mà ghe vậy trời
  Trả lời
 • cicinho
  cicinho · Vào lúc 08:53 pm 18/10/2013
  Thanks bạn nhiều! tài liệu hay!
 • locvung
  locvung · Vào lúc 08:46 am 26/10/2013
  Cảm ơn bạn. tài liệu rất bổ ích.hi
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 06:05 pm 22/12/2013
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 09:09 pm 23/12/2013
  Cảm ơn bạn rất nhiều, hi, rất hay!
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 03:06 am 25/12/2013
  Cuối cùng thì mình cũng down được. cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.214380979538 s. Memory usage = 14.04 MB