moi quan he gen-ARN

fresh boy 46
fresh boy 46(8267 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 18:11

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ  Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN? Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN? B B ài ài 17 17 Mèi quan hÖ gi÷a gen vµ Mèi quan hÖ gi÷a gen vµ ARN ARN I. ARN ( I. ARN ( axit ribônuclêic) axit ribônuclêic) 1. CÊu t¹o 1. CÊu t¹o Nêu thành phần hoá học của ARN? I. ARN I. ARN 1. CÊu t¹o 1. CÊu t¹o - CÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tè : - CÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tè : C, H, O, N vµ P C, H, O, N vµ P thuéc lo¹i ®¹i ph©n tö, nhá h¬n ADN. thuéc lo¹i ®¹i ph©n tö, nhá h¬n ADN. - ARN l ARN l à một chuỗi xoắn à một chuỗi xoắn đơn đơn CÊu t¹o theo CÊu t¹o theo nguyªn t¾c nguyªn t¾c ®a ph©n ®a ph©n ,®¬n ph©n lµ c¸c nuclª«tit ,®¬n ph©n lµ c¸c nuclª«tit gåm bèn lo¹i : gåm bèn lo¹i : - Adenin: A Adenin: A Uraxin: Uraxin: U U - Guanin: G Xitozin : X Guanin: G Xitozin : X Quan sát mô hình trình bày cấu tạo của ARN? - - Quan sát mô hình cấu trúc bậc của 1 đoạn phân tử ARN, Quan sát mô hình cấu trúc bậc của 1 đoạn phân tử ARN, cấu trúc của ADN, So sánh cấu tạo của ARN và ADN cấu trúc của ADN, So sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng, rút ra nhận xét? thông qua bảng, rút ra nhận xét? Đặc điểm Đặc điểm ARN ARN ADN ADN Số mạch đơn Số mạch đơn Các loại đơn phân Các loại đơn phân Kh Kh i lng i lng 1 2 A,U,G,X A,T,G,X Nh Ln ADN 2. Các loại ARN 2. Các loại ARN Có ba loại ARN Có ba loại ARN - - mARN mARN : Truyền đạt thông tin qui định cấu trúc : Truyền đạt thông tin qui định cấu trúc của Prôtêin cần tổng hợp. của Prôtêin cần tổng hợp. - tARN - tARN : vận chuyển a xít a min tương ứng tới nơi : vận chuyển a xít a min tương ứng tới nơi tổng hợp Prôtêin. tổng hợp Prôtêin. - - rARN rARN : Cấu tạo nên ribôxôm- nơi tổng hợp : Cấu tạo nên ribôxôm- nơi tổng hợp Prôtêin. Prôtêin. II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Quan sát sơ đồ v Quan sát sơ đồ v thảo luận thảo luận - Một phân tử ARN được tổng hợp t - Một phân tử ARN được tổng hợp t một hay hai mạch một hay hai mạch đơn của gen? đơn của gen? - Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp để - Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp để hình thành mạch ARN? hình thành mạch ARN? - Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch - Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen? ARN so với mỗi mạch đơn của gen? TRÌNH BÀY QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ARN? Quá trình tổng hợp ARN diễn ra ở đâu? . Prôtêin. Prôtêin. II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Quan sát sơ đồ v Quan sát sơ đồ v thảo luận thảo luận. X Guanin: G Xitozin : X Quan sát mô hình trình bày cấu tạo của ARN? - - Quan sát mô hình cấu trúc bậc của 1 đoạn phân tử ARN, Quan sát mô hình cấu trúc

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: moi quan he gen-ARN, moi quan he gen-ARN, moi quan he gen-ARN

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 11:27 pm 24/11/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 06:55 am 17/12/2013
  Tài liệu này hay này các bạn
 • fresh boy 40
  fresh boy 40 · Vào lúc 12:52 am 26/12/2013
  Cho mình hỏi cái này có bán không nhỉ???
 • fresh boy 42
  fresh boy 42 · Vào lúc 10:16 am 28/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều, sao bạn không up thêm để mọi người cùng đọc
 • fresh boy 44
  fresh boy 44 · Vào lúc 04:01 am 29/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.126131057739 s. Memory usage = 13.82 MB