ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha)

fresh boy 31
fresh boy 31(8398 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 22
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 19:11

Mô tả: PHẠM THANH HƯƠNG TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG PHẠM THANH HƯƠNG TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG             ! "#$%&'(      )  *  '! +,-./0&1$2 • 34/56789:;*0<   • = 5 > ?/ 6       &@$7A/?/ • #7$7A5B/?/C "=DE$)F<  &@.?/50 &'90 6EG Tiết Tiết 20 20 Bài Bài 11 : 11 : Tiết 20: Bài 11: +HI#JIKKLIMNIOP KLIQRSKG I/Tìm hiểu truyện đọc :Tấm gương một học sinh nghèo vượt khó GT.-7UV)7' -$! "GSB/8/6&79W-$ <-7UV)! XGY$78,-7UV )! KZ[\]MSSK^+ SW" SW" SWX 1. T.-7UV)7 '-$! • - )7@U-,''$G • _)$-4/569B- &79W$(G =D7E$ W90&'?/50 6. Nho ́ m 1 ,2 KZ[\]MSSK^+ • "GSB/8/6&79W-$< -7UV)! • `_a4b('c'd G _Q/A$,-7A&1'$'G _+e'(F1/G _a.6&'G _Q5B$0PG _Q7/*'0PG _+>0&@47@f0 PGg KZ[\]MSSK^+ Nho ́ m 3 ,4 • XGY$78, -7UV)! _ND7E$ W 90   6  E  -, '6G _K$b+9d  c d '  B ' 6/ & >E81/$&'0 -4/56h i;G KZ[\]MSSK^+ Nho ́ m 5,6 • R3]jkS#LIb SAD)E $  &' ?/50   9B - &7 9W -7U V )   7 '   - $    & >    1' > G . 20 20 Bài Bài 11 : 11 : Tiết 20: Bài 11: +HI#JIKKLIMNIOP KLIQRSKG I/Tìm hiểu truyện đọc :Tấm gương một học sinh nghèo vượt khó GT.-7UV)7'. / VKy7Ad> (G Mục đích học tập trước m:t c;a học sinh là g<? -,'7A W< 9;6&'

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha), ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha), ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • BasicEnglishForEveryone
  BasicEnglishForEveryone · Vào lúc 06:18 pm 23/11/2013
  Tài liệu này rất bổ ích, bổ sung thêm kiến thức cho độc giả
 • NT2
  NT2 · Vào lúc 05:18 pm 17/12/2013
  May quá có bài nộp rồi :))
 • meo.uno
  meo.uno · Vào lúc 03:29 pm 26/12/2013
  Đang khát nước gặp cơn mưa.... cám ơn bạn nhiều nha :x
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 02:36 am 28/12/2013
  Cám ơn anh,tìm thấy hi vọng với môn này rồi 
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 10:25 am 28/12/2013
  Thanks bạn nhìu nha, rất hợp nhu cầu hì hì
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0801689624786 s. Memory usage = 13.85 MB