Tu nhien xa hoi - lop 2

Jeff Bezos
Jeff Bezos(8862 tài liệu)
(15 người theo dõi)
Lượt xem 37
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 20:11

Mô tả: Trửụứng Tieồu hoùc Myừ An Các thành viên trong nhà trường Th nm ngy 26 thỏng 8 nm 2010 BI 16: Tự nhiên xã hội Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa Quan sát các tranh ở trang 34, 35; tho lun nhúm rồi cho bi t : Người trong tranh là ai và họ làm công việc gỡ? 4 6 Chỉ và nói về các thành viên trong nhà trường 1 2 5 3 Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 1 Cô Hiệu trưởng Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 2 Cô giáo Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 3 Bác bảo vệ Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 4 C« y t¸ Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 5 Bác lao công Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 6 Nhân viên thư viện . tháng 12 năm 20 09 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 2 Cô giáo Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 20 09. tháng 12 năm 20 09 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 4 C« y t¸ Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 20 09

— Xem thêm —

Xem thêm: Tu nhien xa hoi - lop 2, Tu nhien xa hoi - lop 2, Tu nhien xa hoi - lop 2

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.19696497917175 s. Memory usage = 17.59 MB