Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich

fresh boy 49
fresh boy 49(8414 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 30
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 20:11

Mô tả: Líp 7 Điền vào Điền vào chỗ . chỗ . Trong Trong bảng bên bảng bên để được để được câu trả câu trả lời đúng . lời đúng . 1. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức . . . . .(1) . . hay xy = a ,( a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a . 2 . Nếu hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a thì: * . . . . (2). . . . . . . . . . . . . . . * . . . . .(3) . . . . . . . x a y = ayxyxyx nn ==== 2211 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 , .,; y y x x y y x x y y x x n n === Mét «t« ®i tõ A ®Õn B hÕt 6 giê . Hái «t« ®ã ®i tõ A ®Õn B hÕt bao nhiªu giê nÕu nã ®i víi vËn tèc míi b»ng 1,2 lÇn vËn tèc cò . Xe bus Hoµng long A B A B Xe bus Hoµng long Các nhóm hoạt động thảo luận Tìm hiểu bài trong 3 phút ĐH đếm giờ Trò chơi cùng nhau giúp bạn Lời giải: Gọi số máy của bốn đội lần lượt là: ( chiếc) . Ta có: Vì số máy tỉ lệ với số ngày hoàn thành công việc nên : 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 xxxx === Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có : 1560. 4 1 1 ==x 1060. 6 1 2 ==x 660. 10 1 3 ==x 560. 12 1 4 ==x Do vậy: Trả lời : Số máy của bốn đội lần lượt là : 15 ; 10 ; 6 ; 5 ( chiếc) 4321 121064 xxxx === Hay 36 4321 =+++ xxxx 4321 ,,, xxxx . . . . . . . . . . . . . 60 60 36 36 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 == +++ +++ xxxx ==== 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 xxxx PhÇn th­ëng trß ch¬i 2 3 4 1 PhÇn th­ëng nhãm cña b¹n lµ 10 ®iÓm vµ “ Xin chóc mõng PhÇn th­ëng nhãm b¹n lµ 1 trµng vç tay cña líp. PhÇn th­ëng nhãm cña b¹n lµ 9 ®iÓm Cho biết hai đại lượng x ,y tỉ lệ nghịch với nhau . Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau : X X 1 1 -8 -8 10 10 y y 8 8 -4 -4 1,6 1,6 3 2 2 2 6 16 -4 -2 Phần VIOLET . sau : X X 1 1 -8 -8 10 10 y y 8 8 -4 -4 1,6 1,6 3 2 2 2 6 16 -4 -2 Phần VIOLET 1. Xem l¹i c¸ch gi¶i hai bµi to¸n trªn líp . 2. Lµm bµi tËp 18 , 19 , 21

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich, Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich, Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • EnglishCertificate123
  EnglishCertificate123 · Vào lúc 09:35 am 23/10/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • kieuan
  kieuan · Vào lúc 10:30 pm 14/12/2013
  Tài liệu hay, hỗ trợ nhiệt tình.
 • my_hero
  my_hero · Vào lúc 05:51 am 18/12/2013
  Cảm ơn tài liệu Mot so bai toan ve dai luong ty le... của bạn.
 • totoa10
  totoa10 · Vào lúc 02:55 pm 27/12/2013
  Cảm ơn bạn; tài liệu rất cơ bản và bổ ích
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 03:27 am 04/01/2014
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.102021932602 s. Memory usage = 13.85 MB