Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt

fresh boy 10
fresh boy 10(8485 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 9
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 14:11

Mô tả: NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 7A 4 B A 1)  ABC =  A'B'C khi nµo?’  ABC =  A'B'C' ˆ ˆ =A A' ˆ ˆ =b B' ˆ ˆ =C C' AB = A’B’ ; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ; => 2) Hai tam giaùc trong hình sau coù baèng nhau khoâng ? Vì sao? A B C 60 0 70 0 D E H 5 0 0 7 0 0 Nên  ABC =  DEH (định nghĩa)  ABC và  DEH có: AB = DE; AC = DH; BC = EH µ µ µ µ µ µ 0 0 0 70 ; 60 ; 50A D B E C H= = = = = = Hai tam giác MNP và M'N'P' trong hình vẽ sau có bằng nhau không ? MNP và M'N'P' Có MN = M'N' MP = M'P' NP = N'P' thì MNP ? M'N'P' M P N M' P' N' Không cần xét góc có kết luận được hai tam giác bằng nhau không? THCS HÙNG SƠN Tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c c¹nh – c¹nh – c¹nh ( c . C . c) TiÕt 2 2 A’ B’ C’ A B C 1. VÏ tam gi¸c biÕt ba c¹nh: Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm. Gi¶i: - VÏ mét trong 3 c¹nh ®· cho, ch¼ng h¹n vÏ c¹nh BC = 4cm. - Trªn cïng mét nưa mỈt ph¼ng bê BC, vÏ c¸c cung trßn (B ; 2 cm) vµ (C ; 3 cm) - Hai cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A. - VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC, ta ®­ỵc tam gi¸c ABC. A C B 4cm 3 c m 2 c m TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) H·y vÏ A B C’ ’ ’ sao cho: A B = 2cm; ’ ’ B C = 4cm ; ’ A C = 3cm ?’ A’ C’ B’ 4cm 3 c m 2 c m ?1 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh Lúc đầu ta đã biết nhng thông tin gỡ về các cạnh của hai tam giác? Từ đó em cú kt lun gỡ về hai tam giác trên? Sau khi đo các góc của hai tam giác, em có kết quả như thế nào?Hãy dùng thước đo các góc của hai tam giác các em vừa vẽ? AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C' Sau khi đo: 4cm C Như vậy, lúc đầu hai tam giác chỉ cho 3 cặp cạnh bằng nhau và sau khi đo đạc thỡ hai tam giác này đã bằng nhau. Lúc đầu ta có: ? 94 0 = 32 0 = 32 0 = 54 0 = 94 0 A 54 0 ' B 54 0 ABC A'B'C' = = 94 0 ' A = 54 0 B C ' C A 2 c m 3 c m B 32 0 94 0 32 0 2 c m 3 c m 4cm A' C' B' A = A ; B = B ; C = C NÕu ABC vµ A B C cã:’ ’ ’ AB = A B’ ’ BC = B C’ ’ AC = A C’ ’ Thi` ABC = A B C (c.c.c)’ ’ ’ TÝnh chÊt NÕu ba c¹nh cña tam gi¸c nµy b»ng ba c¹nh cña tam gi¸c kia thi` hai tam gi¸c ®ã b»ng nhau , A B C A’ B’ C’ TÝnh sè ®o cña gãc B trong hình 67 ? 120 0 C D B Hình 67 A ?2 ?2 Tính số đo của góc B trong hỡnh 67 ? 120 0 C D B Hỡnh 67 A ã 0 CBD = 120 Giải ACD và BCD có: . là cạnh chung AC = . (gỉa thiết) . . Do đó ACD = (c. c. c) Suy ra (hai góc tương ứng) Mà Nên ã 0 CAD = 120 GT KL ACD và BCD CD chung; AC = BC AD = BD; B = ? CD BC AD = BD (gỉa thiết) BCD ã ã 0 CAD =CBD = 120 . hai tam giác bằng nhau không? THCS HÙNG SƠN Tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c c¹nh – c¹nh – c¹nh ( c . C . c) TiÕt 2 2 A’ B’ C’ A B C 1. VÏ tam. cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A. - VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC, ta ®­ỵc tam gi¸c ABC. A C B 4cm 3 c m 2 c m TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt, Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt, Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Khoa Hoc
  Yeu Khoa Hoc · Vào lúc 02:25 am 23/11/2013
  Tài liệu rất hay, thank bạn nhiều. Hy vọng bạn post thêm tài liệu
 • bero3a
  bero3a · Vào lúc 05:31 am 04/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 12:06 pm 04/12/2013
  Mình đã đọc hết tài liệu này rồi! Cảm ơn bạn lắm!
 • fresh boy 42
  fresh boy 42 · Vào lúc 04:18 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu bổ ích nhé. 
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 09:03 am 29/12/2013
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0626459121704 s. Memory usage = 13.35 MB