Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

tailieuhay_3089
tailieuhay_3089(12144 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 7
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 14:15

Mô tả: tr tr − − êng êng thpt thpt b b ¸ ¸ n n c c « « ng ng ®« ®« ng ng h h − − ng ng Môn Môn : : sinh sinh h h ä ä c c Gi Gi á á o o viên viên : : Nguy Nguy Ôn Ôn H H ¶ ¶ i i Tr Tr − − êng êng I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệmvề chukìt ế bào B B À À I 28. CHU K I 28. CHU K Ỳ Ỳ T T Ế Ế B B À À O O V V À À C C Á Á C HÌNH TH C HÌNH TH Ứ Ứ C PHÂN B C PHÂN B À À O O Chu kì tế bàolàgì? I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệmvề chukìtế bào B B À À I 28. CHU K I 28. CHU K Ỳ Ỳ T T Ế Ế B B À À O O V V À À C C Á Á C HÌNH TH C HÌNH TH Ứ Ứ C PHÂN B C PHÂN B À À O O -Làkhoảng thờigiangiữahailần nguyên phân liên tiếp, được tính từ khi tế bào hình thành ngay sau lần nguyên phân thứ nhất đến khi kết thúc lần nguyên phân thứ hai. -Thờigiancủa chu kì tế bào tuỳ thuộctừng loạitế bào và từng loài. Vì dụ: - Chu kì củatế bào ở giai đoạnsớmcủa phôi chỉ 15 – 20 phút. -Tế bào ruộtmột ngày phân bào 2 lần. -Tế bào thầnkinh, tế bào sợicơ vân thì không phân chia. ?Chu kì tế bào diễn ra qua các quá trình nào? Qua các quá trình ? Một chu kì tế bào gồmmấythờikì? Gồm kì trung gian và nguyên phân Sinh trưởng Phân chia nhân Phân chia TBC, mà kết thúc là sự phân chia TB 2. Kì trung gian ? ? K K ì ì trung trung gian gian g g ồ ồ m m nh nh ữ ữ ng ng pha pha n n à à o o ? ? C C á á c c pha pha Pha Pha G G 1 1 Pha Pha S S Pha Pha G G 2 2 Đ Đ ặ ặ c c đi đi ể ể m m C C Á Á C PHA C C PHA C Ủ Ủ A KÌ TRUNG GIAN A KÌ TRUNG GIAN C C á á c c pha pha Pha Pha G G 1 1 Pha Pha S S Pha Pha G G 2 2 Đ Đ ặ ặ c c đi đi ể ể m m - - T T ế ế b b à à o o ch ch ấ ấ t t gia gia tăng tăng . . - - H H ì ì nh nh th th à à nh nh thêm thêm c c á á c c b b à à o o quan quan . . - - Phân Phân ho ho á á v v ề ề c c ấ ấ u u tr tr ú ú c c v v à à ch ch ứ ứ c c năng năng t t ế ế b b à à o o . . - - Chu Chu ẩ ẩ n n b b ị ị ti ti ề ề n n ch ch ấ ấ t t t t ạ ạ o o đi đi ề ề u u ki ki ệ ệ n n đ đ ể ể t t ổ ổ ng ng h h ợ ợ p p AND. AND. - - V V à à o o cu cu ố ố i i pha pha G G 1 1 t t ế ế b b à à o o ph ph ả ả i i vư vư ợ ợ t t qua qua đi đi ể ể m m ki ki ể ể m m so so á á t t (R) (R) m m ớ ớ i i ti ti ế ế p p t t ụ ụ c c đi đi v v à à o o pha pha S. S. - - Sao Sao ch ch é é p p AND, AND, nhân nhân đôi đôi NST (NST NST (NST t t ừ ừ th th ể ể đơn đơn chuy chuy ể ể n n sang sang th th ể ể k k é é p p ). ). - - Trung Trung t t ử ử nhân nhân đôi đôi h h ì ì nh nh th th à à nh nh thoi thoi phân phân b b à à o o . . - - T T ổ ổ ng ng h h ợ ợ p p nhi nhi ề ề u u h h ợ ợ p p ch ch ấ ấ t t cao cao phân phân t t ử ử , , h h ợ ợ p p ch ch ấ ấ t t gi gi ầ ầ u u nnăng nnăng lư lư ợ ợ ng ng . . - - Ti Ti ế ế p p t t ụ ụ c c t t ổ ổ ng ng h h ợ ợ p p Prôtêin Prôtêin . . - - NST NST ở ở d d ạ ạ ng ng k k é é p p . . C C Á Á C PHA C C PHA C Ủ Ủ A KÌ TRUNG GIAN A KÌ TRUNG GIAN ? ? T T ạ ạ i i sao sao t t ế ế b b à à o o khi khi tăng tăng trư trư ở ở ng ng đ đ ế ế n n m m ộ ộ t t m m ứ ứ c c nh nh ấ ấ t t đ đ ị ị nh nh th th ì ì l l ạ ạ i i phân phân chia chia ? ? - - Khi Khi t t ế ế b b à à o o tăng tăng trư trư ở ở ng ng đ đ ế ế n n m m ộ ộ t t m m ứ ứ c c đ đ ộ ộ nh nh ấ ấ t t đ đ ị ị nh nh , , nhân nhân không không c c ó ó kh kh ả ả năng năng đi đi ề ề u u ho ho à à c c á á c c qu qu á á tr tr ì ì nh nh x x ả ả y y ra ra trong trong t t ế ế b b à à o o do do đ đ ó ó ph ph á á v v ỡ ỡ t t ỉ ỉ l l ệ ệ gi gi ữ ữ a a nhân nhân v v à à t t ế ế b b à à o o ch ch ấ ấ t t ⇒ ⇒ S S ự ự tăng tăng trư trư ở ở ng ng t t ế ế b b à à o o t t ớ ớ i i m m ộ ộ t t gi gi ớ ớ i i h h ạ ạ n n l l à à nhân nhân t t ố ố t t ạ ạ o o nên nên tr tr ạ ạ ng ng th th á á i i không không ổ ổ n n đ đ ị ị nh nh t t ừ ừ đ đ ó ó k k í í ch ch th th í í ch ch c c á á c c cơ cơ ch ch ế ế kh kh ở ở i i đ đ ộ ộ ng ng s s ự ự phân phân b b à à o o . . V V ì ì : : . Chu kì tế bàolàgì? I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệmvề chuk tế bào B B À À I 28. CHU K I 28. CHU K Ỳ Ỳ T T Ế Ế B B À À O O V V À À C C Á Á C HÌNH. phút. -Tế bào ruộtmột ngày phân bào 2 lần. -Tế bào thầnkinh, tế bào sợicơ vân thì không phân chia. ?Chu kì tế bào diễn ra qua các quá trình nào? Qua các quá

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào, Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào, Bài 28: Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 09:56 pm 11/11/2013
  Luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.
 • Vu Thi Minh
  Vu Thi Minh · Vào lúc 07:55 pm 04/12/2013
  He he bài này hay up lên nào
 • ohruoi
  ohruoi · Vào lúc 11:18 pm 26/12/2013
  Tài liệu hay, tải về ngâm cứu thôi
 • fresh boy 20
  fresh boy 20 · Vào lúc 07:13 pm 30/12/2013
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
 • fresh boy 36
  fresh boy 36 · Vào lúc 12:41 pm 31/12/2013
  Mình tài được file rồi! Rất cảm ơn 123doc.vn
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 1.17258286476 s. Memory usage = 13.84 MB