bai tap tieng anh lop 5

fresh boy 39
fresh boy 39(8514 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 611
39
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 01:11

Mô tả: Unit 1 . New friens, new places Exercise 1. Jumble words 1. A g i n s a n o p e r  2. E s h i n g l  . 3. A n c a e m i r  . 4.E i n d r f  . 5. N c h f e r  . Exercise 2. Read and complete the sentences. 1. Mai is from Viet Nam. She is Vietnames. 2. LiLi is from . She is 3. Peter is from . He is 4. Linda is from . She is Exercise 3 . Word cues 1. Mai / Viet nam / Vietnamese EX : My name is Mai. I’m from Viet Nam. I’m Vienanese 2. Nam / Viet Nam/ Vietnamese  . 3. Alan / Singapore / Singaporean.  . 4. Linda / England / English  . 5. Peter / America / American  . 1 Exercise 4 . Complete the dialogue. a. Daisy : Hello, Lee. (1) . are you ? Lee : I’m very (2) ., thank you. How (3) .you? Daisy : (4) ., thanks. Lee, This is Peter. (5) .is from England. He is (6) . Lee : ( 7) . to meet you, Peter. Peter : Me, too. ( 8 ) . are you from ? Lee : I’m from France b. Minh : Hi, Linda . (1) . ? Linda : I’m fine, thank you. And you ? Minh : (2) . . Linda, this is my new friend . His name is Tony. Linda : Hello. (3) ., Tony ? Tony : I’m from Canberra. Linda : (4) ? Is it in America ? Tony : No. It’s in Autralia. And you ? (5) ? Linda : I’m from London . I’m English. Nice to meet you, Tony. Tony : (6) , too. c. T: Hi! My ……… Huyen. What’s …………name? S1: Hello! My name’s (Nga). …………. to meet you. T: Nice to ………… you, too. Where are you………….? S1: ………….from Vietnam. T: How ……….are you? S1: I’m ten………… . T: What animals ……….you like? S1: I ……….monkeys. T: Why do you …………monkeys? S1: Because they ………….swing. d. A: Hi. …………name’s Thu. B: Hello. I’m Linda. Nice ………meet you. A: Nice to meet you,……… . …………….are you from? B: I’m ………….London. A: So, you’re…………… I’m Vietnamese. e. S1: Hi! ……….name’s Alan. S2: Hello! I’m Peter. Nice to meet…………. S1: Nice to meet you, …… . Where are you…………? S2: I’m from…………… I’m American. f. A: Look. This …….my new pen friend. B: What’s his…………? A: ………… name is Alan. B: Where is ………. from? 2 A: He is from Singapore. He’s ………………. Exercise 5 . Make question & answer 1. Mai / Viet nam / Vietnamese EX : - What’s her name ? Her name is Mai - Where is she from ? She’s from Viet Nam. She’s Vienamese 2. Alan / Singapore / Singaporean.  .? . .  .? . . 3. Linda / England / English  .? . .  .? . . 4. Peter / America / American  .? . .  .? . . Exercise 6. Reorder to make sentences. 1. Linda / my / is / name.  2. Canberra / from/ am / I .  . 3. Meet / Peter / you / to / nice  4. Name / what/ her / is  5. Friend / your / is / where / from ?  Exercise 7. Complete the sentence 1. Her name’s Mai. She’s from …… ……… She’s …… ……. 2. ……….name’s Alan. He’s from …………… He’s ……… . 3. His name’s Peter. He’s …………America. He’s …………… 4. She’s Linda. She’s …………England. She’s ……………… 5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….………. 6. Hi. My name’s Linda. …… from London. I’m……………… 7. He lives ……… 58 White Road, London, England. 8. He likes watching TV and ………….sports 9. His ……… Tony. 10. He’s ………….London. He’s ……………. Exercise 8. Read and answer the question (§äc vµ tr¶ lêi c©u hái): Dear Linda, My name’s Nga. I’m Vietnamese. I live in Phu Xuyen, Ha Noi, Vietnam. I’m eleven years old. I study at Phu Xuyen Primary School. My favourite subject is English. I like reading book. 3 Love, Nga 1. What’s her name? ………………………………………………………………………… 2. How old is she? ………………………………………………………………………… 3. Where is she from? ………………………………………………………………………… 4. What is her school’s name? ………………………………………………………………………… 5. What’s her favourite subject? …………………………………………………………………………. Exercise 9 . Fill in the blank. 1. I’m _____ Ho Chi Minh City. I’m Vietnamese. a. from b. is c. in 2. My pen friend _______- at Oxford Primary School . a. is study b. study c. studies 3. ________ is your favourite suject ? - I like English. a. When b. What c. How 4. I’m from Canberra . I’m __________ . a. Australia b. England c. Australian 5. ________ is he from ? - America . a. When b. What c. Where Exercise 10 . Fill in the question with the word in the box What Where How 1. _____________’s his name? 2. _____________old is he? 3. _____________ are you from? 4. _____________is your favourite school subject? 5. _____________ does he live? 6. _____________ are you? 7. _____________ does he live? 8. _____________ is she from? 4 . …………England. She’s ……………… 5. Thu is …………. Haiphong. She’s ……….………. 6. Hi. My name’s Linda. …… from London. I’m……………… 7. He lives ………. .58 White Road, London,. . 5. Peter / America / American  .

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: bai tap tieng anh lop 5, bai tap tieng anh lop 5, bai tap tieng anh lop 5

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • EnglishCertificate123
  EnglishCertificate123 · Vào lúc 07:57 am 06/12/2013
  Cho mình hỏi cái này có bán không nhỉ???
 • Vu Thi Minh
  Vu Thi Minh · Vào lúc 05:53 pm 09/12/2013
  Mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
 • hồng dung
  hồng dung · Vào lúc 12:06 pm 27/12/2013
  Bạn có tài liệu nào như thế này nữa không? Cho mình xin. Thanks bạn trước.
 • fresh boy 10
  fresh boy 10 · Vào lúc 04:28 pm 27/12/2013
  Hihhii, tài liệu hay lắm, cám ơn bạn nhé
 • fresh boy 30
  fresh boy 30 · Vào lúc 08:18 am 28/12/2013
  Mình rất cần những tài liệu như thế này!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0947210788727 s. Memory usage = 13.82 MB