ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 - NĂM HỌC 2010 - 2011

fresh boy 46
fresh boy 46(8267 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 10
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 03:11

Mô tả: The First Tearm Test For Grade 4 School: Phuong Hung Primary Name:…………………………………. Class:………… The First Tearm Test Year:2010-2011 Time: 35 Mins Mark Teacher’s comments: I) Circle the odd one out 1) Singapore Vietnam American Mai 2) What she How Where 3) is from in on 4) January Monday September October 5) kite robot doll banana II) Choose the best answer 1)This apple is ………………… you,LiLi. A.for B.is C. some 2) Would you like some milk? –Yes,…………………. A.I do B.thank you C. please 3) How many …………………….are there in your classroom? A.a student B.students C.a students 4)When do you have English? –I have it on ………… A.Monday B.January C.a Monday 5)Does she like English and Maths? A.Yes,she doesn’t B.Yes,she does. C.No,she does. III) Reoder the words to make sentences 1) Those/ my/bags/ are. ………………………………………………………………………………… 1 The First Tearm Test For Grade 4 2) are/There/ pencils/ ten /the/ table/ on. …………………………………………………………………………………… 3) mother/ My/ ride/ ca/ a/bike/ ………………………………………………………………………………… 4) hat/ subjcets/ you/ /do/ on/Tuesday/ have? …………………………………………………………………………………… 5) you/ have/ Music / do/ today? ………………………………………………………………………………… IV) Read and answer the questions. I’m Lan.I’m from Vietnamese.I’m a student at Sao Mai Primary School.Today I have English,Maths,Vietnamese and Music.My favourite subject is Music because I like to sing much.English lessons are interesting and we can read and write in English.I don’t like Maths because it is difficult. 1) Where is she from? ……………………………………………………………………………… 2) Is she a student at Sao Mai Primary School? ……………………………………………………………………………… 3)What subjects does she have today? ………………………………………………………………………………. 4) Does she like Music? ……………………………………………………………………………… 5) Does she like Maths? Why/ Why not? ……………………………………………………………………………… 2 . The First Tearm Test For Grade 4 School: Phuong Hung Primary Name:…………………………………. Class:………… The First Tearm Test Year:2 01 0-2 011 Time: 35 Mins Mark Teacher’s. Reoder the words to make sentences 1) Those/ my/bags/ are. ………………………………………………………………………………… 1 The First Tearm Test For Grade 4 2) are/There/ pencils/ ten /the/

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 - NĂM HỌC 2010 - 2011, ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 - NĂM HỌC 2010 - 2011, ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 - NĂM HỌC 2010 - 2011

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyễn thị kim chung
  nguyễn thị kim chung · Vào lúc 01:23 am 01/01/2014
  Quá hay luôn bạn!!!
 • iphone
  iphone · Vào lúc 03:45 pm 07/01/2014
  Download nhanh thật
 • m.it
  m.it · Vào lúc 09:30 pm 09/01/2014
  Cảm ơn bạn tỷ tỷ lần nhé. Chúc bạn ngày mới vui vẻ. Mình đang cần tìm những tài liệu này.
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 09:54 pm 09/01/2014
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 10:00 pm 09/01/2014
  123doc.vn chưa làm mình thất vọng lần nào
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0800149440765 s. Memory usage = 13.84 MB