Giải bài toán có lời văn lớp 1

fresh boy 21
fresh boy 21(8361 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 30
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 20:11

Mô tả: Thø t­ ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2008 TiÕt 108: Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) 1.Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mÑ ®em b¸n 3 con gµ. Hái nhµ An cßn l¹i mÊy con gµ? Tãm t¾t Bµi gi¶i Sè gµ cßn l¹i lµ: 9 - 3 = 6 (con) §¸p sè: 6 con gµ Cã: .con gµ B¸n: . con gµ Cßn l¹i: con gµ? 9 3 2. Thùc hµnh: Bµi 1: (Trang148) Cã 8 con chim ®Ëu trªn c©y, sau ®ã cã 2 con bay ®i. Hái trªn c©y cßn l¹i bao nhiªu con chim? ? Tãm t¾t Cã: . con chim Bay ®i: con chim Cßn l¹i: . con chim? 8 2 §¸p sè: con chim Bµi gi¶i 8 - 2 6 6 Sè con chim cßn l¹i lµ: . = . (con) . Thø t­ ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2008 TiÕt 10 8: Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) 1. Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mÑ ®em b¸n 3 con gµ. Hái. .con gµ B¸n: . con gµ Cßn l¹i: con gµ? 9 3 2. Thùc hµnh: Bµi 1: (Trang148) Cã 8 con chim ®Ëu trªn c©y, sau ®ã cã 2 con bay ®i. Hái trªn c©y cßn

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Giải bài toán có lời văn lớp 1, Giải bài toán có lời văn lớp 1, Giải bài toán có lời văn lớp 1

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • iphone
  iphone · Vào lúc 06:16 pm 03/12/2013
  Chia sẻ để thành công! 123doc.vn có nhiều tài liệu thật chất lượng!
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 05:55 am 12/12/2013
  Nhờ 123doc.vn mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 11:11 am 20/12/2013
  Bạn có tài liệu nào như thế này nữa không? Cho mình xin. Thanks bạn trước.
 • ohruoi
  ohruoi · Vào lúc 04:13 am 28/12/2013
  Thank bạn nhiều. tài liệu vừa bổ ích lại vừa phong phú
 • fresh boy 47
  fresh boy 47 · Vào lúc 09:47 am 28/12/2013
  Tải về ngay còn kịp, đọc cho sướng
Đăng ký

Generate time = 0.065810918808 s. Memory usage = 13.34 MB