Gián án de thi HS gioi

Fritjof Capra
Fritjof Capra(9037 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 09:11

Mô tả:                             ! "#$%&'  (()$*+  ,-.-/,-  (  ) )010  *20  )3.4-5("  678(9 8$  6(  ) )0 )0:;$  < $  6() 9  *-=60 0*>3??????????????????10@@3????????? A- MULTIPLE – CHOICE: (80 MARKS) I- Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: .AA5o5"106):  &A5o11"6): A5o5>6# A5o2021# ,AA20s)1)@8 &A2)s: A20s)B A20s) CAA e)"@ &A6eD):"@ A6eD>B# A5eB"1)0 EAAth:06 &Ath>>B>F:6( Ath)G> Ath>@( =AAg0H> &Ag::@> Ag>>01 Ag0*21> IAAi6>F>> &Ai6)>0# Ai6:D"B6):Ai6"D> JAA)6uD> &A)*5oG> A)5u6 A(011uB)06): 4AAD>Ba# &AD>BaD> AF:*a6 Aa >6 KAAD062oarD &A2oarD A210B82oarD AB"52oarD .-AACh)>@> &Ach0"FF>" Ach:8> Ach)5 II- In three of these words the first syllable is stresses. In the fourth word the stress is not put on the first syllable. Find and circle the word in which the first syllable is not stressed: A A*:"60):"@ &AF:>) > AD>6>*)>D A0@5>B6 12. A>B:"0 > &AL>01:"@ A5"21)B A>*5)> .CA A00 >*>6 &A1" 0 > A(>1)"* AB>110 .EA A>*56# &A0M):"@ AD0 >:"@ A> )> 15. A5>@@"> &A)6:D"B> A(>@)606 A51>0@"> .IA AG)601 &A2>60# A*): A6)G)01 .JA A*0 )B)0 &A5)@:> A5>@@"> AN006# .4A AD0 > &A(0*2" > A60*> AB:B>>D .KA A0BB>@@ &A0@N>) A0BB)D>6 A0BO")@)6): ,-A A5@#B(:1: #&A5)@6: A5"@> A5:B8>6 III- Circle the best answer A, B, C or D to complete each sentence: ,.A (>(:"@>@6::D2#)6@>1F)6(>*)DD1>:F0F)>1DA6N0@B:*51>6>1#?????????A A1:>1# &A)@:106>D A@) "10 A"0BB:*50)>D ,,A >>>D>DP4--2"6()@B05)601N0@?????????"5)@(0>@(>2::N>D)6F:*6(>208 A6)>D &A2:"D A8:66>D A1:B8>D ,CA(>:5>>D6(>50B8>60D>*56)>D6(>?????????)6:0@0"B>50A AF"11>@@ &A)@)D>@ AB:6>6@ A>F)11@ ,EA>11#:"2:6(>6:B:*>?????????Q2>B0"@>)6R@ :) 6:0))0*)"6>:6N:A A)D::@ &A:"6D::@ AN)6() A)N0D@ ,=A(> )1R@F06(>?????????6:2"#(>0B0)F@(>50@@>D(>>M0*)06):A A0D*)66>D &A0BB>56021> A0 >>D A055:G>D ,IAF6>0(01FS(:"R@?????????2#:N) S2:06QN>>0B(>D6(>)@10DA A60G>1 &AB:"@> AB:@@) A@0)1 ,JA(> )1)6(>@(:5N0@?????????(:N6:"@>0>N8)D:F>1>B6:)BB::8>A A5:G) &A>@6021)@() A>M5:@) AD>*:@606) ,4A?????????()*6:0)G>)6)*>F:D)>A A(:5>F: &A066>D A>M5>B6 A6()8 ,KA&)60)?????????0N>1B:*>6:0116:")@6@A A(:1D@:"6 &A>M6>D@ A6(:N@ A(0D@ C-ATG>#6() )6(>@"5>*08>6)@*08>DN)6(05)B>?????????A A:6)B> &A*08 A@)  A60 1 IV- Choose A, B, C, or D or each o the following sentence: C.A()000B)>6*>D)B016>06*>6?????????0@0B"5"B6">)@@:*>6)*>@"@>DD") @" >#A A6:8:N &A8:N) A8:N A8:N@ C,AB"5"B6">)@?????????2#?????????>>D1>@)6:G0):"@506@:F6(>2:D#A A*0D>U)@>6 &A*0D>U)@>6) AD:>U)@>6AD:>U)@>6) CCAV>@6>D:B6:@?????????()>@>(:@5)601@(0G>2>>@6061>D6:@>>506)>6@?????????@>):"@ :5>06):@N)6(:"60B:G>6):010>@6(>6)BA A6(06G)@)6U"D>N>6 &AG)@)6>DU"D> :) AG)@)6) U"D> :) AN()B((0G>G)@)6>DU"D> :) CEAWF#:"B0R61>D*>6(>*:>#Q6()8R110@8X>DAYW:R62:6(>A>(0@????????6(0D:AY AF>N> &A01)661> AF>N A1>@@ C=AW6()8F0)1>D6(>6>@6AYW*#:5)):Q6(>?????????N0@6(>*:@6">0@:021>AY A>M0*)06):6()DO">@6): &AO">@6):6()D:F6(>>M0*)06): A6()D>M0*)06):O">@6): A>M0*)06)::F6(>6()DO">@6): CIAW:NB0#:"8>>5@"B(1: (:"@ZYWV>11Q:N?????????06) (6@:)@R6(0DF:*>AY A0*"@>D6:N:8) &A"@>D6:N:8) A"@>D6:N:8 AN0@"@>D6:N:8 CJAW0D0)@0*)@>021>5>@:AYWFB:"@>@(>)@A(>R@L>01:"@?????????>G>#:>AY A02:"6 &AN)6( A6: A:F C4A?????????6(>(0G>@6QF0*>@0>2"@#?????????6(>)N:8:6(>F)>1DA A") UD:) &AV()1>U6:D: A@UD: A&>6N>>U)D:) CKA>N>6:D:) )6?????????:"5:6>@6@A A:N) 6: &A2>B0"@> A)@5)6>:F A)@6>0D:F E-AF6(>>?????????:F1::D@10@6#>0Q6(>B:5?????????2>66>:NA AN>>UN:"1D2> &A(0DUN:"1D(0G>2>> A(0D2>>UN:"1D2> AN0@UN:"1D(0G>2>> V-The four underlined words or phrases are marked A, B, C, or D. Identify the one underlined expression that is not correct. Circle and correct it 41. (>B05)601B)6#Q:*>Q)@:6(>B:0@6B1:@>N)6(6(>(00)02:D>A & 42. >D0#(>0D6(060B:*50#1::8) F:0B0@6) 0 >60D0551)>DF:0D :66(>L:2A & 43. "@>)61)8>0D)0#0D)6(0@0010*N()B(B0@>66:>*)D*>02:"6*>>6) @N)6(:6(>@ & D:B6:@)6(>6>0* 44. 6(:5>1>@@6:6#0DF)D0#5)G0B#)6(>F106@: ::"6F:0N018A & 45. (>):#N0@6(06"@>D6:@5>D(:"@D:) "5*#F0B>@:6(06RD1::8#:" >A & 46. :>6(0I--*)11):)D)G)D"0120B6>)01)G>@:6(>@8):F("*0@A & 47. D> :B)B"*@60B>@N)111>0G>#:"01:>)6()@B:"6#A & 48. (:*0@>*>*2>@0@0601>6>D06)@6:F()@6)*>A & 49. (> B")B"10:F*>)B05"21)B@B(::1@0>@>6))D)G)D"01@606>@[6(>#D::6D>6>*)>2#6(> & F>D>01 :G>*>6A  50. &0"*:5>>D()@:NB)B"@).4J.0D2>B:*>6(>*:@6F0*:"@@(:N*0:F()@6)*>A & 2 VI- Choose the sentence A, B, C, or D nearest in meaning to the one in italic: 51. #@:D)@1)8>@:6(>5>:51>B)6)B)H) ()*A A #@:D:>@R61)8>)F#:"B)6)B)H>()*A &A )6)B)H) ()*)@:6*#@:R@(:22#A A #@:)@0F0)D:F2>) B)6)B)H>DA D. #@:B0R6@60D)F:6(>5>:51>B)6)B)H>()*A =,A :R6210*>()*F:#:"@6"5)D*)@608>@A A 6)@R6()@F0"166(06#:"*0D>@6"5)D*)@608>@A &A :R61>6()*210*>DF:#:"@6"5)D*)@608>@A A >N0@:66:210*>2>B0"@>#:"(0G>*0D>@:*0#*)@608>@A A >D:>@R6*08>*)@608>@@:#:"0>6:210*>A =CA(>>N@N0@@:@(:B8) 6:6(>*6(066(>#011@066(>>N)6(:"6@0#) 0N:DA A(>#N>>6::@(:B8>D066(>>N@6(066(>#011@066(>>N)6(:"6@0#) 0N:DA &A(>#@066(>>N)6(:"6@0#) 0N:D016(:" (6(>#N>>G>#@(:B8>DA A(>#011@066(>>)@)1>B>2>B0"@>6(>#N>>@:@(:B8>D2#6(>>N@A A)66) 6(>>N)6(:"60N:D2>B0"@>6(>#N>>G>#@(:B8>DA =EA5)B8>D"5O")6>01:6:F()>@>2#N06B() ()>@>F)1*@A A 1>0606F0)0*:"6:F()>@>2#N06B() ()>@>)1*A &A ()>>@>F)1*(0G>@"551)>D*>01:6:F()>@>A A !)B8) "501:6:F()>@>QN06B(>D()>@>F)1*@A A V06B() ()>@>F)1*@)@0 ::DN0#:F1>0) ()>@>A ==AV0@6(>510#0@)6>>@6) 0@#:">M5>B6>D)66:2>:N0@)62:) Z A )D6(>510#@06)@F##:"N)6()6@B:6>6Z &A >#:"@06)@F)>DN)6(6(>510#Z A )D#:"1)8>6(>510#0@*"B(0@#:"D:Z A )D6(>510#1)G>"56:#:">M5>B6):@:)6N0@2:) Z =IA@5)6>:F(06) B06@Q)(0G>@:*>)*#F0*)1#A A 0G) B06Q6(:" (Q(0G>@:*>)*#F0*)1#A &A 0G) @:*>B06@)*#F0*)1#016(:" ((06>6(>*A A >@5)6>6(>F0B66(06(06>B06@Q(0G>@:*>)*#F0*)1#A A 16(:" (6(>F0B66(06D:R61:G>B06@Q@6)118>>56(>*)*#*)DA =JAWN)11 :)**>D)06>1#)F#:"D:R605:1: )H>AY(>@0)D6:(>@: A (>N:"1D1)8>6: ::N6(06(>@:D)DR605:1: )H>(>A &A :605:1: )H) ()@*:6(>Q6(>*:6(>D>B)D>D6: :)**>D)06>1#A A (>*:6(>N06>D6:1>0G>(:*>2>B0"@>6(>@:N0@:6@: ::DA A (>6(>06>>D6: :"1>@@(>@:05:1: )H>DA =4A:"@(:"1DR6(0G>1>66(>N)D:N@:5>06) (6A A 6N0@#:">5:@)2)1)6#:66:1:B86(>N)D:N@10@6) (6A &A :R6F: >66:1:B86(>N)D:N@10@6) (6A A 6N0@B0>1>@@:F#:"6:1>0G>6(>N)D:N@:5>10@6) (6A A :"(0G>6:1>0G>6(>N)D:N@B1:@>2>:> :) 6:2>DA =KA:"N)11 >6N>6)F#:" ::"6N)6(:"60"*2>110A A 1>@@#:" ::"6N)6(0"*2>110Q#:"N)11 >6N>6A &A V)6(:"60"*2>110N)11*08>#:" >6N>6A A :) :)6N)6(:"60"*2>110)@:6 ::DF:#:"A A >66) N>6N)11(055>)#:"D:R6 ::"6N)6(:"60"*2>110A I-A61::8@1)8>0)6:*>A A 6()8)6R@ :) 6:0)A &A 1)8>6:1::8066(>0)A A 6N)110)Q1)8>6:1::806)6A A 6)@ :) 6:0)Q)@R6)6Z 3 VII- Read the passage and choose A, B, C, or D for each of the following blanks: MUSIC – A UNIVERSAL LANGUAGE "@)B)@")G>@01S)6)@5:D"B>D2#011B"16">@A:*>@B)>6)@6@2>1)>G>6(06*"@)BB0*>2>F:>@5>>B( 0D7I.<?????????0@0D>G>1:5*>6:F*06) B011@AF0B6Q6(>>)@7I,<?????????6(>:#6(066(> 7IC<?????????10 "0 >@N>>B(06>D:@" 06(>6(0@5:8>AD>>DQ)@:*>B"16">@Q*"@)B)@0 F:*:F7IE<?????????()@6:#A(>2:) )01"@601)0QF:>M0*51>Q"@>*"@)B0@0*>06:7I=< ?????????:@6:)>@:6(>10D0D@5))6@6:6(>>M67II<?????????A >N>G)D>B>@" >@6@6(06*"@)BD:>@:6L"@67IJ<?????????6(>F>>1S ::DF0B6:2"6)6)@01@: ::D F:6(>20)A@6"D#:F)6>11>B6"011#7I4<?????????B()1D>@(:N>D6(066(>#B:"1D>B011*:>7IK< ?????????0F6>)6N0@ )\G>6:6(>*)0@: 6(00F6>)6N0@>0D6:6(>*0@6:#A >@>0B(>@01@:>5:66(065>:51>7J-<?????????2>66>:0@60D0D)6>11) >B>7J.<?????????0F6> 1)@6>) 6:*0H06A(>@:B011>DW:H06>FF>B6YQ(0@01@:2>>7J,<?????????2#F)D) @60(606@7JC< ?????????"5::H06"F0@6>6(:" (0B:*51>M>6N:8:F506(@:50@@0 >@Q7JE<?????????0@0 *0H>AG>011Q)6@>>*@6(06)*:@6)@60B>@N(:@"FF>F:*0#F:*:F*>6017J=<?????????2>>F)6 F:*1)@6>) 6:*"@)BA I.AAN0@ &A@N>11>D A>0B6>D A0:@> I,AA:> &A>G># A@"B( A6(06 ICAA>01)>@6 &A>N>@6 A>0@)>@6 A@)*51>@6 IEAA>L:#) &A*08) A>B:D) A@606) I=AA*:G> &A50@@ A(0D A(055> IIAAB()1D> &A5>:51> A6)2> A >>06): IJAAB:G)B> &A@06)@F# A51>0@> A5>F> I4AAD)@021>D &A)0B6)G> A)B05021> AD)@:D>>D IKAAF0B6@ &A8:N1>D > A*>*:# A)F:*06): J-AA>M0*)> &A5>50> A@B:> A0B()>G> J.AAF:* &A@B(>*> AD>*:@606): A6>@6 J,AA@"55:6>D &A )G> A*08>D A>*>*2>>D JCAA(>1D &A2:" (6 A@6::D A@>6 JEAAB011>D &A(>0D A> 0D>D A8:N J=AA20D>@@ &A("6 A)11>@@ A50) VIII- Read the passage carefully and then choose the best answer A, B, C or D to questions below: V>(0G>L"@6 :650@66(>"@6:*@FF)B>Q&)L:"0DN0@>1)>G>D6(>B:"6#R@10N@:)*5:6) 0)*01@N>>@:1::@>A&#6(>1::8:F@"5)@>(0G>>B>)G>DF:*F>11:N50@@> >@Q(0DF>0>D6(># *) (62>@6)B6A(>*:@60*"@) 6() N0@6(06>G>#:>:FF)B)011#B:B>>DQ06(>0)5:6@0D)6(> 0)Q(0D>F>>D6:&)L:"0@W01)G>D: YQF:B:"1D:6)*0 )>0D: :6(>6(001)G>:>60G>11) 0#N(>>A&"6> "106):@0>*>066:2>:2>#>DQ@:W1)G>Y(>N0@A (0D2>> )G>02:MF:()*6:60G>1))F(>>>D>D)6QB011>D0W:"6>@6#>>1Y[0D)6N0@6()@ 2:M6(06(0D2:" (66(>@1>>5#1) (6:F@"@5)B):6:6(>>#>@:F6(>"@6:*@FF)B>N(>(0D@6::D 2>F:>()*A>(0D6(:" (6Q0@()@O">@6):*0D>B1>0Q6(06N0@6#) 6:2) )0B:1:"@>6: @:*>6() @)*)10Q@"2L>B66:0() (06>:FD"6#AV(>(>F:"D6(>2:MB:60)>D:1#0D: SW(Q0 1)G>D: ]Y(>>MB10)*>DN)6(@:*>D)@055:)6*>6S(>N0G>D*>0N0#N)6(6(>>@6:F6(>50@@> >@ :) 6(:" ("B(>B8>DA "6@)D>6(>)G01(011N>L:)>D6(>O">">F:060M)A&>) 0506#:F:1#:>Q("*0060#06>Q N0@:66::5:5"10N)6(6(>D)G>@QN(:5:2021#*0D>*:>:"6:F :"5@Q"1>@@)6N0@&)L:"6(0#D)D :61)8>Q0DN>(0D6:N0)6"6)1>G>#:>>1@>(0DD>506>DA610@6N0@B:"6>DF:*#60D>Q0D @>1>B6>DF:*6(>O">">:N10B) *>010 >21">B0QN(:@>D)G>@:FF>>D6:608>*>6:0W(:6>1 B:*F:6021>YQ0D&)L:"0D :6)AV>(0DD)G>1>@@6(00("D>D*>6>@N(>05:1)B>*0:0 *:6:SB#B1>@6:55>D"@A(>D)G>0D(>2> 00F"):"@0 "*>66(:" (060M)N)D:NA:N)F 6(>>)@0#6() 6(0605#@&)L:"Q)6)@6(>@:"D:F("*0G:)B>@0)@>D)0 >Q0D(>6)>@6:D:N 6(>G:)B>@N)6(208) A>D)D6(06:NA(>5:1)B>*0:F>>D"@:"6A (>D)G>6">D6:*>QW(>D: *"@6 >6:"6Q@)Y(>@0)DAW:"B:"6#)6R@)11> 016:B0#6(>*) 60M)A>G>*)DQN>R115"6()*)6(>20B8N)6(#:"B0@>@AR*@:#02:"66()@Q2"6N>Y11@:^Y 4 :&)L:"QN)6(*"B(1:@@:FD) )6#QN0@20)@(>D6:6(>20B8A(>5:1)B>*0Q>D)6(>F0B>QD:G>:FA :N>D)DQ2"6:1#"6)16(>*:6:SB#B1)@6N0@:"6:@) (6A(>N>@6:55>D0 0)Q0D&)L:">L:)>D *>A::N>>0B(>D6(>(:6>1A JIA V(06D:>@6(>50@@0 >6>11"@02:"6)*5:6) 0D: 6:6(06B:"6#Z A (>> "106):  *0D>)6D)F)B"166:)*5:  60D: A &A F6(>D: N0@()DD>)02:MQ::>N:)>D02:"6)6A A (>>@>>*>D6:2::B:6:1:6(>0)G01:F0D: A A (>:FF)B)01@N>>00)D:FD: @Q@:6(>#>F"@>D6:1>66(>*)A JJA> 0D) &)L:"Q6(>N)6>N:D>>D A N(06:6(>8)D@:FD: 60G>11>D2#B0A &A N(#@:*0#:FF)B)01@N>>N:)>D02:"66(>D: A A N(>6(>:6(>5>:51>*)D>D60G>11) N)6(0D: A A N(#)6N0@>B>@@0#6:@0#(>N0@01)G>A J4AV(#N0@6(>"@6:*@FF)B>@"@5)B):"@Z A(>2>1)>G>D6(>N)6>N06>D6:0G:)D50#) D"6#A &A>(0DD:"26@02:"66(>(>016(:6(>D: A A&>B0"@>6(>D: R@:N>5>F>>D:66::5>6(>2:MA A>0@8>D0O">@#):N()B(6(>50@@> >B:"1D:60@N>A JKA6(>>D6(>N)6>(0D0B(:)B>:F60M)@2>B0"@> A:6(>5>:51>>"@>D6:)D>N)6(()*A &A(>N0@6(>:1#60G>11>1>F6A A(>6(>06>>D6:>5:66(>D)G>@A A6(>:6(>@)0O">">N>62#2"@A 4-AV(>6(>60M)5"11>D"56(>@>B:D6)*> A6(>D: N0@6)>D:") A &A6(>5:1)B>*05>6>>D:66:@>>N(06N0@(055>) A A&)L:"N0@2:" (6)6:060M)A A6(>D)G>(0D0)G>D066(>(:6>1A B- WRITING (20 MARKS) I- Rewrite without changing the meaning o the original sentences; .A:"*0#2>D)@O"01)F)>D#:"D:R6:2>#6(>> "106):@A _FailureAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ,A>055>0@6:(0G>2>>N0)6) 01: 6)*>A _ItAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CAV(06>G>#:"@0#QR11>G>B(0 >*#*)DA _ ForAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EA:"@(:"1D(0G>>0D6(>)@6"B6):@A _You areAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =AV>N>>106>2>B0"@>)60)>D@:(>0G)1#A _ButAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA II- Rewrite, using exactly the words provided: 1. >0B() D:>@R6>011#@")6(>A7cut) _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2. (>06>:)F106):(0@F011>@6>0D)1#D") >B>6*:6(@A7decline< _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3. :6*0#5>:51>066>D>D6(>B:B>6A7poorly< _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4. X)01#>0@@6"D>6@D:R6(0G>6:066>D1>B6">@A7optinal) _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5. )B8>@R10@6:G>1N0@"F)@(>DN(>(>D)>DA7without) _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA THE END 5 ĐA ́ P A ́ N KY ̀ THI CHO ̣ N HO ̣ C SINH GIO ̉ I TRƯƠ ̀ NG MÔN TIÊ ́ NG ANH NĂM HO ̣ C 2010 - 2011  A- MULTIPLE – CHOICE: (80 MARKS) .A& ,A CA EA& =A IA& JA 4A KA .-A& A .,A .CA .EA .=A&.IA& .JA .4A .KA ,-A ,.A& ,,A ,CA ,EA ,=A ,IA ,JA ,4A ,KA& C-A C.AC,A CCA CEA C=A CIA CJA C4A CKA E-A E.A7B1:@>6:< E,A&7N0@1::8) < ECA7:6(>< EEA76)@< E=A&7*08) < EIA71)G>< EJA&7N)11< E4A7)@>*>*2>>D< EKA70>:6D>6>*)>D< =-A&72>B0*>< =.A =,A =CA =EA ==A =IA =JA =4A =KA I-A I.AI,A ICA IEA I=A& IIA IJA& I4A IKA J-A J.A J,A JCA& JEA J=A JIA JJA J4A JKA 4-A B- Writing: (20 MARKS) I- Rewrite without changing the meaning o the original sentences; .AX0)1">6::2>#6(>> "106):@*0#1>0DU>@"16)D)@O"01)F)B06):A ,A6055>0@6(06(>(0@2>>N0)6) 01: 6)*>A CAX:011#:"@0#QR11>G>B(0 >*#*)DA EA:"0>@"55:@>D6:(0G>>0D6(>)@6"B6):A =A&"6F:6(>D:N5:"U(>0G#0)QN>N:"1D(0G>2>>)6)*>A II- Rewrite, using exactly the words provided: .A (>)@R6>011#B"62"6F:6>0B() A ,A (>>(0@2>>0@6>0D#D>B1)>)6(>06>:F)F106):A CA (>B:B>6N0@5::1#066>D>DA EA >B6">@0>:56):01:F)01#>0@6"D>6@A =A )B8>@D)>DN)6(:"6F))@() U(0G) F))@(>D()@10@6:G>1A THE END 6 . AN0@UN:"1D(0G>2>> V-The four underlined words or phrases are marked A, B, C, or D. Identify the one underlined expression that is not correct 0*>3??????????????????10@@3????????? A- MULTIPLE – CHOICE: (80 MARKS) I- Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: .AA5o5"106):

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án de thi HS gioi, Gián án de thi HS gioi, Gián án de thi HS gioi

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.32201886177063 s. Memory usage = 17.7 MB